article banner
COVID-19

Nieuwe TVL-regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten

Christiaan Buizer Christiaan Buizer

Op 20 mei is de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aangekondigd. Deze TVL kan gezien worden als opvolger van de TOGS-regeling zoals deze gold vanaf medio maart.

De regeling biedt getroffen ondernemers een compensatie van geleden schade om vaste lasten en andere kosten te kunnen blijven betalen. De regeling is specifiek gericht op die sectoren die het hardst zijn getroffen door het coronavirus (bijvoorbeeld horeca en sierteelt).

Naast de TVL kan een ondernemer gebruik maken van de NOW 2.0 voor vergoeding van loonkosten.

Impact

De TVL biedt een compensatie van maximaal € 50.000 voor de maanden juni, juli, augustus en september gezamenlijk.

De omvang van de compensatie is afhankelijk van het percentage omzetdaling wat de onderneming heeft geleden. Vanaf 30% omzetdaling bestaat recht op TVL.

Ook de omvang van de onderneming is bepalend voor de hoogte van de compensatie. Daarnaast wordt sectorafhankelijk rekening gehouden met de omvang van de kosten.

Er wordt nog nagedacht over een verdere tegemoetkoming in de vaste lasten voor de ondernemingen in de zwaarst getroffen sectoren na afloop van de TVL.

Voorwaarden

Om recht te hebben op de TVL moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden. De onderneming staat op 15 maart 2020 ingeschreven in het handelsregister, heeft maximaal 250 werknemers in dienst en valt onder de definitie van midden- en kleinbedrijf (mkb). De onderneming heeft als gevolg van de coronacrisis een omzetverlies van ten minste 30% en de vaste lasten bedragen minimaal € 4.000 in de referentieperiode.

Daarnaast moet de onderneming een vestiging in Nederland hebben en moet minimaal één vestiging van de onderneming een ander adres hebben dan het privéadres of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Voor een aantal horecaondernemingen en ambulante handel, zoals markthandel, geldt een uitzondering.

Voor mkb-ondernemingen die zelf produceren en daarbij een winkel hebben, komen alleen met het omzetverlies van de winkel in aanmerking voor de subsidie.

De onderneming is geen overheidsbedrijf en is niet failliet of heeft surseance van betaling aangevraagd bij de rechtbank.

De TVL staat open voor dezelfde sectoren die op basis van hun SBI-code gebruik konden maken van de TOGS-regeling. Dit geldt bijvoorbeeld voor horeca, sportscholen, recreatie en theaters. De sectoren die in aanmerking komen staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes. Hierbij geldt dat er recht is op tegemoetkoming wanneer de hoofd- of nevenactiviteit op de lijst staat.

Vaste lasten

Onder vaste lasten vallen de doorlopende kosten van een onderneming, met uitzondering van de loonkosten. Voorbeelden hiervan zijn huur van een bedrijfspand, verzekeringen en abonnementen. Omdat het in de uitvoering niet mogelijk is om voor ieder bedrijf de werkelijke vaste lasten vast te stellen wordt de TVL berekend aan de hand van een gemiddeld percentage vaste lasten per sector (PDF) [ 438 kb ].

Subsidiebedrag

De hoogte van de subsidie wordt bepaald aan de hand van de omzetdaling in de periode juni tot en met september 2020. De omzetdaling wordt berekend door het verschil tussen de omzet in de referentieperiode (juni-september 2019) en de omzet in de subsidieperiode (juni-september 2020) te bepalen en deze te delen door de omzet in de referentieperiode.

Indien er recht is op TVL op basis van een nevenactiviteit, wordt er bij bepaling van het omzetverlies alleen gekeken naar de omzet van de nevenactiviteit.

De omzet in de referentieperiode wordt aangetoond met de omzetgegevens van de btw-aangifte, of indien vrijgesteld, met een jaarrekening of een vergelijkbaar bewijsmiddel. Vervolgens wordt daarvan 50% vergoed. Een ondernemer met 100% omzetverlies krijgt dus 50% van de vaste lasten vergoed. De maximale compensatie is € 50.000 en de minimale subsidie € 1.000.

De TVL wordt aan de hand van de volgende formule berekend:

AxBxCx0,5

Hierbij staat A voor de omzet in de referentieperiode, B voor het omzetverlies en C voor het percentage vaste lasten per sector.

Na goedkeuring van de TVL wordt een voorschot uitgekeerd van 80%. Na afloop van de subsidieperiode moet vaststelling van de subsidie worden gevraagd, waarna het resterende bedrag wordt uitgekeerd. Indien het omzetverlies uiteindelijk lager blijkt te zijn, dan moet een gedeelte van de subsidie worden terugbetaald.

De TVL is een netto-uitkering en dus vrij van belastingen. Wel telt de TVL mee als omzet voor de NOW 2.0. Hiermee is rekening gehouden in de hoogte van de tegemoetkoming.

Aanvragen

De tegemoetkoming kan eenmalig worden aangevraagd van 30 juni 2020 tot uiterlijk 30 oktober 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via www.rvo.nl/tvl.

Tot slot

Voor hulp bij de aanvraag kunt u contact opnemen met uw adviseur.

Lees meer over het noodpakket 2.0 en de nieuwe financiële steunmaatregelen >>

Actualiteiten