article banner
COVID-19

Mijn uitstel van betaling loopt af. Wat kan ik nu het beste doen?

Christiaan Buizer Christiaan Buizer

Door de uitbraak van het coronavirus hebben veel ondernemers 3 maanden uitstel van betaling van belastingen aangevraagd bij de Belastingdienst. Dit uitstel loopt in de meeste gevallen binnenkort af of is recent al afgelopen. Welke mogelijkheden zijn er dan voor betaling en vervolguitstel?

In dit artikel geven wij antwoord op de meest gestelde vragen rond het uitstel van betaling van belastingen. Kijk voor een schematische weergave ook naar het stroomschema uitstel van betaling [ 62 kb ].

Wanneer kan ik uitstel van betaling aanvragen?

In de basis is het mogelijk 3 maanden bijzonder uitstel van betaling van belastingen aan te vragen. Het uitstel kan worden aangevraagd op het moment dat er een (naheffings-) aanslag is opgelegd. Voor alle aanslagen inkomstenbelasting, zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffing en omzetbelasting kan in één keer tegelijk uitstel van betaling worden aangevraagd. Een verzoek om uitstel van betaling voor de vennootschapsbelasting geldt bijvoorbeeld ook voor de loonbelasting. Als de belastingplichtigen niet overeenkomen, is wel een apart verzoek om uitstel nodig. Dit doet zich bijvoorbeeld voor bij een fiscale eenheid omzetbelasting of ondernemen in een VOF. Bij het verzoek hoeven geen bewijsmiddelen te worden meegezonden. Ook hoeft geen zekerheid te worden verstrekt. U krijgt 3 maanden uitstel van betaling. De Belastingdienst bevestigt dit per brief.

Ook voor andere belastingaanslagen kan uitstel van betaling worden aangevraagd. Hierbij geldt echter dat voor iedere belasting apart een verzoek moet worden gedaan. Dit betreft de assurantiebelasting, kansspelbelasting, verhuurdersheffing, opslag duurzame energie, energiebelasting, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater, accijnzen en verbruiksbelasting alcoholvrije dranken.

Hoe dien ik een aanvraag bijzonder uitstel van betaling in?

Voor de aanvraag van het bijzonder uitstel van betaling kunt u gebruik maken van het online formulier van de Belastingdienst met behulp van DigiD. Indien het niet mogelijk is om online een aanvraag te doen, is het ook mogelijk om per brief een schriftelijk verzoek voor bijzonder uitstel van betaling in te dienen.

Hoe lang loopt het uitstel van betaling door?

Vanaf het moment van indienen van het verzoek om uitstel van betaling, wordt voor een periode van 3 maanden uitstel van betaling verleend. De Belastingdienst stuurt een bevestigingsbrief van het verleende uitstel met daarin de datum tot wanneer het uitstel is toegekend. Het uitstel van betaling geldt automatisch ook voor alle aanslagen die worden opgelegd binnen deze 3 maanden. Voor aangiftebelastingen moet u op tijd aangifte blijven doen. Eventuele verzuimboeten wegens niet tijdig betalen komen te vervallen. Verzuimboeten vanwege te laat ingediende aangiften blijven wel in stand. Het uitstel van 3 maanden geldt niet per aanslag (met steeds opschuivende vervaltermijnen) maar is één termijn van 3 maanden. Voor een aanslag die na 2 maanden wordt opgelegd is er dus feitelijk maar 1 maand uitstel.

Wat gebeurt er na 3 maanden?

Wanneer het bijzonder uitstel van betaling na 3 maanden afloopt, moeten de openstaande belastingschulden worden betaald. Om te voorkomen dat ondernemers alsnog in betalingsproblemen komen hoeven de openstaande aanslagen niet in één keer te worden voldaan. De Belastingdienst stuurt “na de zomer” aan iedere belastingplichtige een brief met informatie over de terugbetaling. Waarschijnlijk wordt een betalingsregeling aangeboden die per bedrijfssector kan verschillen. Bijvoorbeeld een periode van 12 maanden waarin de openstaande belastingen moeten worden ingelopen terwijl nieuwe aanslagen tijdig worden betaald.

