article banner
Fiscale Eindejaarstips 2017

Maatregelen voor vennootschappen en dga's

Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Lees de fiscale eindejaarstips voor vennootschappen en dga's:

 • Stel winst uit tot in 2019.
 • Behoud vordering tot na 1 januari 2018.
 • Liquideer dochtermaatschappij in 2017.
 • Voorkom verliesverdamping bij uw B.V..
 • Keer geruisloos terug naar IB-onderneming.
 • Ontvang royalty vóór 2018.
 • Zet in 2017 oud ab-verlies om in korting.
 • Wacht met dividend aan lichaam.
 • Laat houdstercoöperatie in 2017 dividend uitkeren.
 • Geef (tussen)houdster substance in 2017.
 • Deponeer vóór 2018 jaarstukken.
 • Doe in 2017 aan 'parent surrogate filing'.
 • Koop nog in 2017 uw PEB af.
 • Maak innovatie in 2017 rendabel.
 • Bewaar laatste VAR.
 • Laat B.V. vorderingen en belastingschulden overnemen.
 • Vereffen in 2017.
 • Neem uw kind nog in 2017 in dienstbetrekking bij B.V..
 • Neem in 2017 verliesbelegging van B.V. over.
 • Regel kwijtschelding in 2017.
 • Decertificeer aandelen vóór 2018.
 • Wacht met terugtrekken uit VBI.
 • Controleer uw voorlopige aanslag 2017.

Mocht u naar aanleiding van deze eindejaarstips nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met één van onze specialisten.

Stel winst uit tot in 2019

Kan uw B.V. het moment waarop een transactie of andere rechtshandeling plaatsvindt dusdanig beïnvloeden dat het resultaat pas in 2019 valt? Een factor die deze optie aantrekkelijk maakt is de geplande verlaging van het vennootschapsbelastingtarief vanaf 2019. De tarieven van 20% en 25% zullen in 2019 dalen naar 19% respectievelijk 24%. In 2020 en 2021 zal een verdere daling van de tarieven met 1,5%-punt per jaar plaatsvinden.

Behoud vordering tot na 1 januari 2018

Als u als dga al geruime tijd een vordering op uw B.V. heeft, kunt u besluiten om deze vordering liquide te maken. Dit kan bijvoorbeeld door de B.V. haar schuld te laten aflossen of door uw vordering op de B.V. over te dragen aan een derde. Het is wel aan te raden om dit te doen na 1 januari 2018. Anders valt het geldbedrag dat u ontvangt meteen in de rendementsgrondslag van box 3 voor het jaar 2018.

Let op!
Als u vanuit uw privévermogen een lening van hooguit drie maanden heeft verstrekt, zal de inspecteur de vordering toerekenen aan het box 3-vermogen terwijl hij tegelijkertijd het voordeel uit deze terbeschikkingstelling belast. Hetzelfde geldt als de terbeschikkingstelling langer dan drie maanden maar niet meer dan zes maande duurde, zij het dat u in deze situatie de dubbele heffing kunt ontlopen als u aannemelijk maakt dat uw handelingen voor meer dan 50% zijn gebaseerd op zakelijke overwegingen.

Liquideer dochtermaatschappij in 2017

Is een holding met haar dochtermaatschappij (D1) gevoegd in een fiscale eenheid maar heeft zij daarnaast nog een dochter (D2) buiten de fiscale eenheid? En heeft de holding kapitaal gestort in D2 dat D2 weer heeft uitgeleend aan de verlieslijdende D1? In dat geval kan liquidatie van D2 in 2017 voordelig zijn. In 2017 kan de holding binnen de fiscale eenheid de verliezen van D1 verrekenen met haar winsten. De verliezen van D1 leiden daarnaast ook tot een waardedaling van de vordering van D2. Bij liquidatie van D2 behoort deze waardedaling tot het liquidatieverlies uit D2. Hier is feitelijk sprake van dubbele verliesneming. In 2018 is deze dubbele verliesneming niet meer mogelijk.

Voorkom verliesverdamping bij uw B.V.

In de vennootschapsbelasting zijn geleden verliezen beperkt aftrekbaar. Een verlies van 2017 is verrekenbaar met winst van 2016 of met de winsten van de jaren 2018 tot en met 2026. Heeft u nog verrekenbare verliezen in uw B.V. van 2008? Voorkom dan dat deze verliezen verdampen. Laat bijvoorbeeld voorzieningen vrijvallen, zoals de herinvesteringsreserve of verkoop bedrijfsmiddelen met stille reserves aan een gelieerde vennootschap. Een andere methode is sale/lease back van bedrijfsmiddelen met stille reserves.

