article banner
Fiscale Eindejaarstips 2017

Maatregelen voor IB-ondernemers

Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Lees de fiscale eindejaarstips voor IB-ondernemers:

  • Claim vergeten investeringsaftrek.
  • Maak de 1.225 uren vol.
  • Werk verder in werkruimte.
  • Bewaar bewijzen van aanloopkosten.
  • Doteer aan OR in 2017.
  • Verreken verliezen 2008 in 2017.
  • Rond verhuizing tijdig af.
  • Controleer uw voorlopige aanslag 2017.

Mocht u naar aanleiding van deze eindejaarstips nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met één van onze specialisten.

Claim vergeten investeringsaftrek

Het investeren in bedrijfsmiddelen kan u niet alleen de mogelijkheid geven om afschrijvingskosten af te trekken, maar ook om een extra aftrekpost op te voeren: de investeringsaftrek. Er zijn drie vormen van de investeringsaftrek: de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA). Als u in uw aangifte inkomstenbelasting over 2012 bent vergeten de investeringsaftrek toe te passen, kunt u de inspecteur in 2017 alsnog verzoeken om ambtshalve vermindering. U moet zo'n ambtshalve verzoek om toepassing van de investeringsaftrek wel binnen vijf jaar doen. Deze vijfjaarstermijn begint na het einde van het jaar waarop de belastingaanslag betrekking heeft.

Let op!
U kunt voor dezelfde investering niet zowel de MIA als de EIA toepassen.

Let op!
Voor zowel de MIA als de EIA geldt dat u binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting u hiervan melding moet doen bij RVO.nl.

Maak de 1.225 uren vol

Diverse ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting staan alleen open voor ondernemers die aan het zogeheten urencriterium voldoen. Denk bijvoorbeeld aan de ondernemersaftrek en de mogelijkheid om te doteren aan de oudedagsreserve. Om te voldoen aan het normale urencriterium zult u in 2017 minstens 1.225 uur moeten besteden aan uw onderneming. Met een urenadministratie kunt u dit ook aannemelijk maken. Overigens wordt de grens niet aangepast als u maar een deel van het jaar ondernemer bent

Let op!
Tenzij u een starter bent, moet u ook meer dan de helft van uw totale arbeidstijd besteden aan uw onderneming. Daardoor is het van belang om niet te veel tijd te besteden aan andere werkzaamheden (bijvoorbeeld 'bijbaantjes' in dienstbetrekking). U bent een starter als u in een of meer van de voorgaande vijf kalenderjaren geen ondernemer was en in die periode hooguit twee keer de zelfstandigenaftrek heeft toegepast.

Werk verder in werkruimte

Als u de kosten van een werkruimte in uw eigen woning in 2017 wilt aftrekken, moet u aan verschillende voorwaarden voldoen. U moet in ieder geval in 2017 minstens 30% van uw arbeidsinkomen in die werkruimte verwerven en minstens 70% van het arbeidsinkomen in of vanuit die werkruimte verwerven. Beschikt u elders ook over een werkruimte, dan moet u in 2017 zelfs 70% van uw arbeidsinkomen in de werkruimte in uw eigen woning verwerven. Hierbij is van belang te realiseren dat in dit verband pensioenuitkeringen ook als arbeidsinkomen tellen. Ontvangt u in 2017 zo'n uitkering, zorg dan ervoor dat u voldoende overige arbeidsinkomsten in of vanuit de werkruimte behaalt in 2017 om te voldoen aan het 30%- en 70%-criterium.

Bewaar bewijzen van aanloopkosten

Bent u in 2017 voor het eerst ondernemer geworden? Dan is het mogelijk dat u vanaf 2012 kosten en lasten heeft gemaakt voordat u kwalificeerde als ondernemer. Zulke kosten zijn aftrekbaar als aanloopkosten mits zij zijn gemaakt in de jaren 2012 tot en met 2016. Bovendien zijn deze kosten en lasten alleen aftrekbaar voor zover er geen opbrengsten tegenover staan en zij niet op andere wijze zijn afgetrokken of aftrekbaar waren van het inkomen uit werk en woning. De fiscus kan vragen stellen over deze kosten, zodat het raadzaam is om de bewijzen van de gemaakte aanloopkosten (bonnetjes, facturen en dergelijke) te bewaren.

Doteer aan OR in 2017

Was u op 1 januari 2017 jonger dan 65 jaar plus negen maanden, en voldoet u in 2017 aan het urencriterium? Dan kunt u de fiscale winst over 2017 verlagen door een dotatie aan de oudedagsreserve (OR) te doen. Deze dotatie bedraagt voor 2017 9,8% van uw winst uit onderneming vóór de OR-dotatie. De dotatie mag niet meer bedragen dan € 8.946. De dotatie mag evenmin meer bedragen dan het bedrag waarmee het ondernemingsvermogen aan het einde van het kalenderjaar de OR aan het begin van het kalenderjaar te boven gaat. Bij een te laag ondernemingsvermogen kunt u een privéstorting doen in uw onderneming om dit probleem te verhelpen.

Let op!
Doteren aan de OR biedt wel uitstel van belasting betalen, maar u bouwt er geen echt pensioen mee op. Bij vrijval is de OR belast, maar als u een even groot bedrag aan lijfrentepremie stort bij een professionele verzekeraar, kunt u deze premie aftrekken. Per saldo komt u dan op nihil uit en u spaart voor de oude dag.

Verreken verliezen 2008 in 2017

Verliezen in box 1 zijn niet onbeperkt te verrekenen. Voor zover een verlies uit 2008 nog niet is verrekend met winsten uit uit 2005 tot en met 2007 (als u een IB-ondernemer bent) of uit de jaren 2009 tot en met 2017, verdampt het per 1 januari 2018. Als u zich in zo'n situatie bevindt, is het misschien beter om uw fiscale winst over 2017 niet te drukken, maar juist te verhogen. Dit kan bijvoorbeeld door af te zien van een dotatie aan de oudedagsreserve of door een boekwinst niet onder te brengen in de herinvesteringsreserve of af te zien van een herinvesteringsvoornemen en de gevormde herinvesteringsreserve vrij te laten vallen.

Rond verhuizing tijdig af

Ondernemers die inkomstenbelasting betalen over hun ondernemingswinst, kunnen een deel van de kosten van een verhuizing in het kader van de onderneming aftrekken. De aftrek is gelijk aan de kosten van het overbrengen van de inboedel plus € 7.750. Een verhuizing die bijvoorbeeld is begonnen met een verplaatsing van de onderneming op 1 januari 2016 vindt in ieder geval plaats in het kader van de onderneming als vóór 1 januari 2018 de afstand tussen de woning en de werkplek van de onderneming is afgenomen met 60% of meer. De afstand tussen werk en woning moest eerst minstens 25 kilometer zijn geweest.

Controleer uw voorlopige aanslag 2017

Heeft u al een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2017 ontvangen, maar verwacht u voor 2017 een hogere winst? Voorkom dan dat u belastingrente betaalt op uw definitieve aanslag inkomstenbelasting 2017 en vraag voor 1 juli 2018 een nadere voorlopige aanslag 2017 aan. Bij een aanslag inkomstenbelasting 2017 met een dagtekening na 1 juli 2018 betaalt u namelijk 4% belastingrente.