article banner
Fiscale Eindejaarstips 2017

Maatregelen voor ondernemers

Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Lees de fiscale eindejaarstips voor ondernemers:

  • Ruim oude administratie op.
  • Haal uitgaven in 2018 naar voren.
  • Herinvesteer voor 31 december 2017.
  • Verkoop bedrijfsmiddel in 2018.
  • Stel KIA voor 2017 veilig.
  • Bedrijfsmiddel in 2017 nog niet in gebruik genomen? Doe een aanbetaling.
  • Investeer nu nog in energiebedrijfsmiddel.
  • Participeer in project hinderbeperking.
  • Vraag tijdig WBSO 2018 aan.

Mocht u naar aanleiding van deze eindejaarstips nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met één van onze specialisten.

Ruim oude administratie op

Gesteld dat uw boekjaren de kalenderjaren volgen, mag u onder normale omstandigheden uw administratie over 2010 en eerdere jaren weggooien na 31 december 2017. De wettelijke bewaartermijn voor de administratie is namelijk zeven jaar. Men dient het begrip administratie daarbij ruim op te vatten. Alle gegevens die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing, zijn in de ogen van de inspecteur een onderdeel van de administratie. Daarbij kan men denken aan de loonadministratie, verkoopadministratie, voorraadgegevens, het grootboek en facturen van crediteuren en debiteuren. Als u bepaalde documenten nog nodig denkt te hebben, bijvoorbeeld pensioen- en lijfrentepolissen, moet u deze nog wel bewaren.

Let op!
Voor wat betreft de btw-administratie over het gebruik van onroerende zaken, elektronische diensten, telecommunicatiediensten en radio- en tv-omroepdiensten, moet u rekening houden met een bewaartermijn van tien jaar inclusief het jaar van eerste ingebruikname. Dit is onder andere relevant als u heeft gekozen voor een btw-belaste levering van een of meer onroerende zaken.

Haal uitgaven in 2018 naar voren

Een manier om de fiscale winst over 2017 te drukken is door het vormen van een voorziening voor (grote) uitgaven die u in 2018 of later denkt te zullen doen. Ondernemers mogen echter alleen in 2017 een voorziening vormen voor toekomstige uitgaven die hun oorsprong vinden in feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan in 2017 of eerder. Deze feiten en omstandigheden moeten ook toerekenbaar zijn aan dat jaar. Daarnaast moet redelijk zeker zijn dat u de uitgaven zult maken. Overleg met uw adviseur of u in 2017 nog een voorziening kunt vormen.

Herinvesteer voor 31 december 2017

Heeft u in 2014 een bedrijfsmiddel vervreemd en daarbij de behaalde boekwinst gedoteerd aan de herinvesteringsreserve (HIR)? Doe dan nog in 2017 een herinvestering. Anders valt de HIR in beginsel vrij in de winst. En dus moet u daarover belasting betalen. U kunt desnoods de Belastingdienst verzoeken om de driejaarstermijn te verlengen als de aanschaf van het nieuwe bedrijfsmiddel is vertraagd door bijzondere omstandigheden. Maar dan moet u wel kunnen aantonen dat een begin is gemaakt met de herinvestering.

Tip!
Als de inspecteur meent dat u geen of niet langer een herinvesteringsvoornemen heeft, zal hij de HIR willen laten vrijvallen. Het is daarom aan te raden om uw herinvesteringsvoornemen vast te leggen in een schriftelijk stuk. Blijf het voortbestaan van uw herinvesteringsvoornemen aan het eind van ieder jaar vastleggen totdat u de herinvestering doet. En als de herinvestering vertraging oploopt, bewaar dan de documenten die bewijzen dat inderdaad sprake is van een bijzondere omstandigheid.

