article banner
COVID-19

4 tips om uw liquiditeit te optimaliseren via de btw

Bob van der Steen

Uw liquiditeit op orde hebben is van essentieel belang voor de continuïteit van uw onderneming. Met een liquiditeitsbegroting kijkt u bijvoorbeeld vooruit en heeft u inzicht in uw financiële mogelijkheden. Graag lichten wij een viertal mogelijkheden en gevolgen toe van de btw die invloed hebben op uw liquiditeit.

De 4 mogelijkheden voor het optimaliseren van uw liquiditeit

De invloed van het btw-aangifte tijdvak op uw liquiditeit

Tijdens de vorige economische crisis die in 2008 begon, heeft de Belastingdienst als maatregel ingevoerd dat de btw per kwartaal kan worden aangegeven ongeacht de omzet. Veel ondernemers hebben hier toen gebruik van gemaakt. U misschien ook wel. Nu voor veel ondernemers een goede liquiditeit van levensbelang is, is het misschien interessant om voor de btw van kwartaalaangiften naar maandaangiften over te stappen, of andersom.

Bij teruggaaf btw: ga naar maand aangifte

In deze moeilijke tijd is het goed om uw huidige positie ten aanzien van de btw-aangiften nog eens kritisch te beoordelen. Indien uw onderneming meestal btw terugkrijgt van de Belastingdienst, dan is het vanuit liquiditeitspositie beter om per maand aangifte te doen. U kunt dat simpel aanvragen bij de Belastingdienst.

Bij betalen van btw: ga naar kwartaal aangifte

Doet u nu naar eigen keuze per maand aangifte voor de btw, dan is het te overwegen om over te stappen naar kwartaalaangiften. Dit helpt uw liquiditeitspositie aanmerkelijk als u normaal gesproken flink wat btw moet betalen aan de Belastingdienst, en u wellicht niet in aanmerking komt voor de uitstelregeling die vanwege de coronacrisis in het leven is geroepen.

Ondernemers die door de Belastingdienst zijn verplicht aangifte te doen per maand, kunnen niet zo gemakkelijk overstappen. Toch is ons advies om de Belastingdienst hierom te vragen, als dat wenselijk is.

De invloed van de factuurdatum op uw liquiditeit

De datum waarop u een factuur uitreikt, kan een grote rol spelen bij de liquiditeit van uw onderneming.

U betaalt volgens het factuurstelsel

De meeste ondernemers moeten btw betalen op basis van het factuurstelsel. Dat betekent dat u de btw over uw verkopen verschuldigd bent op het moment dat u een factuur uitreikt, of - als dat eerder is - op het moment dat uw afnemer u betaalt. U moet de factuur uiterlijk uitreiken op de 15de dag van de maand, volgend op de maand waarin uw verkoop heeft plaatsgevonden. Heeft u de factuur dan nog niet uitgereikt en heeft uw afnemer nog niet betaald, dan is de 15de van die maand het moment waarop u de btw verschuldigd bent geworden. Tot zover de theorie.

Twee voorbeelden:

  • U heeft iets verkocht op 30 maart 2020. U factureert ook op 30 maart. U bent de btw op uw factuur verschuldigd in de aangifte van maart of het eerste kwartaal. U moet de btw uiterlijk eind april aan de Belastingdienst betalen.
  • U heeft iets verkocht op 30 maart 2020. U factureert op 1 april 2020. U bent de btw op uw factuur verschuldigd in de aangifte van april of het tweede kwartaal. U moet de btw uiterlijk eind mei of pas eind juli aan de Belastingdienst betalen.

In ons voorbeeld laten we de uitstelregelingen in verband met Coronavirus  buiten beschouwing. Maar u ziet, dat door 1 dag te wachten met het uitreiken van uw factuur, u bij kwartaal aangiften de btw drie maanden later hoeft te betalen aan de Belastingdienst. Vaak hebben we het over 21% van uw omzet, dus reken maar uit. 

Als afnemer heeft u pech, want u kunt de btw pas later op aangifte terugvragen. 