Let op!
Het nieuwe kabinet wil in de toekomst de voorwaartse verliesverrekening in de vennootschapsbelasting beperken van negen tot zes jaar. B.V.'s krijgen dus minder tijd om hun verliezen te verrekenen!

Neem dubbel afwaarderingsverlies in 2017

Per 1 januari 2018 gaat een reparatiemaatregel in. Deze maatregel ziet onder meer op de volgende situatie. Een holding vormt samen met een verlieslijdende dochtermaatschappij (D1) een fiscale eenheid (FE). Binnen de FE worden de verliezen van D1 verrekend met de winsten van de holding. Daarnaast verstrekt de holding een lening aan een dochtermaatschappij (D2) buiten de FE. D2 leent dit geld weer door aan D1. Door de verliezen van D1 daalt de vordering van D2 op D1 in waarde. Dit kan voor de holding weer een aanleiding zijn om haar haar vordering op D2 af te waarderen. Feitelijk is dan sprake van een dubbel afwaarderingsverlies, maar onder de huidige wetgeving is dit in beginsel nog mogelijk. Een holding die zich in deze positie bevindt, doet er dus goed aan nog in 2017 het dubbele afwaarderingsverlies te nemen indien mogelijk.

Keer geruisloos terug naar IB-onderneming

Soms is de overgang van IB-onderneming naar B.V. toch minder voordelig dan gedacht. Of er treden later nieuwe nadelen op, zoals de dreiging van een nieuwe afschrijvingsbeperking. Zo mogen ondernemers in beginsel nu nog op onroerende zaken afschrijven tot 50% van de WOZ-waarde (100% van de WOZ-waarde voor beleggingspanden). Maar het nieuwe kabinet wil dat vanaf 2019 alle onroerende zaken van B.V.'s en andere vennootschapsbelastingplichtige lichamen niet verder worden afgeschreven dan tot 100% van de WOZ-waarde. Als u vindt dat het drijven van uw onderneming via een B.V. niet langer voordelig genoeg is, kunt u overwegen om de onderneming van de B.V. geruisloos te laten overgaan naar een IB-onderneming.

Ontvang royalty vóór 2018

Op grond van een arrest van de Hoge Raad mag de Belastingdienst bij het berekenen van de winst van een buitenlandse vaste inrichting (vi) in bepaalde gevallen geen rekening houden met interne royaltyvergoedingen tussen twee B.V.'s binnen een fiscale eenheid (FE). Daarbij is de royaltyvergoeding toe te rekenen aan de vi. Hoewel de Belastingdienst geen rekening houdt met de royaltybetaling, is het mogelijk dat het buitenland dat wel doet. In dat geval trekt de vi de royalty af, terwijl de ontvangst niet in Nederland fiscaal tot uiting komt. Hierdoor kan de Belastingdienst uiteindelijk meer winst vrijstellen dan in het buitenland wordt belast. Op 1 januari 2018 wordt de wet aangepast om dit 'lek' te dichten. Het is dus raadzaam om nog vóór die datum een vi royaltyvergoedingen te laten betalen.

Zet in 2017 oud ab-verlies om in korting

Als u zowel in 2017 als in 2016 geen aanmerkelijk belang (ab) meer had, maar nog wel een openstaand verlies uit ab, kunt u dit verlies omzetten in een belastingkorting. De belastingkorting bedraagt 25% van het openstaande ab-verlies. Zet u uw ab-verlies in 2017 om in een belastingkorting, dan mag u de korting aftrekken van de inkomstenbelasting over de box 1-inkomens van 2017 tot en met 2024. Zo'n belastingkorting is echter uiterlijk te benutten in het negende jaar na het kalenderjaar waarin het ab-verlies is geleden. Daarom is het van belang om een ab-verlies uit 2008 nog in 2017 om te zetten in een belastingkorting. Voor zover u deze korting niet kunt aftrekken van uw belasting over box 1, verdampt zij op 1 januari 2018.

Wacht met dividend aan lichaam

Het kabinet is van plan om de dividendbelasting per 1 januari 2018 in de meeste gevallen af te schaffen. Keer daarom dividend uit na 1 januari 2018. Bij een uitkering van dividend na 1 januari 2018 hoeft dan geen dividendbelasting meer te worden ingehouden. Omdat het kabinet niet wil dat dit brievenbusmaatschappijen uitnodigt om (meer) vennootschappen in Nederland te vestigen, zal een bronheffing op rente- en royaltystromen naar belastingparadijzen worden ingevoerd. Wanneer het kabinet wil overgaan tot het nemen van deze maatregelen, is nog onbekend.

