article banner
Fiscale Eindejaarstips 2017

Maatregelen voor vermogende particulieren

Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Lees de fiscale eindejaarstips voor de auto:

 • Schenk nog vóór 1 januari 2018.
 • Schenk koopsom eigen woning in gedeelten.
 • Rond onderhoud woning tijdig af.
 • Voorkom dat de vrijstelling verdampt.
 • Plan scholing in 2018.
 • Schenk aan culturele instelling.
 • Betaal uw alimentatie nog in 2017.
 • Regel uw fiscaal partnerschap in 2017.
 • Vergeet periodieke verrekening 2017 niet.
 • Betaal uw lijfrentepremie nog in 2017.
 • Verlaag eigen bijdrage Wlz.
 • Vermijd hoge heffing op spaargeld per 1 januari 2018.
 • Los kleine schulden vóór 1 januari 2018 af.
 • Doe grote uitgaven vóór 1 januari 2018.
 • Betaal een aanslag vóór 2018.
 • Houd groene belegging nog even aan.

Mocht u naar aanleiding van deze eindejaarstips nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met één van onze specialisten.

Schenk nog vóór 1 januari 2018

Doet u nog vóór 1 januari 2018 een aan uw (klein)kinderen, dan kunnen zij gebruikmaken van de jaarlijkse vrijstelling van
€ 5.320 (kinderen) of € 2.129 (algemene vrijstelling). Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar geldt daarnaast een eenmalige vrijstelling voor schenkingen van € 25.526. Hierbij valt de dag van de 40e verjaardag nog binnen de leeftijdsgrens. Is het een schenking aan kinderen voor een studie, dan is de eenmalige vrijstelling € 53.176. Bij een schenking voor een eigen woning is de eenmalige vrijstelling zelfs € 100.000. Met betrekking tot deze eenmalige vrijstelling is het echter niet noodzakelijk om haast te maken met een schenking, want in fiscaal opzicht maakt het in principe geen verschil of de  in 2017 of in 2018 wordt gedaan. De vrijstelling van € 100.000 geldt voor iedereen die tussen de 18 en 40 jaar is.

Tip!
U hoeft het gehele bedrag van € 100.000 niet in een jaar te schenken. Het onbenutte deel kunt u gespreid toepassen over een periode van hooguit twee jaren die direct volgen op het eerstgenoemde kalenderjaar. Houd er wel rekening mee dat de toepassing van de verhoogde vrijstelling wordt beïnvloed als eventueel in een voorgaand jaar al een eenmalig verhoogde schenking werd toegepast.

Let op!
Met betrekking tot een eenmalige vrijstelling mag de begunstigde de leeftijdsgrens van 40 jaar niet overschrijden, ook niet als u gespreid schenkt. Heeft degene aan wie u wilt schenken de leeftijd van 40 jaar al bereikt, maar is diens partner wel jonger, dan kan de eenmalige vrijstelling toch worden toegepast.

Schenk koopsom eigen woning in gedeelten

Overweegt u een woning te schenken en is de WOZ-waarde hoger dan de getaxeerde waarde? Denk dan eens aan overdracht van die woning waarbij de koopprijs wordt omgezet in een lening en vervolgens gedeeltelijke kwijtschelding (=schenking) van die lening in december 2017 en in januari 2018. Als u in 2017 nog niets heeft geschonken aan de verkrijger, dan kan hij voor 2017 gebruik maken van de vrijstelling en nogmaals in 2018. Ook kunt u zo de schenking van de koopsom (kwijtschelding) zo plannen dat u zowel in 2017 als in 2018 zoveel mogelijk gebruik maakt van de laagste tarieven schenkbelasting. Bij een schenking van de koopsom binnen korte tijd (in ieder geval binnen een maand) na overdracht van de woning, kunt u bovendien een gedeelte van de in rekening gebrachte overdrachtsbelasting verrekenen.