Vooral in deze moeilijke tijd is het belangrijk dat beide partijen goede afspraken maken over zaken als factuurdatum en betalingstermijnen. Wat voor de één een voordeel is, kan voor de ander nadelig uitpakken. Ons advies is hierin samen een goede afweging te maken. Zo kan ik mij voorstellen dat een leverancier bereid is een korting te geven, als de afnemer meewerkt aan een iets latere facturering.

Btw gevolgen als u schulden kwijtscheldt

Als u een vordering op uw debiteur kwijtscheldt, dan heeft dat gevolgen voor de btw. Heeft u de btw over deze vordering in een eerder aangiftetijdvak al betaald aan de Belastingdienst, dan kunt u de btw pro-rata het bedrag aan kwijtschelding weer terugvragen bij de Belastingdienst. Zorg er wel voor dat u aan de hand van correspondentie en dergelijke kunt aantonen wat met uw debiteur is overeengekomen.

Hoeft u als afnemer een deel van de vordering niet te betalen aan uw leverancier, en u heeft de btw aanvankelijk (volledig) teruggevraagd, bedenk dan dat u een deel van de btw weer moet terugbetalen aan de Belastingdienst.

Koopschuld omzetten in leenschuld

Indien leverancier en afnemer overeenkomen om de koopschuld om te zetten in een leenschuld, dan heeft dat geen gevolgen voor de btw. Hiermee wordt de koopschuld geacht te zijn voldaan. Mocht later de leenschuld niet worden afgelost, dan kan niet alsnog btw wegens oninbare vordering worden geclaimd, en hoeft u als afnemer ook niet alsnog reeds geclaimde btw terug te betalen aan de Belastingdienst.

Uw afnemer betaalt niet

Spreekt u beiden niets af, maar wordt de vordering (voorlopig) niet betaald, zie dan ook ons artikel over btw op oninbare vorderingen.

Betaalt uw afnemer niet vanwege de COVID-19 pandemie? Vraag de btw terug!

Iedere ondernemer krijgt of heeft er helaas mee te maken. Zeker nu met de COVID-19 pandemie. Hoe begrijpelijk het ook is op momenten zoals nu, afnemers die niet betalen blijven echter één van de grote ergernissen van het ondernemerschap.

De meeste ondernemers moeten de btw aan de Belastingdienst betalen in het tijdvak dat zij een factuur uitreiken. Als uw afnemer dan niet betaalt, is dat dubbele pech. De rekening wordt niet betaald, maar u heeft wel de btw al aan de Belastingdienst moeten betalen.

Wanneer terugvragen?

U kunt de btw terugvragen zodra het zeker is dat uw vordering (gedeeltelijk) oninbaar is. De vordering wordt in ieder geval als oninbaar aangemerkt uiterlijk 1 jaar na het verstrijken van de uiterste betaaldatum die tussen u en uw afnemer is overeengekomen. Als u geen betalingstermijn heeft vastgelegd, dan geldt de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur door uw afnemer.

In verband met de COVID-19 pandemie is een stijging van deze zogenoemde oninbare vorderingen een reel scenario. Het zou fijn zijn als de overheid coulanter om zou kunnen gaan met de termijn en in plaats van een jaar, een kwartaal zou kunnen aanhouden. Dit echter helaas nog geen onderdeel van de huidige maatregelen die de Nederlandse overheid heeft genomen.

Hoe terugvragen?

Het bedrag van de teruggaaf mag u gewoon verwerkt worden in uw aangifte omzetbelasting over het tijdvak waarin de oninbaarheid is ontstaan of de 1-jaarstermijn is verstreken. Het bedrag dat u terugvraagt geeft u in rubriek 1a of 1b van de btw-aangifte als negatieve omzet en btw..

Wat als u alsnog betaald krijgt na teruggaaf btw

Als u de btw van een vordering in mindering hebt gebracht in uw btw-aangifte en deze vordering wordt alsnog geheel of gedeeltelijk betaald, dan geeft u de verschuldigde btw over het gedeelte dat u heeft ontvangen weer aan in uw aangifte omzetbelasting in het aangiftetijdvak waarin u de betaling ontvangt.

Heeft u vragen over de invloed van btw op de liquiditeit van uw onderneming? Bel gerust met onze btw-adviseurs.

Actualiteiten