Let op!
Als de dividendbelasting wordt afgeschaft, zal tegelijkertijd worden verboden om via een fiscale beleggingsinstelling te beleggen in vastgoed.

Laat houdstercoöperatie in 2017 dividend uitkeren

Als de feitelijke werkzaamheid van een coöperatie voor 70% of meer bestaat uit het houden van deelnemingen of het (in)direct financieren van verbonden lichamen of natuurlijke personen, zal zij vanaf 1 januari 2018 kwalificeren als een houdstercoöperatie. Zij wordt dan inhoudingsplichtig voor de dividendbelasting. Daarom is het wellicht aan te raden dat zo'n coöperatie nog vóór 2018 een dividenduitkering doet.

Geef (tussen)houdster substance in 2017

Op 1 januari 2018 treedt een nieuwe antimisbruikmaatregel in de dividendbelasting in werking. Deze maatregel houdt in dat de inhoudingsvrijstelling van de dividendbelasting achterwege blijft in het geval van misbruik. Hierbij gaat de fiscus ervan uit dat ook sprake is van misbruik als men aandelen in een Nederlandse vennootschap of houdstercoöperatie houdt met als een van de hoofddoelen het ontgaan van dividendbelasting bij een ander. Daarnaast moet sprake zijn van een kunstmatige constructie of transactie. Een constructie is kunstmatig als zij niet is opgezet op grond van zakelijke redenen die de economische werkelijkheid weerspiegelen. Geldige zakelijke redenen worden gereflecteerd in de substance van de (tussen)houdstervennootschap. Als een tussenhoudster een materiële onderneming drijft, zal zij voldoen aan deze voorwaarde.

Tip!
Als de dividendclaim zonder tussenkomst van het Nederlandse lichaam niet hoger zou zijn, is geen sprake van het ontgaan van dividendbelasting bij een ander.

Deponeer vóór 2018 jaarstukken

Een B.V. moet tijdig haar jaarstukken deponeren om nare aansprakelijkheidskwesties bij een eventueel faillissement te voorkomen. Uiterlijk acht dagen na vaststelling van de jaarrekening moet het deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK) plaatsvinden. Deponeer desnoods de voorlopige jaarrekening. Maar wat is de uiterste termijn? Het bestuur van een B.V. moet binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening opmaken en voorleggen aan de aandeelhouders. Onder bijzondere omstandigheden kunnen de aandeelhouders het bestuur maximaal vijf maanden uitstel verlenen. Vervolgens hebben de aandeelhouders twee maanden de tijd voor het vaststellen van de jaarrekening. De uiterste deponeerdatum voor het boekjaar 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 met maximaal uitstel is dus 31 december 2017 (5 + 5 + 2 = 12 maanden).

Let op!
Als alle aandeelhouders ook bestuurder of commissaris zijn, resulteert een ondertekening van de jaarrekening meteen in een vaststelling. In dit geval was de uiterste deponeringstermijn voor de jaarrekening over boek- en kalenderjaar 2016 8 november 2017. In statuten kan overigens van deze wettelijke regeling zijn afgeweken!

Doe in 2017 aan 'parent surrogate filing'

Normaal gesproken moet de vennootschap aan de top van een internationaal concern – de zogeheten uiteindelijkemoederentiteit (UME) – een landenrapport ('country-by-country reporting') indienen als concernleden zijn gevestigd in Nederland. De Belastingdienst zal echter tijdelijk 'parent surrogate filing' toestaan met betrekking tot het eerste verslagjaar van de multinationale groep dat begint op of na 1 januari 2016. Bij 'parent surrogate filing' verstrekt de UME het landenrapport aan de belastingdienst van het land waar zij is gevestigd. Het desbetreffende land wisselt vervolgens het landenrapport uit met Nederland. In deze situatie hoeven Nederlandse groepsentiteiten onder nadere voorwaarden geen landenrapport meer te verstrekken aan de Belastingdienst.

Koop nog in 2017 uw PEB af

Ingeval u als dga in 2017 nog uw pensioen in eigen beheer (PEB) afkoopt, mag u op de belaste afkoopwaarde een vermindering toepassen van 34,5% van de balanswaarde van de corresponderende verplichting bij de pensioen-B.V. Daarbij geldt dat de fiscale balanswaarde hoogstens gelijk is aan de waarde van de verplichting aan het einde van het boekjaar dat in 2015 eindigde. In de jaren 2018 en 2019 daalt het percentage van de vermindering. Voor 2018 zal de vermindering 25% bedragen en in 2019 19,5%. In 2017 afkopen is dus voordeliger.

