COVID-19

Aanpassingen derde steun- en herstelpakket januari 2021

Christiaan Buizer
Door:
insight featured image
Wegens de aanhoudende coronacrisis en de verlenging van de huidige lockdown heeft het kabinet op 21 januari 2021 weer een aantal aanvullingen en wijzigingen gepresenteerd van het derde steun- en herstel pakket. Wij zetten de belangrijkste punten voor u op een rij.
Onderwerpen

Aanpassingen TVL

Om meer ondernemers tijdens de verlengde lockdown te ondersteunen wordt het vergoedingspercentage van de vaste lasten verhoogd naar 85% voor alle ondernemers met een omzetverlies van minimaal 30%. Het vergoedingspercentage loopt daarmee niet langer op van 50% (bij 30% omzetverlies) tot 70% (bij 100% omzetverlies).

Naast de verhoging van het vergoedingspercentage wordt de grens van maximaal 250 werknemers losgelaten. Hiermee wordt de TVL dus ook toegankelijk voor de grotere ondernemingen.

Vanwege de stijging van het vergoedingspercentage, wordt ook het maximale subsidiebedrag per kwartaal aangepast. De maximale subsidie per kwartaal stijgt van € 90.000 naar € 330.000. Voor de bedrijven met meer dan 250 medewerkers wordt het maximum vastgesteld op € 400.000.

Niet alleen het maximale subsidiebedrag, maar ook het minimale subsidiebedrag wordt verhoogd. Vanaf het eerste kwartaal 2021 wordt de minimale tegemoetkoming verdubbeld naar € 1.500.

Bovenstaande verruimingen van de TVL gelden voor het eerste en tweede kwartaal van 2021.

Verlenging voorraad subsidie gesloten detailhandel

Doordat de verplichte sluiting van een groot deel van de detailhandel langer voortduurt, heeft het kabinet besloten de voorraadsubsidie voor de gesloten detailhandel te verlengen tot en met het eerste kwartaal van 2021. De extra opslag bovenop de TVL zal daarnaast stijgen van 5,6% naar 21%. Dit is gelijk aan een vergoeding van 17,85% van het omzetverlies.

Voor het ontvangen van de voorraadsubsidie gesloten detailhandel hoeft geen aparte aanvraag ingediend te worden. Dit loopt automatisch mee bij aanvraag voor de TVL in het eerste kwartaal van 2021. De opslag kent een eigen maximumvergoeding van € 200.000 en valt buiten de verhoogde maximumvergoeding van € 330.000.

Verhoging vergoedingspercentage NOW

De tweede fase van de NOW 3.0-regeling (NOW 3.2) loopt van januari tot en met maart 2021. Het vergoedingspercentage van de NOW 3.2 wordt verhoogd van 80% naar 85%. De NOW 3.2 kan aangevraagd worden vanaf 15 februari 2021.

Naast de verhoging van het vergoedingspercentage is ook besloten om de NOW niet af te bouwen. Dit betekent dat de vergoedingspercentages en omzetgrenzen voor het tweede kwartaal 2021 ongewijzigd blijven ten opzichte van het eerste kwartaal 2021.

Twijfelt u nog of u recht heeft op NOW 3.2?

Of weet u door alle uitzonderingen en aanpassingen niet meer aan welke voorwaarden u moet voldoen?

Met behulp van ons praktische stroomschema bepaalt u aan de hand van een aantal vragen welke mogelijkheden voor u open staan en welke voorwaarden voor uw eventuele aanvraag gelden.

Daarnaast vindt u in onderstaande tabel een actueel overzicht van alle voorwaarden en verschillen per regeling. Op basis van deze tabel kunt u bepalen aan welke voorwaarden u moet voldoen als u NOW aanvraagt.

Aparte regeling starters

Vanwege het ontbreken van een referentieomzet, komen veel starters momenteel niet in aanmerking voor de huidige steunmaatregelen. Om ervoor te zorgen dat ook starters in aanmerking komen voor overheidssteun, werkt het kabinet momenteel aan een aparte regeling voor deze groep. Deze regeling zal gaan gelden voor starters, gestart tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2020. De referentieperiode voor deze bedrijven zal het derde kwartaal van 2020 zijn en de regeling geldt voor zowel het eerste als het tweede kwartaal van 2021. Een nadere uitwerking moet nog volgen. Het kabinet hoopt het aanvraagloket in april te openen.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tozo 3 kende sinds december 2020 de mogelijkheid tot het aanvragen van de uitkering, met terugwerkende kracht binnen de maand van aanvraag. Vanaf 1 februari 2021 kan Tozo 3 worden aangevraagd, met terugwerkende kracht vanaf de voorgaande maand. Op 1 februari 2021 kan een ondernemer de Tozo 3-uitkering dus aanvragen vanaf 1 januari 2021. De terugwerkende kracht zal ook gaan gelden voor de Tozo 4-uitkering, die op 1 april 2021 ingaat. Daarnaast wordt bij de Tozo 4 afgezien van de invoering van de beperkte vermogenstoets.

