article banner
COVID-19

Hoe krijgt u beter grip op uw financieringsstromen?

Walter van Nieuwkoop

Naast alle zorgen die er momenteel zijn over de druk op de zorg en veiligheid van cliënten en zorgverleners, maken zorginstellingen zich ook zorgen over de bedrijfseconomische gevolgen. Veel instellingen worden hard geraakt en verkeren in onzekerheid over toekomstbestendigheid voor de (nabije) toekomst. Gaandeweg zijn de laatste weken steeds meer maatregelen genomen om de financiële impact van de gevolgen van deze crisis voor zorginstellingen zo beperkt mogelijk te houden. Een zware opgave. In dit artikel bieden we u een aantal handvatten om beter grip te krijgen en op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op financieel gebied.

Check zelf dagelijks updates financiële regelingen

De informatieverstrekking over het virus en de financiële maatregelen gaat heel snel en er is een enorme hoeveelheid aan informatie beschikbaar. Met deze snelheid ontstaat het risico dat bijvoorbeeld via social media gedeelde informatie reeds achterhaald is. Wij adviseren u om dagelijks de websites te checken waarop de maatregelen voor de van u van toepassing zijnde financiering(en) bijgehouden worden. Dan bent u tijdig op de hoogte van aanpassing van processen of het beschikbaar komen van aanvullende financiering, waarbij een deadline geldt voor het aanvragen ervan. Op de website van de Rijksoverheid is een overzicht van financiële regelingen coronavirus opgenomen. Houd daarbij rekening met niet toegestane combinaties van maatregelen.

Financieel vangnet tot (en met) juni

Diverse overkoepelende instellingen als bijvoorbeeld het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vinden het van groot belang dat de zorgaanbieders en professionals in deze uitzonderlijke tijd hun werk moeten kunnen blijven uitvoeren op de plaatsen waar zij zo hard nodig zijn en dat beperking in financiële middelen niet mag leiden tot faillissementen. Het opgetuigde vangnet tot (en met) juni moet voldoende zijn om financiële tegenslagen tijdelijk op te vangen, ook als er extra kosten gemoeid zijn met het in stand houden van het bieden van zorg.

Gemeente bieden tot juni financiële zekerheid

Voor de zorg van het sociaal domein, de Wmo en de Jeugdzorg, heeft de VNG een dringend beroep gedaan aan de gemeenten om de aanbieders in elk geval tot juni de financiële zekerheid en ruimte te bieden. Op 16 april 2020 is op de website van de VNG een nadere uitwerking geplaatst over de gemaakte bestuurlijke afspraken van 25 maart 2020 tussen VWS en de VNG over de continuïteit van de financiering van het sociaal domein. 

Continuïteit aanbieden acute zorg niet in gevaar

Voor zorgaanbieders die zorg leveren gefinancierd door de zorgverzekeraars en zorgkantoren heeft ZN op hun website aangegeven maatregelen te nemen om de continuïteit van (acute) zorg te kunnen blijven bieden tot en met juni. Voor de door de zorgverzekeraars gefinancierde zorg is er de maatregel van de continuïteitsbijdrage. Hierover heeft ZN begin april 2020 de aanbieders middels een brief geïnformeerd over de hoofdlijnen van deze regeling. In de brief van 9 april 2020 wordt de fasering aangegeven voor aanvraag van vooruitbetaling en de randvoorwaarden die daarbij van toepassing zijn. Dit geldt ook voor zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij zorg aan coronapatiënten. Voor deze laatste groep instellingen heeft ZN in samenwerking met VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) op 15 april 2020 een informatiekaart met een beknopt stappenplan gepubliceerd op de website van ZN.

Zekerheid langdurige zorg zorgkantoren

Voor de langdurige zorg die door de zorgkantoren gefinancierd wordt, is eind maart 2020 helderheid verschaft aan de aanbieders van langdurige zorg.

Regeling extra en doorlopende kosten medio mei in werking

De steunmaatregelen voor de zorgverzekeraars en zorgaanbieders worden mogelijk gemaakt door de NZa. In het nieuwsbericht van 14 april 2020 geeft de NZa aan dat de maatregelen zich richten op zowel de extra kosten als gevolg van het coronavirus als de doorlopende kosten die nu niet gedekt worden door de lagere omzet. De regeling is breed opgezet en treedt naar verwachting in mei 2020 in werking, met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020. Voor instellingen die acute zorg verlenen aan coronapatiënten, zoals ziekenhuizen en in de langdurige zorg, zijn de eerder beschreven maatregelen van toepassing.

Houd vertrouwen, zorg staat voorop

En na juni? Of we dan zekerheden hebben over de toekomst van de zorg- en welzijnsinstellingen en welke dat mogelijk zijn, is nu nog niet bekend. Wel is duidelijk dat instanties als VWS, de NZa en ZN hier hard aan werken. Zoals ZN het op hun site verwoord: “in deze crisis staat de zorg voorop”. Graag ondersteunen wij u bij de bedrijfseconomische gevolgen die het coronavirus COVID-19 heeft. Op onze website vindt u hierover meer informatie, waaronder een overzicht met belangrijke overheidsinformatie en informeren wij u over onder andere continuïteit van uw onderneming, fiscale en juridische mogelijkheden.

Actualiteiten