article banner
Fiscale Eindejaarstips 2018

Maatregelen voor vennootschappen en dga's

Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Lees de fiscale eindejaarstips voor vennootschappen en dga's:

 • Laat fiscale winst in 2019 vallen
 • Neem verlies B.V. in 2018
 • Neem ab-verlies in 2018
 • Los schuld aan dga af na 1 januari 2019
 • Los rekening-courantschuld af
 • Laat verliezen B.V. niet verloren gaan
 • Keer vóór 1 januari 2019 terug naar IB-onderneming
 • Neem vóór 1 januari 2019 pand in gebruik
 • Benut vóór 2019 ab-belastingkorting
 • Verkoop in 2018 nog aandelen in buitenlands lichaam
 • Deponeer jaarrekening tijdig
 • Breng B.V. vóór 2019 naar buitenland
 • Koop nog vóór 1 januari 2019 uw PEB af
 • Zet PEB pas in 2019 om in oudedagsverplichting
 • Draag vorderingen en belastingschulden over aan B.V.
 • Rond vereffening af in 2018
 • Geef uw kind vóór 2019 een baan bij uw B.V.
 • Regel kwijtschelding vóór 2019
 • Trek u pas na 2018 terug uit VBI
 • Plan een herfinanciering
 • Zet coco’s om in kapitaal
 • Vraag vóór 1 januari 2019 ontvoeging aan
 • Lever vóór 1 januari 2019 het landenrapport over 2017 aan
 • Vraag vóór 1 januari 2019 om aangifte in dollars te doen.

Mocht u naar aanleiding van deze eindejaarstips nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met één van onze specialisten.

Laat fiscale winst in 2019 vallen

Is uw B.V. bezig met een winstgevende transactie die rond de jaarwisseling kan worden voltooid? Kijk dan of het mogelijk is om de transactie na 1 januari 2019 te laten plaatsvinden. In dat verwachting onder een tarief van 19% in plaats van de huidige 20%.

Let op!
In 2020 en 2021 zal een verdere daling van de vennootschapsbelastingtarieven plaatsvinden. Voor 2021 zullen de tarieven 15% en 20,5% bedragen. Of dit daadwerkelijk doorgaat, is op dit moment niet met zekerheid te zeggen.

Neem verlies B.V. in 2018

Heeft u de keus om een verlies van uw B.V. over dit jaar te beperken, terwijl dit leidt tot een hoger verlies in 2019? Zo'n keuze is waarschijnlijk fiscaal onvoordelig! Het kabinet wil namelijk in 2019 de voorwaartse verliesverrekening in de vennootschapsbelasting beperken van negen tot zes jaar. B.V.'s krijgen dus minder tijd om hun verliezen te verrekenen!

Tip!
Bij wijze van overgangsrecht is het wel zo een verlies uit 2019 voorrang heeft op verliezen uit 2017 en 2018 als het gaat om verrekening. En wat dat betreft heeft een verlies uit 2020 voorrang op een verlies uit 2018.

Neem ab-verlies in 2018

Bent u door omstandigheden genoodzaakt binnenkort een deel van uw aanmerkelijkbelangpakket met verlies te verkopen? En twijfelt u nu tussen dit jaar verkopen of uitstellen tot 2019? Bedenk dan dat in 2019 de voorwaartse verliesverrekening in de inkomstenbelasting voor aanmerkelijkbelanghouders wordt beperkt van negen tot zes jaar. Een verlies dat u in 2019 lijdt, verdampt dus in beginsel eerder dan een verlies uit 2018!

Tip!
Bij wijze van overgangsrecht is het wel zo dat een verlies uit 2019 voorrang heeft op verliezen uit 2017 en 2018 als het gaat om verrekening. En wat dat betreft heeft een verlies uit 2020 voorrang op een verlies uit 2018.

Los schuld aan dga af na 1 januari 2019

Als uw B.V. al geruime tijd een schuld heeft aan u en u wilt haar deze schuld laten aflossen, wacht daar dan mee tot na 1 januari 2019. Zo voorkomt u dat het geldbedrag dat u ontvangt meteen in de rendementsgrondslag van box 3 voor het jaar 2019 valt.

