article banner
Opinie

Standpunten belastingdienst aan- en verkoopkosten deelnemingen onder de loep

Almer de Beer Almer de Beer

Een Wob-verzoek zorgde ervoor dat de standpunten van de belastingdienst inzake de fiscale behandeling van aan- en verkoopkosten van deelnemingen nu op tafel liggen. Mr. Almer de Beer licht toe wat hem hierin opvalt.

Sinds 1 februari 2005 kunnen aankoopkosten van deelnemingen niet meer in aftrek komen, maar moeten deze geactiveerd worden. Ook verkoopkosten waren in het verleden aftrekbaar, maar vallen sinds 1 januari 2007 onder de deelnemingsvrijstelling. In reactie op een Wob-verzoek neemt de belastingdienst een aantal voor de praktijk interessante standpunten in wat betreft de fiscale behandeling van aan- en verkoopkosten van deelnemingen voor de vennootschaps- en omzetbelasting. Zonder volledig te zijn wijst mr. Almer de Beer op de volgende:

Aankoop deelneming

  • De belastingdienst wijst op de tendens dat belastingplichtigen bij financiering van de deelneming met vreemd vermogen, de aankoopkosten als financieringskosten in aftrek willen brengen. Deze kosten (zoals kosten van een due diligence) moeten worden gesplitst in een deel aankoopkosten en een deel financieringskosten. Hierbij past volgens de fiscus een kritische blik.
  • Kosten die in een rechtstreeks verband staan tot de verwerving van de deelneming zijn aankoopkosten deelneming. Daartoe kunnen ook indirecte kosten behoren. Ook indirecte kosten die gemaakt zouden zijn als geen deelneming zou zijn verworven, moeten worden geactiveerd. Denk hierbij aan een deel van het salaris van de directeur die de onderhandelingen voert over de verwerving van de deelneming.
  • Voor ‘het rechtstreekse verband’ is volgens de belastingdienst niet vereist dat de verwerving van de deelneming nagenoeg zeker is, een redelijke verwachting lijkt voldoende. Daarvan is bijvoorbeeld sprake bij een concrete zoekopdracht.

Verkoop deelneming

  • Van niet aftrekbare verkoopkosten is sprake indien de kosten voldoende causaliteit hebben met de beoogde verkoop en de kosten worden gemaakt op een moment dat er een redelijke verwachting is dat de verkoop doorgang vindt.
  • Kosten die moeizame discussies opleveren zijn volgens de belastingdienst de interne kosten, zoals de salariskosten van werknemers die zich hebben ingespannen om de deelneming te verkopen. Indien interne kosten rechtstreeks verband houden met de verkoop van de deelneming zijn deze niet aftrekbaar. Daarbij wijst de belastingdienst nog op het feit dat de omvang van de interne verkoopkosten, nooit een zwart wit situatie is en dat discussies hierover vaak gevoelig liggen. Het is dan ook een onderwerp dat zich bij uitstek leent voor onderhandelingen.
  • Van verkoopkosten kan sprake zijn bij een ‘redelijke verwachting’ dat de deelneming verkocht wordt. Daarvan is dus niet pas sprake als nagenoeg zeker is dat de verkoop doorgaat.
  • Als een verkoop uiteindelijk niet doorgaat, zijn de verkoopkosten wel aftrekbaar. Een andere mening is volgende de belastingdienst op grond van de wettekst niet verdedigbaar.