Tip!
Is de WOZ-waarde van de woning lager dan de getaxeerde waarde? Overweeg dan de woning zelf te schenken, maar ga dan na of het dan toch niet voordeliger is de koopsom in gedeelten te schenken.

Rond onderhoud woning tijdig af

Heeft uw kind in 2015 de verhoogde schenkingsvrijstelling toegepast op uw schenking voor de verbetering of onderhoud van een eigen woning? Houd er dan rekening mee dat het bedrag van de schenking binnen twee jaren na het kalenderjaar waarin het bedrag is geschonken, moet zijn besteed aan de verbetering of het onderhoud. Deze schenking kan namelijk worden ontbonden indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden. Wijs uw kind dus erop dat die werkzaamheden in 2017 moeten zijn afgerond zodat de schenking niet vervalt!

Voorkom dat de vrijstelling verdampt

Als in 2015 of 2016 gebruik is gemaakt van de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling (van maximaal € 52.752 respectievelijk € 53.016) voor de eigen woning, kunt u in 2017 of 2018 als schenker uw eerdere schenking nog aanvullen met maximaal € 46.824. Hierbij geldt wel dat de ontvanger of diens partner nog altijd aan de geldende leeftijdseis (18-40 jaar) moet voldoen. Ook moet het gehele bedrag worden gebruikt voor de eigen woning.

Plan scholing in 2018

Ook in 2018 zijn scholingskosten voor een opleiding of studie gericht op een (toekomstig) beroep toch nog aftrekbaar. De afschaffing van de aftrek voor scholingsuitgaven is namelijk uitgesteld tot 1 januari 2019. Dit betekent dat u in 2017 geen haast meer hoeft te maken door nog even snel scholingsuitgaven te doen, want die zijn in 2018 ook nog aftrekbaar. Natuurlijk kan het geen kwaad om wel alvast een planning te maken van de scholing die u wilt volgen.

Tip!
Ondernemers kunnen ook na 2018 de kosten voor scholing blijven aftrekken. Onder voorwaarden zijn dit voor hen ondernemingskosten.

Schenk aan culturele instelling

Als u nog in 2017 een schenking wilt doen aan een goed doel, is een schenking aan een culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI) fiscaal voordeliger dan een schenking aan een gewone ANBI. Een gift aan een culturele instelling levert namelijk een aftrekpost op van 125% van het geschonken bedrag, in plaats van 100%. De extra aftrek van 25% is gemaximeerd op € 1.250. Ook geldt evenals bij gewone giften een drempel van 1% van het verzamelinkomen (maar de drempel bedraagt minstens € 60) vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek en een maximale aftrek van 10% van het verzamelinkomen (vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek).

Let op!
De extra aftrek voor giften aan een culturele instelling zou per 1 januari 2018 vervallen. Maar om het nieuwe kabinet te laten beslissen over het afschaffen van deze faciliteit, is deze maatregel met een jaar uitgesteld. U kunt dus ook in 2018 nog extra fiscaal voordelig schenken aan een culturele instelling.

Tip!
Als u een eigen B.V. heeft, kunt u via uw B.V. schenken aan een culturele instelling. Dat levert in de vennootschapsbelasting een extra aftrek op van 50% van het bedrag dat uw B.V. heeft geschonken aan culturele instellingen, met een maximum van € 2.500.

Betaal uw alimentatie nog in 2017

Alimentatie die u moet betalen aan uw ex-echtgenoot vormt een onderdeel van de persoonsgebonden aftrek. Het is wel belangrijk dat u de betaalde partneralimentatie in het juiste jaar opgeeft in uw aangifte inkomstenbelasting. Alimentatiebedragen zijn namelijk alleen aftrekbaar in het jaar waarin ze zijn betaald. De alimentatie moet dus uiterlijk op 31 december 2017 zijn betaald om deze nog in 2017 in aftrek te kunnen brengen.

Let op!
Een alimentatieverplichting mag niet als schuld worden opgevoerd in box 3.

