Het aanvraagloket van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor startende ondernemers is maandag 31 mei jl. om 09.00 uur geopend. Startende ondernemers die tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 zijn gestart met hun onderneming hebben tot 12 juli 17.00 uur de tijd om een aanvraag in te dienen. Wij zetten de belangrijkste voorwaarden voor u op een rij.
Onderwerpen

Het kabinet had al enige tijd geleden aangekondigd dat zij een aparte TVL-regeling voor starters aan het ontwikkelen waren. Veel startende ondernemingen vielen namelijk voor de reguliere TVL-regeling net buiten de boot. Vanaf 31 mei jl. is het voor deze starters mogelijk om een aanvraag te doen voor een tegemoetkoming voor de vaste lasten van de maanden januari, februari en maart 2021.

Voorwaarden

De voorwaarden voor de TVL voor startende onderneming komen grotendeels overeen met de voorwaarden voor de reguliere TVL. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • De onderneming heeft zich tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Hieronder vallen ook ondernemers die een doorstart hebben gemaakt en zich opnieuw hebben ingeschreven.
  • De onderneming is een MKB-onderneming.
  • De onderneming heeft minimaal een vestiging in Nederland, met een aparte voordeur van het huisadres. Op deze vestigingseis zijn een paar uitzonderingen, bijvoorbeeld voor taxichauffeurs, markthandel en sommige horeca.
  • De onderneming moet minimaal € 1.500 vaste hebben per kwartaal. Dit wordt berekend aan de hand van een vast percentage vaste lasten dat bij de SBI-code van de onderneming hoort.
  • Het omzetverlies van Q1 2021 is minimaal 30% in vergelijking met Q3 2020.
  • De minimum subsidie is € 1.500 per kwartaal.
  • De maximum subsidie is € 124.999 per kwartaal.
  • Financiële instellingen, overheidsbedrijven en ondernemingen die failliet zijn of surseance van betaling hebben aangevraagd komen niet in aanmerking.

Het subsidiepercentage van Q1 2021 bedraagt, net zoals bij de reguliere TVL, 85%.

Derde deskundigenverklaring

Voor ondernemers die gestart zijn tussen 15 maart 2020 en 30 juni 2020 en een subsidieaanvraag van € 25.000 of hoger doen, geldt een aanvullende voorwaarde. Zij moeten bij hun aanvraag een derdenverklaring overleggen. Een derdenverklaring is een verklaring van een externe deskundige (zoals een accountant of boekhouder) waarin het opgegeven omzetverlies wordt bevestigd en wordt verklaart dat de onderneming geen onderdeel is van een bestaande groep. Ook wordt hiermee gecontroleerd of de onderneming daadwerkelijk onderneemt.

Concernbepaling

Naast de bovenstaande voorwaarden kent de TVL voor startende onderneming ook een concernbepaling. De TVL voor startende ondernemingen die deel uitmaken van een groep, komen alleen voor de subsidie in aanmerking als de gehele groep zich op of na 1 oktober 2019 heeft ingeschreven in het Handelsregister. Startende ondernemingen die onderdeel uitmaken van een bestaande groep komen daarmee niet in aanmerking voor de TVL voor starters. Dochterondernemingen, werkmaatschappijen, nieuwe filialen die onder een aparte BV zijn gestart, en franchisenemers die niet los staan van de franchisegever zijn hier voorbeelden van.

Samenloop TVL Q1 2021

Het kan voorkomen dat u tussen 1 oktober 2019 en 15 maart 2020 bent gestart en al gebruik hebt gemaakt van de reguliere TVL regeling voor Q1 2021. Indien u aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet kunt u in dat geval ook gebruik maken van de TVL voor startende ondernemingen. Reeds ontvangen tegemoetkoming voor het eerste kwartaal is geen reden tot afwijzing van de TVL voor startende ondernemers.

Geen startersregeling Q2 2021

Begin mei 2021 heeft het kabinet in de reguliere TVL regeling een keuzemogelijkheid opgenomen. Voor de TVL Q2 2021 is het mogelijk om bij het referentiekwartaal te kiezen tussen Q2 2019 en Q3 2020. Door het invoeren van deze keuzemogelijkheid komen starters voor Q2 2021 in aanmerking voor de reguliere TVL. De TVL voor startende ondernemers voor Q1 2021 is dus eenmalige regeling en zal niet verlengd worden.

Aanvragen

De TVL voor startende ondernemingen Q1 2021 is aan te vragen vanaf 31 mei 2021 09.00 uur tot 12 juli 17.00 uur via de website van het RVO.

Na het aanvragen van de subsidie komt RVO in de meeste gevallen binnen twee weken tot een subsidiebesluit. Veel ondernemers ontvangen hun subsidie vervolgens binnen enkele werkdagen na het subsidiebesluit. De uiterste termijn waarop wij uw subsidieaanvraag beoordelen is 13 weken. De subsidie wordt direct vastgesteld. Er wordt dus niet, zoals bij de reguliere TVL, eerst een voorschot uitgekeerd.

Overzicht coronasubsidies

Overzicht coronasubsidies

Lees dit artikel

Meer weten?

Wilt u meer weten van de TVL regeling voor startende ondernemingen of heeft u een derde deskundigenverklaring nodig, neem dan contact met ons op.

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.