Tip!
Afkoop van het PEB is alleen mogelijk als uw partner daartoe toestemming geeft. Bespreek daarom uw voornemen om af te kopen met uw partner.

Maak innovatie in 2017 rendabel

Als u enige invloed kunt uitoefenen in welk jaar bepaalde kosten en opbrengsten met betrekking tot een immaterieel activum kunnen vallen, kijk dan of het mogelijk is om dit activum in 2017 rendabel te maken. Tenminste, als u dit immateriële activum kunt en wilt onderbrengen in de innovatiebox. Per 1 januari 2018 worden positieve voordelen uit de innovatiebox effectief belast tegen 7% vennootschapsbelasting. Nu is het effectieve tarief nog 5%.

Bewaar laatste VAR

Op 1 mei 2016 is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) in het kader van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) komen te vervallen. Dit leidde tot de nodige ophef en het nieuwe kabinet is daarom van plan de Wet DBA te vervangen. In dit kader lijkt het verstandig om de laatste geldige VAR te bewaren. Als de aard van uw werkzaamheden niet zijn veranderd, is de laatste VAR als een soort indicatie op te vatten. Maar belangrijker is dat de fiscus een boekenonderzoek kan houden. De inspecteur kan tot naheffing overgaan als hij meent dat een opdrachtgever ten onrechte geen loonbelasting heeft ingehouden. De VAR kan als bewijs dienen dat terecht inhouding van loonheffing achterwege is gebleven.

Let op!
Voor de VAR geldt een bewaartermijn van zeven jaar.

Laat B.V. vorderingen en belasting-schulden overnemen

Leningen of vorderingen zijn bezittingen die in box 3 bij u als dga belastbaar zijn. Als u grote belastingschulden heeft, zijn deze schulden niet aftrekbaar in box 3. U kunt uw B.V. de vorderingen die u heeft en de belastingschulden over laten nemen. Hierdoor vindt een verrekening van de vordering en schulden plaats. Voor zover de schulden groter zijn dan de vorderingen, ontstaat een schuld aan de B.V. Die schuld kwalificeert wel als schuld voor box 3. Hierdoor kan een besparing van belasting over uw vermogen in box 3 worden bereikt.

Let op!
Als per saldo een vordering op uw B.V. ontstaat, valt deze vordering onder de terbeschikkingstellingsregeling en moet u over de rente in box 1 belasting betalen. Ga na of dat wenselijk is. Is dit niet wenselijk, draag dan een lager deel van de vordering over!

Vereffen in 2017

Normaal gesproken vallen verliezen uit een deelneming onder de deelnemingsvrijstelling, zodat ze bij de holding niet tot aftrek leiden. In het geval van liquidatie van het lichaam waarin de holding een deelneming houdt, is het verlies onder voorwaarden wel aftrekbaar. Maar dan moet de vereffening wel zijn voltooid in het jaar waarin uw holding het liquidatieverlies wil aftrekken. Rond dus de vereffening nog in 2017 af als u het liquidatieverlies in 2017 wilt aftrekken. Stel de vereffening juist uit als u wilt dat het liquidatieverlies in 2018 valt.

Neem uw kind nog in 2017 in dienstbetrekking bij B.V.

Wilt u als dga uw ab-aandelen in uw B.V. schenken aan uw kinderen of aan een andere bedrijfsopvolger, dan zult u in beginsel inkomstenbelasting moeten betalen over het verschil tussen de waarde in het economische verkeer van de aandelen en de verkrijgingsprijs. U kunt echter afrekening voorkomen en de fiscale claim doorschuiven. Aan deze geruisloze doorschuiving zijn verschillende voorwaarden verbonden. Een voorwaarde die wat voorbereiding vergt, is de eis dat de verkrijger al gedurende 36 maanden vóór de schenking in dienstbetrekking was bij de B.V. Als de bedrijfsopvolger dus bijvoorbeeld op 30 november 2017 in dienst treedt bij uw B.V., kan de schenking op 1 december 2020 plaatsvinden met geruisloze doorschuiving.

