article banner
Fiscale Eindejaarstips 2017

Maatregelen voor btw en overdrachtsbelasting

Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Lees de fiscale eindejaarstips voor de btw en overdrachtsbelasting:

 • Vraag btw over 2017 terug.
 • Debiteur: betaal btw tijdig terug.
 • Meld u vóór 1 januari 2018 aan voor MOSS-regeling.
 • EU-btw over 2017 terugvragen.
 • Corrigeer privégebruik auto 2017.
 • Controleer uw btw-aangiften over 2017.
 • Vraag te veel afgedragen btw tijdig terug.
 • Vergeet de BUA-correctie niet.
 • Let op de herzieningstermijn.
 • Verzoek om KOR-ontheffing vóór 1 januari 2018 indienen.
 • Reik tijdig 90%-verklaring uit.
 • Verzoek vóór 1 januari 2018 om jaarlijkse btw-aangifte.
 • Zonnepanelen gekocht? Gebruik de KOR!
 • KOR: stel investering uit.
 • Herziening voor agrariërs.

Mocht u naar aanleiding van deze eindejaarstips nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met één van onze specialisten.

Vraag btw over 2017 terug

Betaalt een debiteur uw factuur niet? Vanaf 1 januari 2017 verkrijgt u als crediteur uiterlijk één jaar na het opeisbaar worden van een vordering recht op teruggaaf van btw. Het bedrag van de teruggaaf mag u in mindering brengen op de periodieke btw-aangifte. U hoeft geen afzonderlijk verzoek meer in te dienen bij de Belastingdienst. Is voor 31 december 2017 al duidelijk dat de factuur door uw debiteur niet zal worden betaald? Dan moet u om teruggaaf btw verzoeken over het tijdvak waarin duidelijk wordt dat uw debiteur niet zal betalen. Als de oninbare vordering op een later tijdstip alsnog wordt betaald, moet u de eerder op de aangifte in mindering gebrachte btw opnieuw op aangifte voldoen.

Let op!
Heeft u in 2016 facturen uitgereikt en zijn deze nog niet betaald? U kunt dan vanaf 1 januari 2018 verzoeken om teruggave van btw. Als echter op enig moment in 2017 al vast komt te staan dat sprake is van een oninbare vordering, moet u de teruggave over het tijdvak in 2017 terugvragen waarin de vordering definitief oninbaar is gebleken.

Debiteur: betaal btw tijdig terug

Heeft u facturen ontvangen waarvan de betalingstermijn inmiddels is verstreken en heeft u deze facturen nog niet betaald? Dan moet u de btw die u destijds in aftrek heeft gebracht aan de Belastingdienst terugbetalen. Dit moet uiterlijk binnen één jaar ('1-jaarstermijn') na het opeisbaar worden van de schuld.

Tip!
Ga bij elke btw-aangifte in 2017 na of er schulden aan crediteuren zijn waarvan de 1-jaarstermijn binnenkort voorbij is. En is de verwachting dat u deze schulden niet binnen de 1-jaarstermijn betaalt, corrigeer dan in 2017 nog de eerder in aftrek gebrachte btw.

Meld u vóór 1 januari 2018 aan voor MOSS-regeling

Als uw onderneming digitale diensten levert aan particulieren in andere EU-landen, kunt u ook in 2018 gebruikmaken van de mini-one-stop-shop-regeling (MOSS). U hoeft de btw over deze diensten dan maar in één EU-land aan te geven, bijvoorbeeld Nederland. Als u deze regeling voor het eerst wilt toepassen, moet u zich hiervoor aanmelden met het formulier 'Verzoek registratie in Nederland voor betalen btw in EU-landen'. In het registratieformulier geeft u de gewenste ingangsdatum aan. Vanaf die datum moet u uiterlijk 20 dagen na afloop van het kwartaal een btw-melding doen en de verschuldigde btw betalen. Wilt u de regeling in heel 2018 toepassen, meld u dan zo snel mogelijk aan.