Regel uw fiscaal partnerschap in 2017

Zijn u en uw partner nog niet elkaars fiscale partner terwijl dit in 2017 wel al voordeel zou opleveren? Dan is het in bepaalde gevallen mogelijk om alsnog voor het hele jaar als elkaars fiscale partner te worden aangemerkt. U moet dan in elk geval ongehuwd samenwonen, per 1 januari 2017 op hetzelfde woonadres staan ingeschreven én aan één van de overige voorwaarden voldoen. De voorwaarde die het makkelijkst op korte termijn te realiseren is, is het afsluiten van een notarieel samenlevingscontract. Maar het is ook nog mogelijk om uw partner aan te wijzen als gerechtigde tot het partnerpensioen. Als u dit vóór 1 januari 2018 regelt en aan de eerdergenoemde voorwaarden voldoet, kunt u alsnog voor heel 2017 als fiscale partners worden aangemerkt.

Vergeet periodieke verrekening 2017 niet

Als u op huwelijkse voorwaarden bent getrouwd en in deze voorwaarden een periodiek verrekenbeding is opgenomen, moet u niet vergeten om deze afrekening ook over 2017 op te stellen. Verrekent u niet, dan loopt u het risico dat er bij het einde van het huwelijk (door scheiding of overlijden) wordt afgerekend alsof er gemeenschap van goederen was.

Tip!
Een periodiek verrekenbeding dat jarenlang niet is uitgevoerd, kan worden 'gerepareerd' door de te verrekenen bedragen alsnog te berekenen en de uitkomst vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst. Vervolgens moet het beding wel jaarlijks worden uitgevoerd of u moet de huwelijkse voorwaarden op dit punt laten aanpassen.

Betaal uw lijfrentepremie nog in 2017

Als u een pensioengat heeft, kan een goede oplossing zijn om een lijfrente af te sluiten. De premies die u voor een dergelijke regeling betaalt, zijn namelijk binnen bepaalde grenzen fiscaal aftrekbaar. De aftrek van lijfrentepremie is in eerste instantie beperkt tot de zogeheten jaarruimte. Daarnaast is de premie alleen aftrekbaar als deze ook daadwerkelijk is betaald in het jaar waarin u de aftrek wilt toepassen. Zorg er daarom voor dat u de lijfrentepremie nog in 2017 betaalt.

Tip!
Heeft u in de afgelopen 5 jaar lijfrentepremies betaald, maar bent u vergeten deze in aftrek te brengen in uw aangifte inkomstenbelasting? En staat de aangifte al onherroepelijk vast? Dan kunt u een verzoek om ambtshalve vermindering indienen bij de Belastingdienst. U moet dan kunnen bewijzen dat u de betaalde premie niet heeft afgetrokken. Dit kunt u bijvoorbeeld doen met kopieën van uw aangifte en de aanslag over het betreffende jaar.

Verlaag eigen bijdrage Wlz

Uw box 3-vermogen is niet alleen relevant voor de inkomstenbelasting, maar bijvoorbeeld ook voor de toekenning van toeslagen, aangezien hierbij een vermogenstoets geldt. Ook de eigen bijdrage voor zorg op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz-zorg) is mede afhankelijk van het box 3-vermogen op de peildatum (1 januari). Daarom kan het raadzaam zijn om uw box 3-vermogen vóór 1 januari 2018 te verlagen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door te schenken, door geen voorlopige belastingteruggaaf aan te vragen of met eigen geld uw eigenwoningschuld af te lossen, al kan deze laatste actie wel leiden tot een vermindering van de hypotheekrenteaftrek.

