COVID-19

Update coronasteunmaatregelen januari 2022

Christiaan Buizer
Door:
insight featured image
December jongstleden heeft het kabinet aanpassingen gedaan aan het coronasteunpakket van het vierde kwartaal van 2021, is het coronasteunpakket voor het eerste kwartaal van 2022 verlengd en zijn er met betrekking tot de NOW een aantal belangrijke uitspraken gedaan. Lees onderstaand de belangrijkste wijzigingen.
Onderwerpen

Aanpassingen steunpakket Q4 2021

Door de acute lockdown van 18 december 2021 heeft het kabinet in deze Kamerbrief een aantal aanpassingen gedaan aan het steunpakket van het vierde kwartaal van 2021.

NOW 5

De grens op het maximaal te vergoeden omzetverlies wordt in de NOW 5 verhoogd van 80% naar 90%. Dit betekent dat bij de berekening van de hoogte van de subsidie wordt gerekend met een percentage van maximaal 90% omzetverlies. Voor aankondiging van deze verruiming waren er door het UWV al voorschotten van de NOW 5 uitgekeerd. Hierdoor zal deze verruiming pas bij de uiteindelijke subsidievaststelling worden meegenomen.

NOW 5 aanvragen kan tot en met 31 januari 2022.

TVL Q4 2021

Vanwege de korte aankondigingsperiode van de lockdown in combinatie met deze onvoorziene omstandigheid, heeft het kabinet besloten de omzetverliesdrempel van de TVL in het vierde kwartaal van 2021 eenmalig te verlagen van 30% naar 20%. Deze wijziging van TVL Q4 2021 zal nog door de Europese Commissie moeten worden goedgekeurd. Ondernemers die tussen de 20% en 30% omzetverlies hebben, kunnen al wel een aanvraag indienen, maar deze aanvragen worden nog niet beoordeeld.

TVL Q4 2021 aanvragen kan tot 28 januari 2022 17:00 uur.

Deadline vaststelling TVL Q2 2021

De deadline voor het indienen van het vaststellingsverzoek voor de TVL van het tweede kwartaal van 2021 is verschoven van 11 januari 2022 naar 8 maart 2022. Ondernemers kunnen hun werkelijke omzet over de TVL Q2 2021 doorgeven als zij een vaststellingsverzoek hebben ontvangen. De RVO verstuurt deze verzoeken de komende periode in fasen.

Terugbetaling Tozo-leningen

In de Tozo is geregeld, dat zelfstandig ondernemers vanaf 1 januari 2022 moeten beginnen met aflossen van de lening voor bedrijfskapitaal. Door de verscherpte maatregelen is dat voor veel zelfstandig ondernemers moeilijk. Om deze reden begint de start van de verplichte aflossing op 1 juli 2022. Dit uitstel geldt voor alle Tozo-leningen, ongeacht het moment van verstrekking. Daarnaast wordt de looptijd voor alle Tozo-leningen met één jaar verlengd van 5 jaar tot 6 jaar.

Steunpakket Q1 2022

Op 14 december 2021 heeft het kabinet in deze Kamerbrief de verlenging van het steunpakket voor het eerste kwartaal van 2022 aangekondigd.

NOW 6

De NOW wordt ook in het eerste kwartaal van 2022 opengesteld. De NOW 6 zal vergelijkbaar zijn met de NOW 5. Zo blijft de omzetdrempel gehandhaafd op 20%, het vergoedingspercentage blijft 85% en het te vergoeden dagloon blijft gemaximeerd op twee keer het maximale dagloon. Ook blijft de grens op het maximaal te vergoeden omzetverlies op 90%.

NOW 6 wijkt mogelijk ook op een aantal af ten opzichte van eerdere NOW-periodes. Per 1 januari 2022 verandert de polisadministratie van het UWV, waardoor het percentage van de forfaitaire opslag mogelijk verandert en wordt het percentage van de loonsomvrijstelling mogelijk aangepast. Ook onderzoekt het kabinet de mogelijkheid om een (jaar)omzetverliesdrempel in te voeren. Deze extra voorwaarde wordt echter in het licht van de huidige coronaontwikkelingen niet voor de NOW 6 ingevoerd.

De precieze en volledige voorwaarden die zullen gelden voor de NOW 6 worden in januari door het kabinet gepubliceerd. Het streven is om het aanvraagloket voor NOW 6 in de tweede helft van februari open te stellen.

Heb ik recht op NOW?

Twijfelt u of weet u door alle uitzonderingen en aanpassingen niet meer aan welke voorwaarden u moet voldoen? Met behulp van ons handige overzicht met de voorwaarden en verschillen van de NOW bepaalt u welke mogelijkheden voor u open staan en welke voorwaarden voor uw aanvraag gelden.

TVL Q1 2022

Voor de TVL in het eerste kwartaal van 2022 wordt aangesloten bij de TVL, zoals deze gold voor het vierde kwartaal van 2021. Het subsidiepercentage blijft 100% en ook de maximale subsidiebedragen blijven € 550.000 voor mkb-ondernemingen en € 600.000 voor niet mkb-bedrijven. Daarnaast blijft de ophoging van de staatssteungrens van € 1,8 miljoen naar € 2,3 miljoen gelden. Om in aanmerking te komen voor de TVL Q1 2022 wordt echter de omzetverliesdrempel weer verhoogd van 20% naar 30%.

