article banner
Fiscale Eindejaarstips 2018

Maatregelen voor btw en overdrachtsbelasting

Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Lees de fiscale eindejaarstips voor de btw en overdrachtsbelasting:

 • Vrijgestelde ondernemer, neem nu nog wat laagbelaste prestaties af
 • Meld u nu aan voor MOSS-regeling
 • Factureer digitale dienst na 31 december 2018
 • Geef btw-correctie auto op in 4e kwartaal 2018
 • Vraag snel te veel afgedragen btw terug
 • Geef BUA-correctie op in laatste slotaangifte 2018
 • Vraag vóór 1 januari 2019 om KOR-ontheffing
 • Reik vóór 28 januari 2019 90%-verklaring uit
 • Vraag vóór 1 januari 2019 jaarlijkse btw-aangifte aan
 • KOR: wacht met investeren tot na 2018
 • Dga, begin in 2019 met werkzaamheden voor werk-B.V.

Mocht u naar aanleiding van deze eindejaarstips nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met één van onze specialisten.

Vrijgestelde ondernemer, neem nu nog wat laagbelaste prestaties af

Per 1 januari 2019 wordt het verlaagde tarief in de omzetbelasting verhoogd van 6% naar 9%. Voor btw-vrijgestelde ondernemers betekent dit een lastenverzwaring. Het is daarom een goed idee om waar mogelijk bepaalde laagbelaste prestaties eerder af te nemen, zodat zij nog onder het tarief van 6% vallen.

Meld u nu aan voor MOSS-regeling

Als uw onderneming digitale diensten levert aan particulieren in andere EU-landen, kunt u ook in 2018 en 2019 de mini-one-stop-shop-regeling (MOSS) toepassen. Het voordeel van deze regeling is dat u de btw over deze diensten dan maar in één EU-land aangeeft, bijvoorbeeld in Nederland. Als u deze regeling voor het eerst wilt toepassen, moet u zich hiervoor aanmelden met het formulier 'Verzoek registratie in Nederland voor betalen btw in EU-landen'. In het registratieformulier geeft u de gewenste ingangsdatum aan. Vanaf die datum moet u uiterlijk 20 dagen na afloop van het kwartaal een btw-melding doen en de verschuldigde btw betalen. Heeft u al eerder een digitale dienst geleverd, dien dan uw aanmelding uiterlijk in op de 10e dag van de maand die volgt op de maand waarin u de dienst heeft geleverd. U kunt dan nog deelnemen vanaf de datum van uw 1e digitale dienst. Anders is de deelname pas mogelijk in het lopende kwartaal.

Factureer digitale dienst na 31 december 2018

Bent u alleen in Nederland gevestigd maar levert u toch digitale diensten aan particuliere afnemers in andere EU-lidstaten? En wilt u geen gebruik maken van de mini-one-stop-shop-regeling (MOSS)? Dan mag u vanaf 1 januari 2019 onder voorwaarden toch aan uw buitenlandse afnemers Nederlandse btw in rekening brengen. Maar dan moet uw totale grensoverschrijdende omzet voor deze diensten onder een jaarlijkse drempel van € 10.000 blijven. Bovendien moet uw grensoverschrijdende omzet dit jaar ook onder de € 10.000 blijven. Dreigt u dit jaar dat bedrag net te overschrijden, wacht dan even met de laatste facturen tot na de jaarwisseling.

Geef btw-correctie auto op in 4e kwartaal 2018

De btw die in 2018 aan u(w bedrijf) in rekening is gebracht op de aanschaf, het onderhoud en het gebruik van de zakelijke auto, is aftrekbaar als voorbelasting zolang u(w bedrijf) de auto heeft gebruikt voor belaste omzet. Als u de auto in 2018 mede voor privédoeleinden heeft gebruikt, moet u daarvoor een correctie toepassen in uw laatste btw-aangifte van 2018. Als u het werkelijke privégebruik niet heeft bijgehouden, mag u uitgaan van 2,7% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm). Voor bepaalde auto's, waaronder auto's die vijf jaar in de onderneming zijn gebruikt, mag u een forfait van 1,5% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm) toepassen.

Let op!
Woon-werkverkeer wordt voor de btw-heffing als privé rijden aangemerkt.

Vraag snel te veel afgedragen btw terug

Het is verstandig om op basis van uw administratie geregeld te controleren of uw btw-aangiften juist zijn. Als u tijdens de controle van uw btw-aangiften ontdekt dat te veel btw is afgedragen, kunt u het bedrag aan te veel afgedragen btw corrigeren met een suppletieaangifte. Dit kan zowel over 2018 als over de vijf voorgaande jaren.

Tip!
U hoeft de suppletieaangifte niet te gebruiken als de correctie hooguit € 1.000 bedraagt. In dat geval mag u de correctie namelijk verwerken in uw eerstvolgende btw-aangifte. Hetzelfde geldt voor een correctie van hooguit € 1.000 aan te weinig afgedragen btw.