Let op!
Heeft u al eerder een digitale dienst geleverd, dan moet u uw aanmelding uiterlijk indienen op de 10e dag van de maand die volgt op de maand waarin u de dienst heeft geleverd. Als u zich ná de 10e dag aanmeldt, riskeert u dat de MOSS-regeling niet voor alle digitale diensten kan worden toegepast. En dan moet u zelf contact opnemen met de belastingdienst van het EU-land waar de dienst is verricht en daar navragen of u zich daar moet registreren.

EU-btw over 2017 terugvragen

Heeft u in 2017 btw betaald in een ander EU-land en heeft u deze btw nog niet teruggevraagd? Mits u voldoet aan de voorwaarden die de verschillende EU-landen hanteren voor de teruggaaf van btw, kunt u dit alsnog doen via de website 'Teruggaaf van btw uit andere EU-landen'. Hiervoor heeft u wel inloggegevens nodig. Deze kunt u aanvragen via een hulpmiddel op de website van de Belastingdienst. U moet uw teruggaafverzoek uiterlijk op 30 september 2018 indienen, maar het is aan te raden om u hierop al vroeg voor te bereiden.

Corrigeer privégebruik auto 2017

De btw die in 2017 aan u in rekening is gebracht op de aanschaf, het onderhoud en het gebruik van de zakelijke auto, kunt u in aftrek brengen zolang de auto wordt gebruikt voor belaste omzet. Heeft u de auto in 2017 ook voor privédoeleinden gebruikt? Dan moet u voor dit privégebruik een correctie toepassen in uw laatste btw-aangifte van 2017. U kunt hiervoor gebruikmaken van de forfaitaire regeling, waarbij u uitgaat van 2,7% van de catalogusprijs (inclusief btw en BPM). Voor bepaalde auto's, waaronder auto's die vijf jaar in de onderneming zijn gebruikt, mag u een forfait van 1,5% van de catalogusprijs (inclusief btw en BPM) toepassen.

Tip!
Betaal de brandstof voor de auto van de zaak niet contant, maar met een bankpas, creditcard of tankpas van de zaak. Zo kunt u voor de aftrek van voorbelasting aantonen dat u de brandstof op naam van de zaak heeft betaald.

Controleer uw btw-aangiften over 2017

Controleer zo spoedig mogelijk of uw ingediende btw-aangiften over 2017 correct zijn. Houd hierbij ook rekening met eventuele btw-correcties voor bijvoorbeeld het privégebruik van de auto van de zaak en het privégebruik van elektriciteit, gas en water. Blijkt uit uw controles dat u over 2017 te weinig btw heeft aangegeven, dan moet u dit vóór 1 april 2018 corrigeren met een suppletieaangifte. U betaalt dan over het bedrag van de naheffingsaanslag géén belastingrente (4% in 2017). Wel kunt u over het verschuldigde bedrag een verzuimboete van 5% krijgen.

Let op!
Vanaf 1 januari 2018 kunt u een suppletieaangifte alleen nog maar digitaal indienen. Dit kan dan op drie manieren: via de site van de Belastingdienst (bij 'Inloggen voor ondernemers'), met eigen software of via een adviseur.

Let op!
U hoeft de suppletieaangifte uitsluitend te gebruiken bij correcties van meer dan € 1.000. Lagere correcties mag u verwerken in uw eerstvolgende btw-aangifte. De grens van €1.000 geldt echter niet als u gebruikmaakt van de kleineondernemersregeling, want dan moet u bij een correctie altijd het suppletieformulier gebruiken.

Vraag te veel afgedragen btw tijdig terug

Als u tijdens de controle van uw btw-aangiften ontdekt dat u te veel btw heeft afgedragen, dan kunt u ook de bovenmatig afgedragen btw corrigeren met een suppletieaangifte. Dit kan niet alleen over 2017, maar ook over de vijf voorgaande jaren. Evenals bij de correctie van te weinig afgedragen btw hoeft u de suppletieaangifte niet te gebruiken als de correctie niet hoger is dan € 1.000. In dat geval mag u de correctie namelijk verwerken in uw eerstvolgende btw-aangifte.