Indien de aangeboden betalingsregeling niet past, is het waarschijnlijk ook mogelijk een persoonlijke betalingsregeling met de Belastingdienst af te spreken. Vraag is wel of de Belastingdienst hiervoor voldoende capaciteit heeft.

Wat moet ik doen als ik na 3 maanden nieuwe belastingaanslagen nog niet kan betalen?

Als het uitstel van betaling van 3 maanden te kort is, kan er verzocht worden om verlengd uitstel van betaling. Het verlengd uitstel van betaling geldt totdat de Belastingdienst dit intrekt. Verlengd uitstel wordt in ieder geval niet eerder ingetrokken dan 1 oktober 2020.

Welke voorwaarden gelden voor het verlengd uitstel van betaling?

Indien u verlengd uitstel van betaling wilt aanvragen, moet aan de volgende voorwaarden voldaan worden:

 • De bestaande betalingsproblemen maken langer uitstel van betaling noodzakelijk.
 • De betalingsproblemen zijn hoofdzakelijk door de coronacrisis; en
 • Er is voor de belastingschuld waarvoor langer uitstel van betaling nodig is, voldaan aan de aangifteplicht.

Indien niet wordt voldaan aan deze voorwaarden, kan er geen verlengd uitstel van betaling worden aangevraagd. Wij adviseren dan om contact op te nemen met de Belastingdienst om afspraken te maken over een persoonlijke betalingsregeling.

Indien wel wordt voldaan aan de bovenstaande voorwaarden kan er verlengd uitstel van betaling worden aangevraagd. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen verlengd uitstel van betaling waarbij op moment van ontvangst van het oorspronkelijke uitstel de openstaande belastingschulden minder dan € 20.000 bedragen en verlengd uitstel van betaling waarbij de openstaande belastingschulden meer dan € 20.000 bedragen.

Bij een uitstel van langer dan drie maanden moet de ondernemer verklaren dat geen bonussen worden uitgekeerd aan het bestuur en de directie van de onderneming, geen dividend wordt uitgekeerd en geen eigen aandelen worden ingekocht in de periode vanaf het indienen van het uitstelverzoek tot en met de datum van de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021.

Onder bonussen worden mede begrepen winstuitdelingen en andere betalingen die kenmerken van bonussen hebben. Deze voorwaarde ziet niet op bonussen, dividenden en aandelen waarvan de uitbetaling en inkoop na het uitstelverzoek plaatsvindt, maar de daaraan ten grondslag liggende beslissing in 2019 is genomen.

Wanneer heb ik een derde deskundigenverklaring nodig?

Als de totale belastingschuld ten tijde van ontvangst van het verzoek om uitstel € 20.000 of minder bedraagt, kan bijzonder uitstel van betaling aangevraagd zonder derde deskundigenverklaring. Bij het indienen van het verzoek verklaart u dat u er alles aan doet om de liquiditeitspositie te verbeteren. Dit betekent onder andere dat uw onderneming geen dividenden of bonussen uitkeert een geen eigen aandelen inkoopt.

Indien uw belastingschulden op het moment van het uitstel van betaling meer dan € 20.000 bedragen, is voor verlengd uitstel van betaling een derde deskundigenverklaring nodig.

Een derde-deskundige is bijvoorbeeld een accountant of belastingadviseur, maar kan ook uw brancheorganisatie of een andere deskundige zijn.

De deskundige moet aannemelijk maken dat er betalingsproblemen zijn op het moment waarop om uitstel wordt gevraagd, of kort daarna. Uit de verklaring moet blijken dat de financiële problemen hoofdzakelijk zijn ontstaan door de coronacrisis. Daarnaast bevat de verklaring een zogenoemde liquiditeitsprognose. Deze moet volgens de derde-deskundige plausibel zijn. De prognose moet worden gemaakt aan de hand van feiten en omstandigheden die bekend zijn op het moment dat om uitstel van betaling wordt gevraagd. De deskundige licht toe welke gegevens de ondernemer heeft verstrekt voor de verklaring.

