article banner
COVID-19

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Jan Paul de Bruin Jan Paul de Bruin

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van de maatregelen ter ondersteuning van uw onderneming. Wij lichten de hoofdlijnen van deze regeling voor u toe.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Op basis van deze tijdelijke regeling biedt de gemeente u voor maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Hoe hoog de ondersteuning precies is hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen. Netto zal de ondersteuning maximaal het sociaal minimum bedragen. Dit komt neer op maximaal € 1.500 (netto) voor gehuwden en € 1.050 (netto) voor alleenstaanden vanaf 21 jaar. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Er is ook geen vermogens- en partnertoets.

U zult wel naar waarheid moeten verklaren dat uw inkomen naar verwachting in de periode van ondersteuning minder is dan het sociaal minimum. Dit zal achteraf gecontroleerd worden. Indien dan blijkt dat u teveel ondersteuning heeft ontvangen zult u dit teveel ontvangen bedrag wel terug moeten betalen. Indien er ook recht is op een uitkering op grond van de EZK-regeling dan wordt deze uitkering niet verrekend met de Tozo uitkering. De regeling wordt in één keer toegekend voor drie maanden en de betaling van de uitkering zal maandelijks plaats vinden.

Naast de inkomensondersteuning kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van max. € 10.517. Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden. Het rentepercentage bedraagt 2%. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft er niet af te worden gelost. Om in aanmerking te komen voor de regeling moet u verklaren en aannemelijk maken dat er bij u sprake is van liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis.

Hieronder beantwoorden wij een aantal vragen over de regeling zoals deze op dit moment geldt. De vragen en antwoorden zijn grotendeels gebaseerd op de informatie vanuit de rijksoverheid over deze regeling, aangevuld met een uitgebreidere toelichting daar waar mogelijk.

 1. Voor wie geldt de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?
  De Tozo regeling is voor gevestigde zelfstandig ondernemers gemaakt die in de financiële moeilijkheden zijn gekomen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo wordt onbedoeld gebruik van publieke middelen voorkomen en ook ontstaat er geen onnodige druk op de uitvoering.
   
  Aanvullende toelichting: Afgelopen week is bekend geworden dat de regeling ook geldt voor de zogenaamde directeur-grootaandeelhouder (DGA). Voorwaarde is wel dat sprake is van volledige zeggenschap en van het dragen van financiële risico’s. De DGA moet voldoen aan de overige eisen zoals het urencriterium. De DGA zal tevens moeten verklaren en aannemelijk maken dat zijn BV door de Corona-crisis niet in staat is om salaris uit te betalen.

  Om in aanmerking te komen voor de regeling gelden de volgende eisen:
  • Gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
  • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland.
  • Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
  • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
  • Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  • Is vóór 17 maart 2020, 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.
  • Woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

 2. Vanaf wanneer geldt de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?
  De regeling werkt zoals de meeste aangekondigde regelingen terug tot 1 maart. Wanneer u vanaf 1 maart 2020 in de financiële problemen bent gekomen, als gevolg van Corona-gerelateerde maatregelen, kunt u bij de gemeente waar u woont een aanvraag indienen.

  Aanvullende toelichting: U kunt zich dus niet melden bij de gemeente waar uw onderneming is gevestigd mocht dit een ander dan uw woongemeente zijn. Veel gemeenten hebben inmiddels op hun website informatie opgenomen over de wijze waarop de aanvraag moet worden ingediend en welke stukken moeten worden overgelegd. Er zijn inmiddels al veel aanvragen ingediend en de gemeenten vragen aan ondernemers de aanvraag nog niet te doen als er nu nog geen acute betalingsproblemen zijn. Zo worden de echt schrijnende gevallen het snelst geholpen.

 3. Wat moet ik doen om aanspraak te maken op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?
  U kunt terecht bij uw woongemeente. Mogelijk komt er informatie hierover op de website van uw gemeente. Mocht u nog enige ontvangsten hebben, dan vragen we u nog even te wachten. Als aanvragen gespreid binnenkomen ontlast dat de gemeente en worden de mensen met de hoogste nood als eerste geholpen. Er is geen ‘budgetlimiet’ of iets dergelijks. Bovendien kunt u met terugwerkende kracht worden gecompenseerd vanaf 1 maart.

 4. Tot wanneer geldt de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?
  Vooralsnog kunt u er vanuit gaan dat de regeling tot 1 juni 2020 blijft bestaan. Dus ook wanneer u pas in mei in de financiële problemen komt, kunt u op dat moment een aanvraag indienen.

 5. Welke informatie moet ik aanleveren bij de gemeente voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?
  De gemeente moet na kunnen gaan of u recht heeft op de tijdelijke regeling. Er zal bijvoorbeeld gevraagd worden naar uw inschrijving bij de KvK en naar uw ID-bewijs. Verder heeft de gemeente informatie nodig over de samenstelling van uw huishouden en kan u dus vragen of u een partner heeft en/of inwonende kinderen. Waarschijnlijk zal er ook informatie gevraagd worden over uw onderneming, bijv. in welke sector u werkt en of u personeelsleden heeft. Hiermee helpt u om zicht te krijgen op het gebruik van de regeling. Meer informatie vindt u op de website van uw gemeente.

 6. Hoe moet ik de informatie aanleveren voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?
  Gemeenten proberen dit zoveel mogelijk digitaal te regelen. Volg hiervoor de instructies van uw gemeente.

 7. Ik werk geen 1225 uur per jaar in mijn bedrijf. Heb ik dan ook recht op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?
  Nee, u moet voldoen aan het urencriterium van 1225 uur per jaar. Als u nog geen jaar geleden gestart bent met uw bedrijf dan dient u in de periode voor 1 maart 2020 gemiddeld minimaal 24 uur per week in/aan uw bedrijf gewerkt te hebben. Uren ten behoeve van administratie en acquisitie tellen hier ook voor mee.

 8. Hoeveel tijd heeft de gemeente nodig voor de behandeling van mijn aanvraag voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?
  Streven is dat gemeenten zo veel mogelijk binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag tot een besluit komen en tot uitkering overgaan. Door grote drukte lukt dat mogelijk niet altijd. In dat geval kunnen gemeenten tot het betalen van voorschotten overgaan.

 9. Wat doet het kabinet om misbruik van deze noodmaatregelen tegen te gaan?
  Het kabinet kijkt met het UWV en andere betrokken partijen hoe het misbruik zo goed mogelijk kan voorkomen. Wat betreft de nieuwe regeling voor zelfstandigen is de Participatiewet de wettelijke basis. Wie een beroep doet op de regeling moet aan de gemeente alle inlichtingen geven die nodig zijn om het recht op en de hoogte van de uitkering te kunnen bepalen. Verstrekt de zelfstandige onvolledige of valse inlichtingen, dan moet de gemeente de uitkering terugvorderen en zal bovendien een boete opleggen.

 10. Waar kan ik als ondernemer terecht voor vragen?
  Neem contact op met het KvK-coronaloket. Staat uw vraag er niet tussen, bel dan naar het Kamer van Koophandel Adviesteam: 0800-2117 (openingstijden van 8.30 tot 17.00 uur). Of neem contact op met uw adviseur van Grant Thornton.

 11. Waar kan ik als ondernemer terecht voor vragen?
  Neem contact op met het KvK-coronaloket. Staat uw vraag er niet tussen, bel dan naar het Kamer van Koophandel Adviesteam: 0800-2117 (openingstijden van 8.30 tot 17.00 uur). Of neem contact op met uw adviseur van Grant Thornton.

Actualiteiten