Let op!
Btw die u in 2012 te veel heeft afgedragen, kunt u alleen in 2017 nog corrigeren. Ga dus zo snel mogelijk na of u over 2012 nog een correctie moet uitvoeren.

Vergeet de BUA-correctie niet

Als u in 2017 btw op kosten voor relatiegeschenken of personeelsverstrekkingen heeft afgetrokken, moet u bij de laatste btw-aangifte over 2017 nagaan of u één of meer personeelsleden hiermee voor meer dan € 227 (exclusief btw) heeft bevoordeeld. Ook moet u nagaan of u één of meer relaties voor meer dan € 227 heeft bevoordeeld. Is dit het geval, dan moet u in de btw-aangifte over het laatste tijdvak van 2017 de afgetrokken btw corrigeren en alsnog voldoen. Dit wordt ook wel de BUA-correctie genoemd (BUA: Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting).

Let op!
Voor de btw-aftrek op kosten van verstrekkingen van eten en drinken aan personeel gelden aparte regels. Verder vallen de auto van de zaak en de fiets van de zaak buiten de BUA-regeling.

Let op de herzieningstermijn

Met betrekking tot uw roerende en onroerende zaken is het belangrijk om de btw-herzieningstermijnen in de gaten te houden. Deze termijn is tien jaar voor onroerende zaken en vijf jaar voor roerende zaken (andere bedrijfsmiddelen). Heeft u in 2017 geïnvesteerd in een onroerende zaak en de btw daarover afgetrokken als voorbelasting? Dan moet u aan het eind van 2017 én de komende negen jaren (vier jaren voor roerende zaken) toetsen of het oorspronkelijk geplande gebruik nog overeenkomt met het werkelijke gebruik. Verschilt het werkelijke gebruik meer dan 10% van het door u ingeschatte gebruik, dan moet u de afgetrokken btw corrigeren. Deze 10%-marge geldt niet in het jaar van eerste ingebruikname.

Verzoek om KOR-ontheffing vóór 1 januari 2018 indienen

Als u een eenmanszaak heeft of als u maat of firmant bent in een maatschap respectievelijk vennootschap onder firma, kunt u onder voorwaarden in aanmerking komen voor de kleineondernemingsregeling (KOR). De verschuldigde btw na aftrek van voorbelasting mag dan maximaal € 1.883 zijn. Verwacht u in 2018 € 1.345 of minder btw te betalen? Dan hoeft u helemaal geen btw meer te betalen. Bovendien kunt u dan verzoeken om een ontheffing voor administratieve verplichtingen. Wordt uw verzoek ingewilligd, dan hoeft u in beginsel ook geen btw-aangifte meer te doen.

Tip!
Wordt uw verzoek goedgekeurd, dan gaat de ontheffing in principe in vanaf het eerstvolgende jaar. Maar onder voorwaarden geldt voor de ontheffing een terugwerkende kracht tot de datum waarop het verzoek is ingediend. Dien uw verzoek voor 2018 dus nog in 2017 in, want zo vergroot u de kans dat u al in 2018 van de ontheffing kunt profiteren.

Reik tijdig 90%-verklaring uit

Als u in 2016 een onroerende zaak heeft gekocht en samen met de verkoper heeft geopteerd voor een btw-belaste levering, moet u binnen vier weken na afloop van het boekjaar volgend op het boekjaar van levering (dus vóór 28 januari 2018) een zogeheten 90%-verklaring uitreiken aan de verkoper en de inspecteur. In deze verklaring moet u vermelden of u de onroerende zaak gebruikt voor doeleinden waarvoor u voor minstens 90% recht heeft op btw-aftrek. Zodra u niet meer aan het 90%-criterium voldoet, wordt de levering alsnog geacht vrij te zijn van btw. Voor de verkoper betekent dit dat het recht op btw-aftrek vervalt en dat hij de in vooraftrek gebrachte btw moet terugbetalen aan de Belastingdienst.

Tip!
Maak in de koopovereenkomst duidelijke afspraken over de eventuele btw-schade als de optie voor btw-belaste levering vervalt. In de koopovereenkomst kan bijvoorbeeld worden geregeld dat de koper de btw-schade vergoedt aan de verkoper als hij niet meer voldoet aan de 90%-norm.