Verkoop bedrijfsmiddel in 2018

Bent u van plan om bedrijfsmiddelen te verkopen die u in 2013 heeft aangeschaft? En heeft u destijds met betrekking tot de investering in deze bedrijfsmiddelen een investeringsaftrek toegepast? Overweeg dan of u de verkoop kunt uitstellen tot begin 2018. Als de vervreemding plaatsvindt binnen vijf jaar na het begin van het kalenderjaar waarin u de investering deed, moet u namelijk een deel van die aftrek terugbetalen via de desinvesteringsbijtelling. Maar de desinvesteringsbijtelling blijft ook achterwege als de overdrachtsprijzen van de vervreemde bedrijfsmiddelen onder de € 2.300 blijven. De desinvesteringsbijtelling is overigens nooit meer dan de destijds genoten investeringsaftrek.

Let op!
In het geval van een zogeheten fictieve vervreemding (bijvoorbeeld het onttrekken van het bedrijfsmiddel uit het ondernemingsvermogen) wordt de waarde in het economische verkeer van het bedrijfsmiddel genomen als overdrachtsprijs.

Stel KIA voor 2017 veilig

Wilt u in 2017 nog investeren in bedrijfsmiddelen? Houd er dan rekening mee dat de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) komt te vervallen als uw investeringen die recht geven op de KIA in een kalenderjaar meer bedragen dan € 312.176 (bedrag 2017). Bij mogelijke overschrijding van dit bedrag is het misschien beter om een investering uit te stellen tot in 2018.

Let op!
Als uw onderneming deel uitmaakt van een samenwerkingsverband, moet u voor het bepalen van de KIA kijken naar de totale investering van het samenwerkingsverband en niet naar de investering van elke onderneming afzonderlijk.

Bedrijfsmiddel in 2017 nog niet in gebruik genomen? Doe een aanbetaling

Als u eind 2017 verplichtingen aangaat voor de investering in een bedrijfsmiddel, kunt u hiervoor een beroep doen op de KIA. Voorwaarden om in 2017 nog van de KIA gebruik te kunnen maken is dat u het bedrijfsmiddel in 2017 heeft betaald en in gebruik heeft genomen. Heeft u een bedrijfsmiddel in 2017 nog niet in gebruik genomen? En zou de investeringsaftrek uitgaan boven hetgeen bij het einde van 2017 voor die investering is betaald? Dan wordt de KIA beperkt tot het bedrag wat in 2017 is betaald. Het meerdere komt als KIA in 2018 in aftrek. Wilt u de KIA toch volledig benutten, doe dan een aanbetaling zodat de totale betaling in 2017 voor de investeringen ten minste het bedrag van de KIA voor 2017 bedraagt.

Investeer nu nog in energiebedrijfsmiddel

Als u in 2017 nog investeert in een bedrijfsmiddel dat voorkomt op de Energielijst, kunt u daarvoor de energie-investeringsaftrek claimen. Deze bedraagt sinds 1 juli 2017 nog 55%, maar zal in 2018 dalen naar 54,5%. Een belangrijke voorwaarde voor de energie-investeringsaftrek is dat u binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting de investering aanmeldt bij RVO.nl.

Let op!
Check of het budget voor de energie-investeringsaftrek voor 2017 al is bereikt. Blijkt dat het geval te zijn, overweeg dan in 2018 te investeren.

Participeer in project hinderbeperking

Het is de bedoeling dat per 1 januari 2018 voordelen uit bepaalde aangewezen projecten zullen zijn vrijgesteld. Het zal dan gaan om projecten die zijn gericht op hinderbeperking tijdens grootschalige wegwerkzaamheden. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zal nadere voorwaarden bekend maken en de aangewezen projecten bekend maken in de Staatscourant.

Vraag tijdig WBSO 2018 aan

Als u tijdig een WBSO-tegemoetkoming aanvraagt, kunt u de (loon)kosten van uw R&D-project verlagen. Als een bedrijf in januari 2018 meteen gebruik wil maken van de WBSO-tegemoetkoming, moet het de aanvraag uiterlijk 30 november 2017 indienen. Bent u een zelfstandige, dan heeft u nog de tijd tot en met 1 januari 2018. Normaal gesproken mogen bedrijven hoogstens drie keer per jaar een aanvraag indienen, maar voor zzp'ers geldt geen maximum.