Wilt u dat Grant Thornton u helpt bij het opstellen van een liquiditeitsprognose of een derde deskundigenverklaring? Laat dan hier uw gegevens achter. Wij nemen vervolgens contact met u op.

Wat gebeurt er na 1 oktober 2020?

De bijzondere uitstelregeling loopt in elk geval tot 1 oktober 2020. Hierna bepaalt het kabinet wanneer de situatie zich leent om het uitstel van betaling in te trekken. Mogelijk wordt gekozen voor een sectorafhankelijke aanpak. Als dat gebeurt, krijgt de ondernemer een passende betalingsregeling aangeboden. Het staat ondernemers vrij om de uitgestelde belasting al eerder terug te betalen.

Hoe werkt een betalingsregeling?

Ook na afloop van het verlengde uitstel (tot 1 oktober 2020) dienen de belastingschulden alsnog te worden betaald. Het gaat steeds om uitstel en niet om afstel. Na afloop van de uitsteltermijn biedt de Belastingdienst een betalingsregeling aan. Het is nog niet bekend hoe deze betalingsregeling er uit ziet. De verwachting is dat het beleid ruimhartiger dan normaal zal worden toegepast. Er is bijvoorbeeld aangegeven dat in voorkomende situaties de betalingsregeling langer dan 12 maanden kan duren. Mogelijk moet er wel enige zekerheid verstrekt worden. Hierbij kan gedacht worden aan een bankgarantie, hypotheekrecht of verpanding.

Vervalt mijn uitstel van betaling als ik tussentijds een openstaande aanslag betaal?

Nee, als u gedeeltelijk betaald op de openstaande aanslagen dan blijft het uitstel van betaling in stand voor de overige openstaande aanslagen en nieuwe aanslagen die worden opgelegd in de periode dat het uitstel loopt.

Ik heb een naheffingsaanslag ontvangen met een verzuimboete voor niet tijdig betalen. Moet ik deze boete betalen?

Nee, deze boete hoeft niet betaald te worden. De Belastingdienst laat komende tijd automatisch de verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege. Het gaat om betalingsverzuimen begaan in de periode van 12 maart 2020 tot aan de datum dat het bijzonder uitstel van betaling eindigt.

Indien ondernemers toch een belastingaanslag met boete ontvangen, hoeft deze dus niet betaald te worden. Een bezwaarschrift indienen is niet nodig. De boete zal door de Belastingdienst zelf vernietigd worden.

Zijn er nog andere mogelijkheden rond het uitstel van betaling?

Als uw uitstel afloopt kunt u (op hoofdlijnen) vier dingen doen:

 1. Betalen
  Als de gevolgen van de coronacrisis voor uw bedrijf meevallen, kunt u de openstaande belastingen betalen. Verder hoeft u niets te doen.
 2. Geen actie ondernemen
  De Belastingdienst stuurt “na de zomer” een brief met de wijze waarop u de openstaande aanslagen kunt betalen. Voor de betaling houdt u zich aan deze betalingsregeling. Nieuwe aanslagen dienen tijdig betaald te worden.
 3. Aanvraag vervolg uitstel
  Afhankelijk van de omvang van het openstaande bedrag is hierbij een derde deskundigenverklaring nodig. Openstaande aanslagen hoeven niet betaald te worden en voor nieuwe aanslagen geldt in ieder geval uitstel tot 1 oktober 2020.
 4. Openstaande aanslagen betalen en nieuw uitstel aanvragen
  Een vierde mogelijkheid is om na afloop van het 3-maands uitstel termijn alle openstaande belastingen te voldoen en vervolgens opnieuw 3 maanden uitstel aan te vragen. Hiervoor is dan geen derde deskundigenverklaring of liquiditeitsprognose nodig. Het nieuwe verzoek wordt behandeld als een eerste verzoek om uitstel.

Heeft u andere vragen over het uitstel van betaling? Neem contact op met uw adviseur of bel ons corona crisisteam.

Download hier het stroomschema uitstel van betaling

rich text with download pdf