Heb ik recht op TVL?

Twijfelt u of u recht heeft op TVL of weet u door alle uitzonderingen en aanpassingen niet meer aan welke voorwaarden u moet voldoen? Met behulp van onderstaande tabel met de voorwaarden en verschillen van de TVL bepaalt u welke mogelijkheden voor u open staan en welke voorwaarden voor uw eventuele aanvraag gelden.

Uitstel van betaling

In november 2021 heeft het kabinet al aangekondigd dat het uitstel van betaling in verband met de coronacrisis wordt verlengd tot en met 31 januari 2022. In januari zal het kabinet opnieuw overwegen hoe de belastingverplichtingen zich verhouden tot de op dat moment geldende beperkende maatregelen.

In het verlengde van het uitstel van betaling gaat het kabinet ook meer tijd nemen voor het opstarten van de invordering van belastingschulden, voordat verdergaande stappen worden gezet. Sinds september 2021 is de invordering van belastingschulden, waarvoor geen bijzonder uitstel van betaling is verleend, weer opgestart.

Verduidelijkingen voor de NOW

Naast de aanpassingen aan het steunpakket voor het vierde kwartaal van 2021 en de aankondiging van het steunpakket voor het eerste kwartaal van 2022, zijn er voor de NOW in de afgelopen periode ook een aantal belangrijke uitspraken geweest.

Uitsluitsel over overnames bij NOW

De afgelopen periode was er onduidelijkheid over de gevolgen voor de omzet voor de NOW wanneer een groep een overname doet halverwege 2019 of begin 2020.

Als er sprake is van een overgang van een onderneming en er dus (een deel van) een onderneming is overgenomen, mag het bedrijf ervoor kiezen om de gehele referentieomzet te bepalen als een startende onderneming. Maar voor andere overnames, zoals via een aandelentransactie, gold deze regel niet.

Na overleg met de NBA heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangegeven dat de startersregeling ook van toepassing is voor groepen die via een aandelentransactie een overname hebben gedaan. Groepen kunnen er bij het berekenen van de referentie-omzet ook voor kiezen de omzet van de groep te nemen. De omzet van een overgenomen onderneming wordt dan meegenomen vanaf het moment van overname, of de startersregeling wordt toegepast.

Voorkoming loonsomdaling NOW is inspanningsverplichting

Op 28 december 2021 heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant geoordeeld dat de verplichting voor een werkgever om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden, een inspanningsverplichting is. In deze zaak werd de NOW-subsidie verlaagd, omdat de loonsom van maart, april en mei 2020 lager was dan drie keer de loonsom van januari 2020. De daling van de loonsom was het gevolg van het vrijwillige vertrek van een stagiaire in januari 2020.

Volgens de Rechtbank lag het vrijwillige vertrek van de stagiaire buiten de invloedssfeer van de ondernemer. Daarnaast kunnen de verplichtingen voor de NOW niet zo ver gaan, dat in een periode waarin minder omzet wordt gehaald, er nieuw personeel moet worden aangenomen om de NOW-subsidie te behouden. Een extra korting door het vertrek van de stagiaire was dan ook niet redelijk.

Als u te maken heeft met een vergelijkbare situatie, dan adviseren wij u bezwaar te maken tegen de vaststelling van NOW.

Overuren en vakantie-uren moeten gefilterd worden uit de loonsom

In een zaak over de vaststelling van de NOW 1 en de referentieloonsom heeft de rechtbank Limburg geoordeeld, dat het UWV onjuist heeft gehandeld door incidentele loonbetalingen niet uit de referentieloonsom te filteren.

Strikte toepassing van artikel 7, eerste lid, van de NOW acht de rechtbank achterhaald. Een redelijke toepassing van artikel 7, eerste lid, brengt met zich mee dat het UWV bij de herbeoordeling in bezwaar rekening had moeten houden met de overgelegde stukken van de werkgever.

Het UWV had in deze zaak aangevoerd, dat de werkgever de overuren en de vakantie-uren bij de aangifte niet in de juiste loontabel heeft opgenomen, waardoor deze loongegevens voor de NOW niet automatisch uit de loonsom kunnen worden gefilterd. Volgens de rechtbank is deze uitleg een praktisch argument, dat van belang kan zijn voor de uitvoeringspraktijk van de regeling. Maar deze uitleg zegt niets over de vraag of de, in een verkeerde tabel opgegeven loonbetaling, ook daadwerkelijk incidenteel loon is, waarmee rekening zou moeten worden gehouden bij de referentieloonsom.

Derhalve moet het UWV de incidentele loonbetalingen uit de referentieloonsom filteren.

Als u te maken heeft met een vergelijkbare situatie, dan adviseren wij u bezwaar te maken tegen de vaststelling van NOW.

Veel NOW 1.0 subsidie terugbetalen? Beoordeel of u bezwaar kunt maken!
Veel NOW 1.0 subsidie terugbetalen? Beoordeel of u bezwaar kunt maken!
Lees dit artikel

Vragen?

Mocht één van de bovenstaande situaties zich bij u voordoen of heeft u andere vragen over het coronasteunpakket? Neem dan contact op met ons coronateam, zodat wij u hierbij verder kunnen ondersteunen.

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.