article banner
Box 3

Box 3 belasting: wat verandert er allemaal voor uw vermogen?

Drs. Cor Overduin Drs. Cor Overduin

Het box 3 dossier is in brede zin de laatste tijd weer geregeld onderwerp van gesprek. In dit artikel leest u per deelgebied een update van waar box 3 nu staat. Wat de aanleiding voor deze ontwikkelingen is. En wat u aan veranderingen in de toekomst kunt verwachten voor het belasten van uw vermogen.

Lees ook: Box 3 belasting: december 2019 update

Box 3 ‘oud’ (de jaren 2013-2016)

Nadat de Hoge Raad op 14 juni jl. heeft geoordeeld over de proefprocedures, die wij samen met de Bond voor Belastingbetalers voeren, is de volgende stap dat wordt doorgeprocedeerd bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Op dit moment wordt er hard aan gewerkt om de klacht bij het EHRM op te stellen zodat deze tijdig wordt ingediend. Alle vragen die de Hoge Raad niet heeft beantwoord, moeten daar alsnog een antwoord krijgen. Deze zaak is van belang voor alle box 3-belastingplichtigen - en dat zijn er ongeveer 3 miljoen - inzake de jaren 2013 tot en met 2016.

Via de aanwijzing massaal bezwaar hebben alle belastingbetalers de mogelijkheid om, net als de zes proefpersonen waarover de Hoge Raad op 14 juni jl. heeft geoordeeld, eveneens een klacht in te dienen bij het EHRM. Dat moet wel tijdig gebeuren.

De eerstvolgende stap daarin is dat tijdig wordt gevraagd om een individuele uitspraak op bezwaar bij de Belastingdienst inzake de jaren 2013 tot en met 2016. Om te voorkomen dat iedereen nu opeens dit gaat aanvragen bij de Belastingdienst, heeft de Bond voor Belastingbetalers op 24 oktober jl. aan de staatssecretaris gevraagd om toe te zeggen dat iedereen eerst mag afwachten hoe de EHRM-zaak afloopt van de zes proefpersonen. Het is nu afwachten of de staatssecretaris op dit verzoek wil ingaan.

De Tweede Kamer heeft recentelijk advies ingewonnen van de parlementair advocaat over de 14 juni arresten. De Tweede Kamer wilde namelijk weten wat nu de gevolgen zijn van die arresten. Deze externe advocaat heeft advies uitgebracht op 17 oktober jl.. Kort gezegd meent de advocaat dat de wetgever actie moet ondernemen naar aanleiding van die arresten. Tot nu toe heeft de staatssecretaris dat geweigerd.

Box 3 editie 2017 & 2018

Voor het jaar 2017 geldt dat box 3 qua wetgeving is gewijzigd. Het adagium dat iedereen zonder (veel) risico’s een jaarlijks rendement van 4 procent kon halen, is ingeruild voor de basisgedachte dat grotere vermogens altijd hogere rendementen opleveren. Een andere fictie dus die nog steeds belastingheffing veroorzaakt, waarbij meer dan 100 procent van het werkelijke rendement wordt wegbelast. Ook tegen deze heffing zijn wij samen met de Bond voor Belastingbetalers in bezwaar gegaan. De zaak is ook aangewezen als massaal bezwaar. Maar omdat de regels voor massaal bezwaar zijn veranderd, is bij deze kwestie noodzakelijk dat tijdig bezwaar gemaakt tegen de eigen definitieve belastingaanslag. Alleen dan kan meegedaan worden aan de massaal bezwaarprocedure. Voor de massaal bezwaarprocedure zijn inmiddels de proefpersonen geselecteerd. Daarom wordt op korte termijn deze zaak bij de belastingrechter aangekaart.

Voor het jaar 2018 geldt hetzelfde als voor 2017. Ook hier is aanwijzing massaal bezwaar gedaan. De rechtsvraag is gelijk aan de 2017-rechtsvraag. En ook hier geldt dat alleen meegedaan kan worden als tijdig bezwaar wordt gemaakt tegen de eigen individuele belastingaanslag.

Box 3 inzake de jaren 2019-2021

Voor het huidige jaar en de komende jaren is de box 3 wetgeving nog steeds gelijk aan die van 2017 (en 2018). Te verwachten valt dat ook hier over geprocedeerd wordt. De werkelijke rendementen zijn immers nog altijd zeer laag voor spaarrekeningen.

Box 3 voorstel voor 2022 en verder

Begin september jl. lanceerde de staatssecretaris een plan waarmee de spaarders flink tegemoet worden gekomen. Zolang de rente op spaargeld bijna nul is. Dit voorstel is budgettair neutraal opgesteld. Daarom moet alle box 3 belasting, die nu nog door spaarders wordt betaald, worden opgebracht door ‘niet-spaarders’. Voor die groep gaat gelden dat zij geacht worden een nettorendement te maken van jaarlijks 5,33 procent. Daarover moet dan straks geen 30 procent maar 33 procent belasting worden betaald.

Het is de bedoeling dat dit plan komend jaar wordt uitgewerkt in een wetsvoorstel, zodat het per 1 januari 2022 in kan gaan. Het goede nieuws is dan dat spaarders eindelijk minder zwaar belast worden. Maar het slechte nieuws is dat de rekening daarvan volledig wordt neergelegd bij de niet-spaarders. Bovendien moet er nog een goede regeling komen om arbitrage tegen te gaan. Want een stelsel waarin ‘niet-sparen’ 60 keer zo zwaar wordt belast als ‘sparen’, nodigt wel heel erg uit tot het wisselen van vakje waarbij u op de peildatum van box 3 alles in het vakje ‘sparen’ hebt zitten. Uiteindelijk is het daarom maar zeer de vraag of dit wetsvoorstel er in deze vorm komt.

Naar aanleiding van dit voorstel is ook direct een roep ontstaan om extra vrijstellingen op te nemen in de wet. Zo is een motie aangenomen waarin wordt gevraagd om vrijstelling te geven voor kredieten verstrekt aan het MKB. Of met deze motie straks ook echt wat gedaan wordt, is maar zeer de vraag. Uit de hoek van de verpachte landbouwgronden is ook al geklaagd over de veel te hoge heffing. De pacht levert weinig op, dus de belastingheffing is al snel zo’n 100 procent of meer. Zodra het wetgevend proces echt op stoom komt, volgen er ongetwijfeld veel meer van dit verzoeken om aanpassingen en uitzonderingen.

Box 3 en de tweede woning in het buitenland

Het systeem van box 3 zoals dat sinds 2017 van kracht is, leidt tot belasting betaling in Nederland over onroerend goed dat iemand in het buitenland bezit. Dat is een raar verhaal en wordt door ons kantoor bij de rechter aangevochten. Het is nog altijd wachten op een uitspraak hierover. Bij de rechtbank Gelderland is nog altijd geen zittingsdatum vastgesteld. Maar inmiddels is er ook een zaak die is gevorderd tot het Gerechtshof te Den Haag. Onze inzet blijft erop gericht om bijbetalen in Nederland uit te bannen, precies zoals dat tot en met het jaar 2016 altijd goed ging. Als Nederland een vrijstelling verleent, dan moet het ook een echte vrijstelling zijn.

Actualiteiten

Wilt u weten welke (on)mogelijkheden box 3 heeft?

In ons box 3 thema gaan wij in op vragen die u wellicht heeft met betrekking tot box 3.

Lees onze tips

Vermogensupdate

En wilt u nieuwe inzichten rondom vermogensbehoud en vermogensoverdracht?

Lees onze vermogensupdate