Verzoek vóór 1 januari 2018 om jaarlijkse btw-aangifte

Bent u op jaarbasis niet meer dan € 1.883 aan btw verschuldigd, dan kunt u onder nadere voorwaarden bij uw belastingkantoor een verzoek indienen om jaarlijks btw-aangifte te doen, in plaats van per kwartaal. Wilt u hiervan al in 2018 gebruikmaken, dien uw verzoek dan nog in 2017 in.

Tip!
Doet u momenteel één keer per kwartaal btw-aangifte en krijgt u structureel btw terug? Dan kunt u makkelijk een liquiditeitsvoordeel behalen door maandelijks aangifte te doen. Ook hiervoor moet u een verzoek indienen bij uw belastingkantoor.

Zonnepanelen gekocht? Gebruik de KOR!

Als u in 2017 zonnepanelen heeft aangeschaft en nu stroom levert aan uw energieleverancier, beschouwt de Belastingdienst u als ondernemer voor de btw, ook als u de zonnepanelen als particulier heeft aangeschaft. Door u aan te melden als ondernemer, kunt u de in rekening gebrachte btw terugvragen bij de Belastingdienst. Vervolgens moet u per tijdvak btw afdragen over de stroom die u levert aan de energieleverancier, maar dit kunt u in 2018 vermijden door de kleineondernemersregeling (KOR) toe te passen.

Tip!
Is het verschuldigde btw-bedrag in de jaren ná de aanschaf van de zonnepanelen niet hoger dan € 1.345 per jaar? Dan kunt u – mits u aan de voorwaarden voldoet – een ontheffing aanvragen voor de administratieve verplichtingen. U hoeft dan ook geen btw-aangifte meer te doen. Doe dit zo snel mogelijk, want dan geldt de ontheffing al vanaf 1 januari 2018.

Let op!
Als u ondernemer of zzp'er bent, is ál uw aan te geven btw van belang voor de toepassing van de KOR. Dit betekent dat u ook voor de zonnepanelen verplicht blijft om btw-aangiften in te dienen als de totale af te dragen btw op jaarbasis hoger is dan € 1.345. En dan kunt u ook geen ontheffing krijgen voor de administratieve verplichtingen.

KOR: stel investering uit

Als u in 2017 gebruikmaakt van de kleineondernemersregeling (KOR) en voornemens bent om investeringen te doen, is het wellicht raadzaam om hier nog mee te wachten tot na 1 januari 2018. Want onder de KOR is het aftrekken van btw mogelijk ongunstig en als u een ontheffing heeft voor de administratieve verplichtingen, is de aftrek helemaal niet mogelijk. Verwacht u dat uw onderneming op korte termijn zodanig groeit dat u de KOR vanaf 2018 niet meer kunt toepassen, dan is het verstandig te wachten met uw investeringen totdat u de KOR niet meer gebruikt. Op dat moment is immers alle betaalde btw als voorbelasting aftrekbaar.

Tip!
Andersom is het verstandig om investeringen naar voren te halen als u bijvoorbeeld in 2018 de KOR gaat toepassen. Als u deze investeringen nog in 2017 doet, kunt u de betaalde btw nog in aftrek brengen.

Herziening voor agrariërs

Als uw onderneming momenteel gebruikmaakt van de btw-landbouwregeling, die per 1 januari 2018 wordt afgeschaft, kunt u op grond van een overgangsregeling de omzetbelasting op investeringsgoederen die u vóór 1 januari 2018 in gebruik heeft genomen én de omzetbelasting op investeringen die u op 1 januari 2018 nog niet in gebruik heeft genomen, alsnog aftrekken. Deze regeling geldt voor landbouwers, veehouders en tuin- en bosbouwers. Voor de investeringsgoederen die u vóór 1 januari 2018 in gebruik heeft genomen, kunt u gebruikmaken van de herzieningsregeling. Deze herziening vindt onder voorwaarden niet gespreid over een aantal jaren plaats, maar kan in één keer plaatsvinden in het eerste tijdvak van 2018.