Let op!
Een probleem kan ontstaan als u vanuit uw privévermogen een lening van hooguit drie maanden heeft verstrekt. De inspecteur past in zo'n geval de volgende sanctie toe. Ten eerste rekent hij de vordering aan uw box 3-vermogen toe. Tegelijkertijd belast hij bij u het voordeel uit de terbeschikkingstelling. De fiscus kan deze sanctie ook toepassen als de terbeschikkingstelling langer dan drie maanden maar niet meer dan zes maanden duurde. Alleen kunt u in deze situatie de dubbele heffing ontlopen als u aannemelijk maakt dat uw handelingen voor meer dan 50% zijn gebaseerd op zakelijke overwegingen.

Los rekening-courantschuld af

De staatssecretaris van Financiën heeft zijn voornemen geuit om de rekening-courant kredieten van dga's bij hun B.V.'s te bestrijden. Als hij zijn voornemen ongewijzigd uitvoert, zal vanaf 2022 de fiscus een rekening-courantschuld van een dga aan zijn B.V. aanmerken als verkapte dividenduitkering voor zover het bedrag € 500.000 te boven gaat. Dit bedrag geldt voor de dga en zijn partner samen. Overigens ziet deze maatregel niet alleen op rekening-courant kredieten, maar ook op andere schulden aan de B.V. met uitzondering van eigenwoningschulden. Voorlopig lijkt er geen verder overgangsrecht te komen, dus maak alvast een begin met het verlagen van uw rekening-courant krediet.

Let op!
De inspecteur kan ook nu een rekening-courant schuld tot uw inkomen uit aanmerkelijk belang rekenen. Maar dan moet hij wel kunnen aantonen dat u uw schuld feitelijk niet meer zult aflossen. De fiscus draagt nu dus veel meer bewijslast.

Laat verliezen B.V. niet verloren gaan

Let erop dat in de vennootschapsbelasting geleden verliezen beperkt aftrekbaar zijn. Een verlies van 2018 is te verrekenen met de winst van 2017 of met de winsten van de jaren 2019 tot en met 2027. Heeft u nog verrekenbare verliezen in uw B.V. van 2009? Voorkom dan dat deze verliezen verdampen. Laat bijvoorbeeld voorzieningen vrijvallen, zoals de herinvesteringsreserve of verkoop bedrijfsmiddelen met stille reserves aan een gelieerde vennootschap. Een andere methode is sale/lease back van bedrijfsmiddelen met stille reserves.

Keer vóór 1 januari 2019 terug naar IB-onderneming

Vanaf ieder boekjaar dat begint op of na 1 januari 2019 mogen in beginsel alle onroerende zaken van B.V.'s en andere vennootschapsbelastingplichtige lichamen niet verder worden afgeschreven dan tot 100% van de WOZ-waarde. Nu geldt deze afschrijvingsbeperking alleen voor beleggingspanden, want uw B.V. mag bedrijfsmatig gebruikt vastgoed afschrijven tot 50% van de WOZ-waarde. Als u over meer aspecten van de B.V. ontevreden bent, kan deze nieuwe maatregel de druppel zijn die de emmer doet overlopen. U kunt besluiten om de onderneming van uw B.V. in een IB-onderneming in te brengen. Onder voorwaarden kan deze terugkeer plaatsvinden zonder dat uw B.V. vennootschapsbelasting hierover is verschuldigd. En vindt deze terugkeer plaats vóór 1 januari 2019, dan weet u zeker dat u niets te maken krijgt met de afschrijvingsbeperking.

Tip!
Het is niet strikt noodzakelijk om dit al voor de jaarwisseling te regelen. U kunt begin 2019 besluiten om alsnog de BV met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 in te brengen in een eenmanszaak. Dit is echter een erg complexe regeling. Daarom adviseren wij hier een deskundig adviseur bij in te schakelen.