Geef BUA-correctie op in laatste slotaangifte 2018

Heeft u in 2018 btw op kosten voor relatiegeschenken of personeelsverstrekkingen heeft afgetrokken? Controleer dan of u een of meer personeelsleden hiermee voor meer dan € 227 (exclusief btw) heeft bevoordeeld. En check ook of u een of meer relaties voor meer dan € 227 heeft bevoordeeld. Als minstens een van beide situaties zich voordoen, moet u in de btw-aangifte over het laatste tijdvak van 2018 de afgetrokken btw corrigeren en alsnog voldoen. Dit wordt ook wel de BUA-correctie genoemd (BUA: Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting).

Let op!
De fiets van de zaak valt buiten de BUA-regeling. En voor de btw-aftrek op kosten van verstrekkingen van eten en drinken aan personeel gelden aparte regels.

Vraag vóór 1 januari 2019 om KOR-ontheffing

Als u als natuurlijk persoon btw-ondernemer bent, kunt u onder voorwaarden in aanmerking komen voor de kleineondernemingsregeling (KOR). De verschuldigde btw na aftrek van voorbelasting mag dan maximaal € 1.883 zijn. Verwacht u in 2019 € 1.345 of minder btw te betalen? Dan hoeft u helemaal geen btw meer te betalen. Bovendien kunt u dan verzoeken om een ontheffing voor administratieve verplichtingen. Wordt uw verzoek ingewilligd, dan hoeft u in beginsel ook geen btw-aangifte meer te doen. Als u uw verzoek voor 2019 nog in 2018 indient, vergroot u de kans dat u al in 2019 van de ontheffing kunt profiteren.

Reik vóór 28 januari 2019 90%-verklaring uit

Als u in 2017 een onroerende zaak heeft gekocht en samen met de verkoper heeft geopteerd om de levering met btw te belasten, moet u tijdig een en ander regelen. U moet namelijk binnen vier weken na afloop van het boekjaar volgend op het boekjaar van levering (dus vóór 28 januari 2019) een zogeheten 90%-verklaring uitreiken aan de verkoper en de fiscus. In deze verklaring vermeldt u of u de onroerende zaak gebruikt voor doeleinden waarvoor u voor minstens 90% recht heeft op btw-aftrek. Als u in het eerste boekjaar of in het daaropvolgende boekjaar niet meer voldoet aan het 90%-criterium, stelt de Belastingdienst dat de levering met terugwerkende kracht alsnog vrijgesteld is van btw. Voor de verkoper betekent dit dat het recht op btw-aftrek vervalt en dat hij de in vooraftrek gebrachte btw moet terugbetalen aan de Belastingdienst. Als u in een later jaar niet meer voldoet aan het 90%-criterium, moet u op de gewone manier uw btw-aftrek herzien.

Tip!
Bent u zelf verkoper van een onroerende zaak en wil uw afnemer dat u samen met hem opteert voor een btw-belaste levering? Stel dan in de koopovereenkomst duidelijke afspraken op over de eventuele btw-schade als de optie voor btw-belaste levering vervalt. Beding bijvoorbeeld dat de koper de btw-schade vergoedt aan u als hij niet meer voldoet aan de 90%-norm.

Vraag vóór 1 januari 2019 jaarlijkse btw-aangifte aan

Bent u op jaarbasis niet meer dan € 1.883 aan btw verschuldigd, dan kunt u onder nadere voorwaarden bij uw belastingkantoor een verzoek indienen om jaarlijks btw-aangifte te doen, in plaats van per kwartaal. Wilt u hiervan al in 2019 gebruikmaken, dien uw verzoek dan nog in 2018 in.

Tip!
Doet u momenteel één keer per kwartaal btw-aangifte en krijgt u structureel btw terug? Dan kunt u makkelijk een liquiditeitsvoordeel behalen door maandelijks aangifte te doen. Ook hiervoor moet u een verzoek indienen bij uw belastingkantoor.

KOR: wacht met investeren tot na 2018

Als u in 2018 de kleineondernemersregeling (KOR) toepast en het voornemen heeft om investeringen te doen, is het misschien verstandig om hier nog mee te wachten tot na 1 januari 2019. Want onder de KOR kan het aftrekken van btw ongunstig uitpakken. Als u een ontheffing heeft voor de administratieve verplichtingen, is de aftrek zelfs onmogelijk. Verwacht u dat uw onderneming op korte termijn zodanig groeit dat u de KOR vanaf 2019 niet meer kunt toepassen, dan is het verstandig te wachten met uw investeringen totdat u de KOR niet meer gebruikt. Op dat moment is immers alle betaalde btw als voorbelasting aftrekbaar.

Tip!
Als u juist in 2019 de KOR gaat toepassen, kunt u beter uw investeringen naar voren halen. Doe ze nog in 2018, dan kunt u de betaalde btw aftrek brengen.

Dga, begin in 2019 met werkzaamheden voor werk-B.V.

Heeft uw holding een werkmaatschappij die btw-belaste activiteiten verricht? En wil zij deze werkmaatschappij actief gaan beheren? Zorg dan ervoor dat u als dga rechtstreeks namens uw holding de managementwerkzaamheden verricht voor de werkmaatschappij. Zo is duidelijk dat uw B.V. een zogeheten moeiende holding is en recht heeft op aftrek van voorbelasting voor zover de afgenomen prestaties zijn benut voor btw-belaste activiteiten. Als het u niet lukt om dit huidige btw-tijdvak nog werkzaamheden te verrichten voor de werkmaatschappij, probeer dit dan te doen in het nieuwe belastingtijdvak.