COVID-19

NOW 6: aanvragen mogelijk vanaf 14 februari 2022

Christiaan Buizer
Door:
insight featured image
Op 26 januari jl. heeft de nieuwe minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend gemaakt, dat de tegemoetkoming voor de loonkosten voor het eerste kwartaal 2022 aangevraagd kan worden vanaf 14 februari 2022. Wij zetten de belangrijkste voorwaarden voor u op een rij.
Onderwerpen

De voorwaarden voor de NOW 6 zijn grotendeels gelijk aan de voorwaarden voor NOW 5. De omzetdrempel blijft 20%, het vergoedingspercentage blijft 85% en de maximale omzetverliesgrens blijft opgehoogd naar 90%. Daarnaast blijft het maximaal te vergoeden loon op tweemaal het maximale dagloon staan.

Om het percentage omzetdaling te berekenen, moet de omzet van januari, februari en maart 2022 worden vergeleken met de omzet van 2019 gedeeld door 4. Voor starters (gestart na 1 januari 2019 en voor 1 oktober 2021) en in het geval van overnames wordt van deze berekening afgeweken. Voor de NOW 6 geldt dat het niet mogelijk is om zelf een periode te kiezen waarin het omzetverlies is geleden. Om in aanmerking te komen voor de NOW 6 moeten ondernemers in de maanden januari, februari en maart 2022 een daling zien van hun omzet.

Aanpassingen in de NOW 6

Het kabinet heeft in december 2021 al bekend gemaakt, dat de NOW 6 mogelijk op een aantal punten zal afwijken ten opzichte van eerdere NOW-periodes. De aanpassingen blijven echter beperkt.

Allereerst geldt als referentiemaand voor de loonsom voor NOW 6 de maand oktober 2021. Daarnaast wordt de forfaitaire opslag voor de bijkomende werkgeverslasten verlaagd van 40% naar 30%. Dit is het gevolg van aanpassingen in de Polisadministratie van het UWV.

Eerder was ook aangekondigd dat het percentage van de loonsomvrijstelling mogelijk aangepast zou worden. Echter, het kabinet heeft besloten om het percentage van 15% te handhaven voor de NOW 6.

Overnames en de NOW

Naast de voorwaarden voor de NOW 6 wordt er ook een wijziging doorgevoerd voor de NOW 2 tot en met 5. Deze aanpassing heeft betrekking op het begrip ‘overname’. In de praktijk is gebleken dat overnames waarbij het bedrijf hetzelfde blijft, maar enkel de aandeelhouders wijzigen, niet vallen onder het begrip ‘overgang van onderneming’ waar in de NOW-regelingen naar wordt verwezen. Dat betekent dat wanneer een onderneming de aandelen van een andere onderneming overneemt, geen gebruikgemaakt kan worden van de startersregeling voor de bepaling van de omzetdaling. Door een wijziging van het begrip ‘overname’ wordt dit wel mogelijk gemaakt voor de NOW 2 tot en met 5. Voor de NOW 6 zal deze aanpassing direct in de regeling worden opgenomen.

Omdat voor de NOW 1 de vaststellingstermijn al is verlopen, wordt de NOW 1-regeling op dit punt niet gewijzigd. De minister stelt wel, dat voor de NOW 1, per geval kan worden beoordeeld of het niet aanpassen van het begrip ‘overname’ tot nadelige gevolgen kan leiden en of het in bepaalde gevallen mogelijk is om alsnog de startersregeling toe te passen.

Indien u in de periode van de NOW 1 een andere onderneming heeft overgenomen of zelf overgenomen bent, is het dus van belang om te beoordelen of deze overname voor u nadelige gevolgen heeft gehad voor de NOW 1. Mogelijk is hiervoor een bezwaarschrift nodig.

Voor meerdere klanten hebben wij al succesvol bezwaar gemaakt, bijvoorbeeld bij grote verschillen in de loonkosten. Ook met een bezwaarschrift vanwege een overname kunnen wij u ondersteunen.

Deadline aanleveren accountantsverklaring NOW 1 verschoven

Tot 31 oktober 2021 was er de mogelijkheid om de definitieve vaststelling van de NOW 1 aan te vragen. Na het verstrijken van deze deadline heeft het UWV alle ondernemers, die nog geen aanvraag hebben ingediend, de mogelijkheid gegeven tot 9 januari 2022 om alsnog vaststelling aan te vragen.

Daarnaast krijgen ondernemers die nog niet beschikken over een derden- of accountantsverklaring 14 weken extra de tijd om deze verklaring aan te leveren. Voor ondernemers die voor 31 oktober 2020 een aanvraag voor de definitieve vaststelling hebben ingediend, loopt deze deadline 6 februari aanstaande af. Voor ondernemers die tussen 31 oktober 2021 en 9 januari 2022 een aanvraag voor de definitieve vaststelling hebben ingediend, loopt deze deadline later af.

Ten behoeve van eenduidigheid wordt de deadline voor het aanleveren van een derden- of accountantsverklaring voor iedereen verplaatst naar 20 april 2022.

Twijfelt u nog of u recht heeft op NOW 6?

Of weet u door alle uitzonderingen en aanpassingen niet meer aan welke voorwaarden u moet voldoen?

Met behulp van onze tabel met de voorwaarden en verschillen van de NOW bepaalt u welke mogelijkheden voor u open staan en welke voorwaarden voor uw eventuele aanvraag gelden.

Aanvragen

Het aanvraagloket van de NOW 6 wordt opengesteld vanaf 14 februari tot en met 13 april 2022. Binnen 13 weken na aanvraag zal het voorschot in drie termijnen worden uitbetaald.

Vragen?

Heeft u vragen over de NOW of over een van de andere steunmaatregelen vanwege de coronacrisis. Neem dan contact op met Christiaan Buizer.

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.