Neem vóór 1 januari 2019 pand in gebruik

Het verbod om in boekjaren die op of na 1 januari 2019 beginnen een bedrijfspand tot onder de WOZ-waarde af te schrijven, zal niet altijd gelden. Als de ondernemer vóór 1 januari 2019 het desbetreffende gebouw in gebruik neemt en op dat gebouw nog geen drie jaren heeft afgeschreven, geldt overgangsrecht. De ondernemer mag dan naar verwachting volgens de huidige regels fiscaal afschrijven totdat hij wel drie jaren op het gebouw heeft afgeschreven.

Let op!
Het overgangsrecht gaat niet zo ver dat de ondernemer zijn bedrijfspand mag afschrijven tot onder 50% van de WOZ-waarde. Dit is immers evenmin toegestaan onder het huidige recht.

Benut vóór 2019 ab-belastingkorting

Als u vanaf 2017 geen aanmerkelijk belang (ab) meer had, maar nog wel een openstaand verlies uit ab, kunt u dit verlies dit jaar omzetten in een belastingkorting. De belastingkorting bedraagt 25% van het openstaande ab-verlies. Als u uw ab-verlies in 2018 omzet in een belastingkorting, mag u deze korting aftrekken van de inkomstenbelasting over de box 1-inkomens van 2018 tot en met 2025. Maar let wel op het jaar waarin het desbetreffende ab-verlies is geleden. De belastingkorting verdampt namelijk voor zover zij voortkomt uit een verlies van meer dan negen jaar geleden. Voor zover de belastingkorting is gebaseerd op een verlies uit 2009, moet u dit deel van de korting nog dit jaar zien te benutten.

Verkoop in 2018 nog aandelen in buitenlands lichaam

Heeft uw holding een belang van meer dan 50% in een lichaam dat is gevestigd in een andere staat? En belast die andere staat de winsten van het buitenlandse lichaam niet tegen minstens 9%? Dan merkt de Belastingdienst dit belang vanaf 1 januari 2019 (als het boekjaar het kalenderjaar volgt) aan als een belang in een gecontroleerd buitenlands lichaam ('Controlled Foreign Company of CFC). Als zo'n CFC rente, royalty's, dividenden of andere 'besmette' voordelen ontvangt en deze niet uitkeert, rekent de Belastingdienst deze voordelen na aftrek van de bijbehorende kosten tot de winst van uw holding. Als u deze nieuwe maatregel problematisch vindt, kunt u overwegen om voldoende aandelen in het buitenlandse lichaam te verkopen zodat uw holding niet meer onder deze maatregel valt.

Tip!
De CFC-maatregel blijft in bepaalde situaties, waarin de fiscus geen misbruik ziet, buiten toepassing. Bijvoorbeeld als het lichaam doorgaans hoofdzakelijk niet-besmette voordelen ontvangt.

Deponeer jaarrekening tijdig

Zorg ervoor dat uw B.V. tijdig haar jaarrekening deponeert. Dit is vooral belangrijk als een faillissement eraan zit te komen. U riskeert dan namelijk als bestuurder hoofdelijk aansprakelijk te worden gesteld voor de schulden van de B.V. die niet door vereffening zij te voldoen. Het deponeren van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel (KvK) moet uiterlijk acht dagen na vaststelling van die jaarrekening plaatsvinden. Bovendien moet het deponeren uiterlijk twaalf maanden na afloop van het desbetreffende boekjaar plaatsvinden De uiterste deponeerdatum voor het boekjaar 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 is dus 31 december 2018. Als u vreest dat u het niet redt om de jaarstukken tijdig te deponeren, kunt u desnoods de voorlopige jaarrekening deponeren.

Let op!
Meestal zijn alle aandeelhouders ook bestuurder of commissaris. In dat geval heeft u minder tijd om de jaarrekening te deponeren. Zelfs als de maximale vijf maanden uitstel zijn verleend voor het opstellen van de jaarrekening (de normale termijn is vijf maanden), moet u de jaarrekening voor het boekjaar 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 uiterlijk deponeren op 8 november 2018. In statuten kan overigens van deze wettelijke regeling zijn afgeweken!