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

De TONK is een regeling bedoeld voor huishoudens, die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een terugval van inkomsten en daardoor hun noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen, maar ook niet in aanmerking komen voor een van de huidige regelingen. Om ook deze groep tegemoet te komen, zal de TONK vanaf 1 februari 2021, met terugwerkende kracht van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 gaan gelden. De exacte voorwaarden moeten nog bekend worden, maar het kabinet heeft al enige contouren geschetst:

  • De focus zal liggen op de woonlasten.
  • Bij aanvragen, wordt gekeken of sprake is van onvoorziene en onvermijdelijke terugval in het inkomen. Daarnaast wordt ook gekeken naar de verhouding tussen het inkomen en vermogen van het huishouden en de noodzakelijke kosten. Met betrekking tot het inkomen is het actuele inkomen het uitgangspunt. Met betrekking tot het vermogen wordt alleen gekeken naar het vermogen waar direct over beschikt kan worden.

Uitstel van betaling van belastingschulden

Het kabinet verlengt het uitstel van betaling tot 1 juli 2021. Dit betekent dat tot uiterlijk 1 juli 2021 uitstel van betaling, of een verlenging van een reeds verleend uitstel, aangevraagd kan worden. Indien na 1 april 2021 voor de eerste keer een aanvraag wordt gedaan, betekent dit dat de betalingsverplichting wordt uitgesteld tot 1 juli 2021. Indien al eerder een aanvraag voor drie maanden is ingediend, betekent dit dat alsnog om verlenging van uitstel van betaling tot 1 juli 2021 gevraagd kan worden.

Indien, na drie maanden uitstel van betaling, nog niet voldaan kan worden aan de nieuw opkomende betalingsverplichtingen, is het belangrijk om zélf verlenging aan te vragen. Wanneer u dit niet doet, loopt u het risico om uitgesloten te worden voor de betalingsregeling.

Daarnaast wordt de datum waarop gestart moet worden met het terugbetalen van de opgebouwde schuld, verschoven van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021. Vanaf 1 oktober 2021 moet de schuld binnen 36 maanden worden terugbetaald.

Gebruikelijk loon dga’s

Al eerder heeft het kabinet toegestaan dat het gebruikelijk loon voor het jaar 2020, evenredig met de omzetdaling verlaagd mag worden. Daarbij werden de eerste vier maanden van 2020 vergeleken met de eerste vier maanden 2019.

Het kabinet heeft besloten dat deze maatregel ook zal gaan gelden voor het gebruikelijk loon 2021. Ten opzichte van de maatregel van 2020, wordt de maatregel op een tweetal punten aangepast:

  • Voor 2021 zal de omzet over heel het jaar 2021 worden vergeleken met 2019.
  • Er wordt een toegangsdrempel ingevoerd voor een minimum omvang omzetverlies, zoals ook gebruikelijk bij de andere coronasteunmaatregelen. Het verlagen van het gebruikelijk loon voor 2021 is toegestaan voor vennootschappen met een omzetdaling van 30% of meer.

De overige voorwaarden zullen vergelijkbaar zijn met de regeling van 2020.

Urencriterium

Naast de verlenging van de gebruikelijk loonregeling, wordt ook een versoepeling toegepast op het urencriterium. Van de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 worden ondernemers geacht tenminste 24 uren per week aan hun onderneming te hebben besteed.

Voor ondernemers die seizoensgebonden werkzaamheden verrichten, is deze versoepeling niet effectief als de piek van hun werkzaamheden in de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 valt. Voor deze groep zal het kabinet nog een aanvullende regeling treffen.

Reiskostenvergoeding en WKR

Tot 1 april 2021 kunnen de bestaande vaste reiskostenvergoedingen door de werkgever nog onbelast vergoed worden, ook al worden deze reiskosten in verband met thuiswerken niet meer volledig gemaakt. Een voorwaarde hiervoor is dat de vaste vergoeding al voor 13 maart 2020 door de werkgever is toegekend.

Voor 2020 was de vrije ruimte van de werkkostenregeling al tijdelijk verruimd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000. Ook voor 2021 zal deze tijdelijke verruiming blijven gelden.

Overige fiscale maatregelen

Naast de bovenstaande fiscale maatregelen, zijn er een aantal overige fiscale maatregelen die aflopen per 31 maart 2021. Deze maatregelen worden verlengd tot 30 juni 2021. Het gaat daarbij onder meer om het uitstel van administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen, het akkoord met Duitsland en België over de grenswerkers, het btw-nultarief op mondkapjes en het behoud van het recht op hypotheekrenteaftrek voor huizenbezitters als zij een hypotheekbetaalpauze krijgen.

Heeft u vragen over de subsidiemogelijkheden?

Neem contact op met uw adviseur of ons coronateam.

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.