Brexit

Belastingen en transacties

ContributorName(contributor, true)
Door:
insight featured image
Onderwerpen

Fiscale compliance is essentieel voor iedere onderneming

Of u nu nieuwe activiteiten in het buitenland opzet of uw huidige activiteiten wilt behouden. Ons team van toegewijde belasting- en transactie-adviseurs helpen u bij het identificeren en beperken van veranderingsgebieden die van invloed zijn op uw onderneming. Brexit kan invloed hebben op:

ATAD 1 en Exitheffing

Bedrijfsmiddelen van een belastingplichtig lichaam kunnen een marktwaarde hebben die hoger ligt dan hun fiscale boekwaarde. In beginsel belast Nederland het verschil tussen de markt- en boekwaarde op het moment dat het voordeel daadwerkelijk wordt gerealiseerd. In het geval dat een belastingplichtig lichaam zijn fiscale vestigingsplaats naar een ander land verplaatst belast Nederland het verschil tussen de markt- en boekwaarde echter al eerder, namelijk op het moment direct voorafgaand aan de emigratie (exit heffing).

Volgens de Nederlandse wetgeving (art. 25b IW) kan voor een dergelijke exit heffing voor een termijn van vijf jaar uitstel van betaling worden verkregen indien de vennootschap emigreert naar een EU/EER-land. Een harde Brexit zou dan tot gevolg kunnen hebben dat een dergelijk uitstel van betaling niet meer kan worden verkregen indien een vennootschap vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk emigreert.

Grensoverschrijdende fusie/splitsingen en omzettingen

Als een uitvloeisel van de Europese vrijheid van vestiging en de vrijheid van dienstverlening is er in de Nederlandse wet een bepaling opgenomen op grond waarvan Nederlandse vennootschappen onder voorwaarden grensoverschrijdend kunnen fuseren met vennootschappen uit andere EU-lidstaten. Hoewel het Verenigd Koninkrijk inmiddels de EU heeft verlaten, geldt er nog een overgangsperiode tot en met 31 December 2020.

Nadat de overgangsperiode voorbij is zullen de Europese regels in beginsel niet meer van toepassing zijn op het Verenigd Koninkrijk. Dat houdt in dat er geen sprake meer zal zijn van vrijheid van vestiging tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Ook de nationale bepalingen die voordelen geven aan ingezeten vennootschappen van een EU-lidstaat zullen in beginsel niet meer van toepassing zijn op het Verenigd Koninkrijk. Ons Nederlands internationaal privaatrecht voorziet verder ook niet in een mogelijkheid van herstructurering (fusies, splitsingen, omzettingen) met entiteiten buiten de EU – dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld tot het recht van Luxemburg. Als gevolg hiervan lijkt het ook niet meer mogelijk om een Nederlandse vennootschap en een UK vennootschap grensoverschrijdend te fuseren.

Momenteel kunnen fusies en splitsingen tussen Nederlandse en andere EU vennootschappen onder voorwaarden fiscaal gefaciliteerd plaatsvinden. Daardoor kan de boekwaarde van activa onder voorwaarden worden doorgeschoven waardoor er niet hoeft te worden ‘afgerekend’ over de stille reserves. Een harde Brexit kan betekenen dat wanneer u uw structuur wilt rationaliseren en u een Nederlandse vennootschap wilt fuseren er geen faciliteiten meer van toepassing zijn die het mogelijk maken om de boekwaarde van activa door te schuiven.

Het is zodoende raadzaam om te oriënteren of herstructurering nog voor het einde van het jaar moet plaatsvinden en om te kijken of Britse bedrijfsonderdelen zowel feitelijk als juridisch verplaatst kunnen worden naar het Europees vasteland. Hiermee zou kunnen worden voorkomen dat er direct moet worden afgerekend bij de herstructurering (fusie/splitsing/omzettingen) van uw groep.