Neem in 2017 verliesbelegging van B.V. over

Als uw B.V. effecten bezit die in waarde zijn gedaald, maar waarvan u vermoedt dat ze wel weer in waarde zullen stijgen, overweeg dan om ze in privé of via een vrijgestelde beleggingsinstelling over te nemen. Uw B.V. realiseert dan een aftrekbaar verlies, terwijl de latere waardestijging zelf niet wordt belast.

Regel kwijtschelding in 2017

Heeft u borg gestaan voor uw B.V. en wordt u nu aangesproken voor een hoger bedrag dan waarvoor u een voorziening had gevormd? Dan zult u moeten nagaan of een gedeeltelijke kwijtschelding mogelijk is. Als uw box 1-inkomen in 2017 positief is terwijl u het volgende jaar een verlies verwacht, is het fiscaal voordelig om deze kwijtschelding nog in 2017 te regelen. Het verschil tussen de borgstellingsvoorziening en uw werkelijke betaling als borg is namelijk belast als kwijtscheldingswinst. Deze is vrijgesteld, maar niet voor zover nog sprake is van een verlies in het desbetreffende jaar en openstaande verliezen uit het verleden. Als de kwijtscheldingswinst in 2018 valt, zal dus een deel ter grootte van het verlies in 2018 niet zijn vrijgesteld.

Decertificeer aandelen vóór 2018

In oktober 2015 is een wetsvoorstel ingediend waardoor in beginsel geen fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting meer kan bestaan tussen een holding en een B.V. waarvan de aandelen zijn gecertificeerd. Bij wijze van overgangsrecht konden bestaande fiscale eenheden tussen holdings en B.V.'s waarvan zij de certificaten hielden in stand blijven. Met ingang van het boekjaar, dat 24 maanden na het indienen van het wetsvoorstel begint, is het overgangsrecht niet meer van toepassing. Als u wilt dat een fiscale eenheid tussen een holding en een B.V. met gecertificeerde aandelen blijft voortbestaan en het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar, dan zal vóór 1 januari 2018 een decertificering van de aandelen moeten plaatsvinden.

Let op!
Soms is een fiscale eenheid nog wel mogelijk, namelijk als de aandelen in de (potentiële) 'dochtermaatschappij' zijn gecertificeerd en in bezit zijn van een maatschappij die tot de fiscale eenheid behoort. Dan zal de moedermaatschappij, de certificaathouder, toch nog aan de bezitseis voldoen. Meestal zal een STAK echter geen onderdeel uitmaken van de fiscale eenheid.

Wacht met terugtrekken uit VBI

Als u een aanmerkelijk belang heeft in een , berekent de fiscus daarover in beginsel een fictief regulier voordeel van 5,39% van de waarde in het economische verkeer die aan het begin van het jaar was toe te rekenen aan de aandelen. Dit reguliere voordeel wordt verminderd met het bedrag dat u daadwerkelijk aan dividend heeft ontvangen, maar niet verder dan tot nihil. Waarschijnlijk wordt het percentage van 5,39% volgend jaar herijkt. Als u vindt dat het forfaitaire rendement te hoog wordt, zou u kunnen overwegen om uw aandelen in de VBI te vervreemden en in box 3 te gaan beleggen. Maar daar kunt u beter nog even mee wachten. Het forfaitaire voordeel wordt namelijk tijdsevenredig berekend. Als u na de peildatum voor box 3 in 2018 uw belang in de  vervreemdt, belandt de opbrengst voor 2018 nog niet in de rendementsgrondslag. En de hoogte van het forfaitair rendement valt ook mee omdat het maar over een korte periode wordt berekend.

Let op!
Hevelt u uw vermogen binnen achttien maanden weer over van de VBI naar box 3, dan wordt u hiervoor gestraft. Dit vermogen wordt dan namelijk zowel in box 2 als in box 3 belast. Overweegt u dus vermogen over te hevelen van uw VBI naar box 3, ga dan na of u voldoet aan de genoemde termijn van 18 maanden.

Tip!
Er geldt wel een tegenbewijsregel. Als u aannemelijk kunt maken dat u om zakelijke redenen het vermogen binnen 18 maanden terughaalt naar box 3, geldt de sanctie niet.

Controleer uw voorlopige aanslag 2017

Verwacht u dat u over 2017 vennootschapsbelasting moet bijbetalen? Vraag een nadere voorlopige aanslag vennootschapsbelasting aan voor 1 juli 2018. Bij belastingaanslagen met een dagtekening na 1 juli 2018 brengt de Belastingdienst 8% belastingrente in rekening.

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven

Wij brengen u graag op de hoogte van nieuwe inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en strategie voor de gezondheidszorgsector.

Aanmelden