Renseigneringsverplichting

Renseigneringsverplichting geldt ook voor zorgaanbieders

insight featured image
Op 23 februari 2023 heeft staatssecretaris van Rij in een brief antwoord gegeven op een aantal Kamervragen over de renseigneringsverplichting voor Uitbetaalde Bedragen aan Derden (UBD). De bewindsman benadrukt dat de renseigneringsverplichting generieke regelgeving betreft voor alle werkgevers. Zorgaanbieders zijn niet uitgezonderd van deze verplichting. Wat betekent dat voor uw organisatie?
Onderwerpen

Blijf op de hoogte van de laatste updates voor de zorgsector

Geen uitzondering

Sinds 1 januari 2022 geldt er een renseigneringsverplichting voor alle werkgevers. Dat betekent dat inhoudingsplichtige en niet-inhoudingsplichtige uitbetalers verplicht zijn om gegevens aan te leveren aan de Belastingdienst, indien er betalingen worden verricht aan natuurlijke personen voor bepaalde werkzaamheden of diensten. Er is sprake van een inhoudingsplichtige uitbetaler als u een loonheffingennummer heeft en aangifte loonheffingen moet doen. Daarnaast zijn collectieve beheersorganisaties ook inhoudingsplichtige uitbetalers. Meer informatie over dit onderscheid vindt u op de website van de Belastingdienst.

De Belastingdienst heeft de gegevens nodig om de aanslag vast te stellen en voor het opstellen van de vooraf ingevulde aangifte (VIA). Staatssecretaris Van Rij geeft aan dat de Belastingdienst nog geen gegevens ontvangt over betalingen voor werkzaamheden en diensten waarvoor geen btw in rekening wordt gebracht. Volgens de bewindsman is renseignering door zorgaanbieders van aan derden uitbetaalde bedragen van groot belang, omdat er veel voor de btw onbelaste werkzaamheden worden verricht. Om deze reden zijn zorgaanbieders niet uitgesloten van deze verplichting.

Uitgezonderde betalingen aan natuurlijke personen 

De renseigneringsverplichting geldt niet voor betalingen aan: 

  • Werknemers, artiesten of beroepssporters.  
  • Vrijwilligers, in het geval de vergoeding niet meer bedraagt dan € 190 per maand en € 1900 per jaar (wettelijk maximum 2023).
  • Natuurlijke personen die een factuur hebben uitgereikt met omzetbelasting. 

Welke gegevens moet u aanleveren?

Wanneer de renseigneringsverplichting van toepassing is in uw zorginstelling, dienen de volgende gegevens worden aangeleverd aan de Belastingdienst: 

  • Het uitbetaalde bedrag
  • Datum van betaling.
  • Naam, geboortedatum, adres en Burgerservicenummer (Het administreren van het BSN geldt alleen voor inhoudingsplichtige uitbetalers).

U levert de gegevens aan via het gegevensportaal van de Belastingdienst of via Digipoort.

Aandachtspunten voor zorgaanbieders 

Er kan onduidelijkheid ontstaan na het lezen van het vragen en antwoorden document van de Belastingdienst over de UBD. Zo wordt bij vraag 1 van het document de indruk gewekt dat u geen UBD-opgaaf hoeft te doen bij betalingen aan ondernemers, maar dat klopt niet helemaal. De Belastingdienst geeft namelijk aan dat er ook uitzonderingen zijn. Onder de uitzonderingen voor deze renseigneringsverplichting vallen betalingen aan natuurlijke personen (zzp’er of eenmanszaken) die een factuur met btw hebben uitgereikt. Dat betekent dat betalingen aan natuurlijke personen die een factuur zonder btw uitreiken, wel onder deze verplichting vallen. 

Als uw zorgorganisatie gebruik maakt van de diensten van zzp’ers, zal er doorgaans geen btw worden gefactureerd vanwege de medische vrijstelling. Denk hierbij aan artsen, tandtechnici of zorgverleners in de thuiszorg. Indien er voor de verleende zorg geen btw-vrijstelling geldt, kunnen zzp’ers onder voorwaarden gebruik maken van de kleineondernemersregeling (KOR). In dat geval wordt er ook geen btw gefactureerd. In beide gevallen geldt alsnog de renseigneringverplichting voor uw organisatie. 

Ter verduidelijking leggen we voor twee veel voorkomende situaties de opvolging van de verplichting uit.

Vrijwilligers

Of de verplichting ook geldt voor vrijwilligers die een vergoeding ontvangen, hangt af van de hoogte van de vergoeding. In het eerdergenoemde besluit worden betalingen aan vrijwilligers uitgezonderd, indien de vergoedingen gezamenlijk niet hoger zijn dan de maximumbedragen van € 190 per maand en € 1.900 per kalenderjaar (artikel 2, zesde lid, Wet op de loonbelasting). Voor deze toepassing wordt onder een vrijwilliger diegene verstaan die niet bij wijze van beroep arbeid verricht voor een algemeen nut beogende instelling, een sportorganisatie of een niet als zodanig aan te merken lichaam dat niet is onderworpen aan de vennootschapsbelasting of daarvan is vrijgesteld.

Toezichthouder

Een lid van de Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen is in de meeste gevallen geen btw-ondernemer volgens het Besluit van 6 mei 2021, doordat een toezichthouder vaak niet zelfstandig optreedt. Uit de statuten en regelementen blijkt dan dat de werkzaamheden op naam en onder verantwoordelijkheid van het toezichthoudende orgaan worden verricht. In dat geval wordt er geen btw gefactureerd en geldt er in beginsel een renseigneringsverplichting.

Handhaving Belastingdienst 

De gegevens over een bepaald kalenderjaar moeten uiterlijk op 31 januari van het daaropvolgende kalenderjaar worden aangeleverd. Staatssecretaris Van Rij onderkent dat voor zorgaanbieders die veel uitbetalingen doen waarop de btw-vrijstelling van toepassing is, het verzamelen en verstrekken van de gegevens tijd en inspanning kost. Om deze reden zal de Belastingdienst maatwerk bieden bij het handhaven op de renseigneringsverplichting. Dat betekent dat er per geval wordt bekeken welke ruimte er wordt gegeven om op een ander moment te voldoen aan de verplichting, indien de deadline van 1 februari 2023 niet gehaald kon worden. Uw organisatie kan dus verzoeken om uitstel voor het doen van de opgaaf UBD. 

Vragen?

Heeft u vragen over het aanleveren van gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden?

Neem contact op met één van onze adviseurs.