Grensoverschrijdende fiscale eenheid

Van oudsher kunnen vennootschappen die in Nederland zijn gevestigd samen een fiscale eenheid vormen voor de vennootschapsbelasting. Een van de voorwaarden hiervoor is dat de moedermaatschappij 95% of meer van de aandelen bezit in de dochter. Het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld dat dit in strijd is met het Europees recht. Om de fiscale eenheid wetgeving in lijn te brengen met het Europees recht is het sinds een aantal jaar mogelijk dat Nederlandse zustervennootschappen met een moeder die is gevestigd in een andere EU lidstaat samen een fiscale eenheid kunnen vormen. Datzelfde geldt voor een Nederlandse moedermaatschappij en haar Nederlandse kleindochter.

Door de ‘Brexit’ is het Verenigd Koninkrijk niet langer lid van de Europese Unie. Momenteel geldt er nog overgangsrecht waardoor het fiscale eenheidsregime voor fiscale eenheden met een top- of tussenmaatschappij in het Verenigd Koninkrijk nog gedurende het gehele kalenderjaar 2020 ongewijzigd blijft. Dit overgangsrecht loopt echter af op 31 December 2020. Indien er geen nadere maatregelen worden genomen zal een fiscale eenheid met een UK top- of tussenmaatschappij niet langer mogelijk zijn en zal de fiscale eenheid beëindigen. Dit heeft mogelijk fiscale consequenties.

Bronbelasting

Veel landen heffen belastingen op betalingen die worden gedaan aan (buitenlandse) maatschappijen. De bekendste voorbeelden hiervan zijn de bronbelasting op dividenduitkeringen en op rente- & royaltybetalingen. Op basis van de Europese Moeder-Dochterrichtlijn en de Rente- en Royaltyrichtlijn zijn EU landen verplicht om onder voorwaarden dividenduitkeringen en rente- & royaltybetalingen vrij te stellen van bronbelasting. Dat geldt alleen wanneer de betalingen worden gedaan aan groepsmaatschappijen die zijn gevestigd in een andere EU-lidstaat.

Nederland kent momenteel enkel een bronbelasting op dividenden. Indien er dividenden worden uitgekeerd aan groepsmaatschappijen in het Verenigd Koninkrijk hoeft Nederland de Moeder-dochterrichtlijn niet meer toe te passen. Zodoende is Nederland niet meer verplicht om op basis van het EU recht uitkeringen van dividendbelasting vrij te stellen. Datzelfde geldt voor andere EU lidstaten. Het voordeel voor Nederland is dat op basis van het belastingverdrag van Nederland met het Verenigd Koninkrijk Nederland onder voorwaarden alsnog de dividendbelasting terugbrengen naar 0%. Verscheidene Europese lidstaten hebben een dergelijke verlaging niet opgenomen in hun belastingverdrag met het Verenigd Koninkrijk. Datzelfde geldt voor een verlaging van bronbelasting op rente- en royalty betalingen.

Hoe kunt u zich voorbereiden op Brexit?

Bekijk uw belastingpositie
U kunt de groepsstructuur beoordelen om de toekomstige bronbelastingpositie te peilen en eventuele vereiste claims te identificeren. Controleer tegelijkertijd de groepsstructuren en fiscale consolidaties op mogelijke impact.

Bereid een waardeketenanalyse en evaluatie voor:

  • activiteiten om naleving te waarborgen;
  • locatie van de belangrijkste functies van mensen;
  • immateriële activa voor nieuwe locatie van ontwikkeling, verbetering, onderhoud, bescherming en exploitatie.

Bekijk dealvooruitzichten

De waardevermindering van Sterling zal Britse activa aantrekkelijker maken voor buitenlandse investeerders. De onzekerheid biedt ook kansen voor degenen die bereid zijn een risico te nemen op Brexit. Dit betekent dat er kansen zijn voor diegenen die markten willen betreden of verlaten.

Uw voorbereiding op Brexit

Er is geen eenduidige aanpak voor de voorbereiding op de Brexit. Neem contact op met een van onze experts. Zij kunnen u uw vragen - die gelden voor uw situatie - beantwoorden, inclusief wat u nu (nog kunt doen) om u voor te bereiden.

Neem contact op

Blijf op de hoogte van de Brexit ontwikkelingen

Lees meer artikelen over Brexit