Let op!
Bij bepaling van de eigen bijdrage voor de Wlz wordt standaard gekeken naar uw vermogen van twee jaar geleden. Dit betekent dat een verandering in dit vermogen (bijvoorbeeld door nu te schenken) pas twee jaar later effect heeft. U kunt onder voorwaarden voor 2018 echter verzoeken om verlegging van het peiljaar 2016 naar 2018. Dan heeft verlaging van uw vermogen per 1 januari 2018 wel effect voor 2018. Informeer hiervoor bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Vermijd hoge heffing op spaargeld per 1 januari 2018

Nu de rente op spaargeld extreem laag is, leidt de box 3-heffing over spaargeld tot een hoge belastingdruk. U kunt dit in 2018 vermijden door vóór de peildatum van 1 januari 2018 uw spaargeld te gebruiken voor één van de volgende alternatieven: uw spaargeld inbrengen in een nieuwe B.V., uw spaargeld inbrengen in een open fonds voor gemene rekening, uw spaargeld storten als informeel kapitaal of agio in uw B.V., of uw spaargeld omzetten in een vordering op uw B.V. (zogeheten terbeschikkingstellingsvordering).

Let op!
Aan de genoemde voordelen kunnen wel nadelen en risico's verbonden zijn. Zo zijn aan de oprichting van een B.V. kosten verbonden. Ga na wat voor u de beste optie is en of deze per saldo voordeliger is dan uw spaargeld in box 3 te laten staan. Per 1 januari 2018 wordt voor kleine spaarders bovendien de box 3-heffing gunstiger.

Los kleine schulden vóór 1 januari 2018 af

Als u kleine schulden heeft die in box 3 vallen en over voldoende vermogen beschikt, kan het fiscaal voordelig zijn om de box 3-schulden af te lossen. Deze schulden verminderen de heffingsgrondslag van box 3 namelijk pas als een drempel van € 3.000 per partner is overschreden (bedrag 2017). En als u deze schulden aflost, daalt het vermogen waarover de heffing in box 3 wordt berekend. Los deze schulden daarom zo veel mogelijk af vóór de peildatum van 1 januari 2018.

Doe grote uitgaven vóór 1 januari 2018

Is uw vermogen zodanig groot dat u box 3-heffing moet betalen en heeft u genoeg spaargeld om eventuele uitgaven nog in 2017 te doen? Overweeg dan om grote privéaankopen die u eigenlijk in 2018 had willen doen, zoals de aanschaf van een nieuwe auto of nieuwe meubels, vóór 1 januari 2018 te doen. Dergelijke bezittingen behoren namelijk niet tot de grondslag voor de box 3-heffing, terwijl het spaargeld dat u voor de aankoop gebruikt dan op de peildatum van 1 januari 2018 ook niet meer meetelt voor de grondslag. Zo kunt u in box 3 flink wat besparen!

Betaal een aanslag vóór 2018

Belastingaanslagen mogen niet als schuld worden aangemerkt voor box 3. Daarom is het raadzaam om een ontvangen belastingaanslag vóór 1 januari 2018 te betalen. Over de gelden waarmee u deze aanslag betaalt, hoeft u dan immers geen box 3-heffing te betalen.

Tip!
Er zijn uitzonderingen op de regel dat een openstaande belastingschuld niet als schuld meetelt in box 3. Zo mag u de nog niet betaalde erfbelasting wél als schuld aangeven in box 3.

Houd groene belegging nog even aan

Als u de vrijstellingen in box 3 optimaal wilt benutten, moet u de vrijstelling voor groene beleggingen niet vergeten. Deze beleggingen zijn namelijk vrijgesteld tot een maximum van € 57.385 (bedrag 2017) per persoon (€ 114.770 bij fiscale partners). Met de extra heffingskorting van 0,7% levert dit in box 3 een behoorlijke belastingbesparing op. Wilt u dit belastingvoordeel ook in 2018 benutten, dan is het van belang dat u de groene fondsen op 1 januari 2018 (peildatum) in bezit heeft. Dus als u overweegt om deze fondsen van de hand te doen, houd deze dan in elk geval aan tot na 1 januari 2018.

Tip!
Andersom kan natuurlijk ook: als u overweegt om uw geld groen te beleggen, doe dit dan zo mogelijk al vóór 1 januari 2018. In dat geval kunt u immers al in 2018 profiteren van de vrijstelling én de heffingskorting.