article banner
Box 3

Box 3 belasting: mei 2020 update

Drs. Cor Overduin Drs. Cor Overduin

Na de vorige box 3 december update is het de hoogste tijd voor een nieuwe update. Want er is weer het nodige aan ontwikkelingen te melden. Onderstaand wordt per deelonderwerp de stand van zaken weergegeven.

Box 3 ‘oud’ (2013-2016)

Op vrijdag 24 april is het deskundigenrapport en de CPB-rapportage vrijgegeven door het Ministerie van Financiën. Dat Ministerie had aan drie deskundigen gevraagd te onderzoeken of de Staat inderdaad compensatie moet geven aan de box 3 belastingplichtigen. Dat standpunt was namelijk ingenomen door de parlementair advocaat die op advies van de Tweede Kamer al in 2019 tot die conclusie was gekomen. Ook de door het Ministerie aangestelde externe deskundigen concluderen dat de Staat moet compenseren. Zij adviseren daarbij niet te wachten op de uitkomsten van de proefprocedures die nu bij het EHRM liggen.

Nu beide deskundigenrapporten concluderen tot compensatie, is de vervolgvraag of en zo ja hoe dat dan gaat gebeuren. Op dat vlak zegt het Ministerie nu nog niets concreets. Men gaat pas komend najaar hierop reageren. De reden daarvoor is dat bij compensatie ook bepaald moet worden hoe hoog de compensatie dan moet zijn en voor wie dat gaat gelden. En in dat kader is dan het CPB-rapport van belang. Het CPB kreeg de opdracht uit te zoeken of in de jaren 2013 tot en met 2016 de 1,2% rendement haalbaar was zonder (enig) risico te nemen. Dat laatste was immers de beslissing van de Hoge Raad in de arresten van 14 juni 2019. Maar het CPB komt helaas niet tot een duidelijke conclusie. Het CPB meent dat het allemaal te onduidelijk is en kan daarom ‘dus’ niet zeggen of die 1,2% nou wel of niet haalbaar was.

Al met al zien we nu dus een Ministerie dat zich verschuilt achter een CPB-rapport. En vervolgens ‘koopt men tijd’ door te zeggen dat de prioriteiten nu elders liggen en er dus pas in het najaar gereageerd kan worden. Het is te hopen dat de Tweede en Eerste Kamer geen genoegen nemen met deze gang van zaken en aandringen op concrete actie. Door mij is geprocedeerd bij Hof Den Haag en dat Hof heeft geconcludeerd dat in het jaar 2015 het haalbaar rendement slechts 1,03% was. Omdat dat Hof een duidelijk en concreet oordeel heeft geveld, is het niet moeilijk om nu op die basis tot compensatie over te gaan. Als we de lijn van Hof Den Haag ook toepassen op het jaar 2016, dan komt ‘haalbaar rendement’ voor dat jaar uit op ongeveer 0,6%. Als de compensatie langs deze lijn wordt bepaald, dan zou iedere box 3 belastingplichtige dus inzake 2015 en 2016 een deel van de box 3 belasting terugbetaald moeten krijgen. Voor het jaar 2015 moet 0,17/1,20e deel teruggegeven worden en voor 2016 zou dat 0,60/1,20e deel moeten zijn.

Dit wordt binnenkort ongetwijfeld nader vervolgd. In ieder geval langs de politieke lijn.

Box 3 huidig (jaren 2017 en 2018)

Voor de jaren 2017 en 2018 was er al een aanwijzing massaal bezwaar. De proefprocedure is inmiddels van start gegaan. Nadat wij een uitgebreid bezwaarschrift hadden ingediend, is heel recent uitspraak op bezwaar gedaan door de inspecteur. De volgende stap kan nu gezet worden: een beroepschrift indienen bij de rechtbank. Dat gaat deze maand gebeuren zodat de belastingrechter een oordeel kan geven over de huidige box 3 regeling. Omdat er met bijzonder veel ficties en aannames is gewerkt door de wetgever, leidt deze box 3 heffing tot uitkomsten die zeer sterk afwijken van de werkelijkheid. Die afwijking is zo groot dat daardoor strijd met het Europees recht ontstaat. Voor degenen die mee willen doen met dit massaal bezwaar, blijft de eis dat er dan wel tijdig en juist bezwaar moet worden gemaakt tegen de eigen definitieve aanslag inkomstenbelasting.

Box 3 inzake 2019

De box 3 regeling voor 2019 is gelijk aan die van de jaren 2017 en 2018. Heel recent is ook voor het jaar 2019 de aanwijzing massaal bezwaar gedaan door de staatssecretaris van Financiën. Er zal ook voor dit jaar dus weer een proefprocedure komen. Die zal identiek zijn aan wat er nu al loopt inzake 2017 en 2018. Ook hier geldt: wie mee wil doen, moet wel eerst tijdig en juist bezwaar maken tegen de definitieve aanslag inkomstenbelasting over 2019.

Box 3 in de toekomst anders?

Omdat echt iedereen wel beseft dat het anders moet, zitten we nog altijd met smart te wachten op een wetswijziging waardoor de box 3 belasting eerlijker wordt en wel goed aansluit bij de werkelijke rendementen van de burgers. Maar zo ver is het nog lang niet. Zelfs de tussenstap die september 2019 met veel tromgeroffel werd aangekondigd, waaraan nota bene allerlei grote bezwaren kleven, is nog altijd niet als een wetsvoorstel gepubliceerd. En ook dat proces heeft wederom vertraging opgelopen zo werd eind april 2020 duidelijk. Geduld is een schone zaak, zullen we maar denken.

Bovendien is maar de vraag of die tussenstap, die in 2022 zou moeten ingaan, er überhaupt wel komt. De AFM heeft zich recent uiterst kritisch uitgelaten over dat voorstel en adviseert het niet in te voeren.

Buitenlandse tweede woning en box 3

Op het vlak van wordt geprocedeerd. Maar de rechtbanken en gerechtshoven hullen zich in radiostilte. Men kan niet eens aangeven wanneer er een zitting gepland wordt. Dat was ook al het antwoord voordat de coronacrisis toesloeg. Het lijkt er sterk op dat men deze zaken ergens diep onder de kast heeft gelegd. Dat is jammer, want het aantal zaken zal zo alleen maar stijgen omdat ieder jaar opnieuw dit probleem zich weer voordoet. Het is te hopen dat er alsnog snel zittingen worden gepland en vervolgens ook uitspraken worden gedaan.

Slot

De komende weken zal er ongetwijfeld het nodige gaan gebeuren. Zodra er weer nieuws, melden wij ons weer met een nieuwe box 3 update.

Actualiteiten

Wilt u weten welke (on)mogelijkheden box 3 heeft?

In ons box 3 thema gaan wij in op vragen die u wellicht heeft met betrekking tot box 3.

Lees onze tips

Vermogensupdate

En wilt u nieuwe inzichten rondom vermogensbehoud en vermogensoverdracht?

Lees onze vermogensupdate