Tip!
Lukt het echt niet om de jaarstukken op tijd te deponeren, dan rest u toch nog een mogelijkheid om de aansprakelijkstelling te voorkomen. Hoewel u als bestuurder wordt geacht uw taak onbehoorlijk te hebben vervuld, bent u niet aansprakelijk als u aannemelijk weet te maken dat dit onbehoorlijk bestuur geen belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Breng B.V. vóór 2019 naar buitenland

Bent u al vergevorderd met een zetelverplaatsing van uw B.V. naar het buitenland? Rond dit dan snel af. Het is in ieder geval aan te raden als u vóór 1 januari 2019 om uitstel van betaling van de zogeheten exitheffing vraagt. Grofweg gezegd is dat een heffing over de meerwaarden die gedurende de binnenlandse belastingplicht zijn ontstaan. Onder de huidige wetgeving heeft u tien jaar de tijd om deze heffing te betalen. Vraagt u op of na 1 januari 2019 het betalingsuitstel aan, dan moet u de exitheffing in vijf jaar betalen.

Let op!
Zowel onder de huidige als onder de nieuwe wetgeving eindigt het betalingsuitstel voor zover de desbetreffende meerwaarde vrijvalt.

Koop nog vóór 1 januari 2019 uw PEB af

Heeft u als dga in 2018 nog pensioen in eigen beheer (PEB)? En wilt u na lang wikken en wegen dit PEB afkopen? Wacht daar dan niet langer mee, want de fiscale korting die u bij deze afkoop krijgt, daalt ieder jaar! Zo mocht u in 2017 u op de belaste afkoopwaarde een vermindering toepassen van 34,5%% van de balanswaarde van de corresponderende verplichting bij de pensioen-B.V. Daarbij geldt dat de fiscale balanswaarde hoogstens gelijk is aan de waarde van de verplichting aan het einde van het boekjaar dat in 2015 eindigde. Nu bedraagt deze vermindering nog maar 25%. Maar dat is nog altijd beter dan de vermindering van 19,5% die in 2019 gaat gelden.

Let op!
U kunt het PEB alleen afkopen met toestemming van uw partner. Bespreek daarom uw voornemen om af te kopen eerst met uw partner.

Zet PEB pas in 2019 om in oudedagsverplichting

Als u uw pensioen in eigen beheer (PEB) niet wilt afkopen maar wilt omzetten in een oudedagsverplichting (ODV), kunt u dat in 2019 voor het laatst doen. U kunt ook in 2018 de omzetting nog regelen, maar even wachten kan handig zijn. U mag namelijk een PEB oprenten met 4%. Als het PEB eenmaal is omgezet in een ODV, moet u voor het oprenten in beginsel de marktrente hanteren. Deze bedraagt voor 2018 maar 0,06%.

Let op!
U kunt het PEB alleen omzetten in een ODV met toestemming van uw (ex-)echtgenoot. Bespreek daarom tijdig met hem uw voornemen om over te gaan tot de omzetting.

Draag vorderingen en belastingschulden over aan B.V.

Leningen of vorderingen zijn bezittingen die in box 3 bij u als dga belastbaar zijn. Als u grote belastingschulden heeft, zijn deze schulden niet aftrekbaar in box 3. U kunt uw B.V. de vorderingen die u heeft en de belastingschulden over laten nemen. Hierdoor vindt een verrekening van de vordering en schulden plaats. Voor zover de schulden groter zijn dan de vorderingen, ontstaat een schuld aan de B.V. Die schuld kwalificeert wel als schuld voor box 3. Hierdoor kan een besparing van belasting over uw vermogen in box 3 worden bereikt. Uiteraard moet de overdracht van de vorderingen en belastingschulden wel plaatsvinden vóór de peildatum van 1 januari 2019.

Let op!
Als per saldo een vordering op uw B.V. ontstaat, valt deze vordering onder de terbeschikkingstellingsregeling en moet u over de rente in box 1 belasting betalen. Ga na of dat wenselijk is. Is dit niet wenselijk, draag dan een lager deel van de vordering over!

Rond vereffening af in 2018

In tegenstelling tot gewone verliezen uit een deelneming kunnen liquidatieverliezen wel aftrekbaar zijn bij de holding. Maar dan moet men wel voldoen aan enkele voorwaarden. Zo moet de vereffening zijn voltooid in het jaar waarin uw holding het liquidatieverlies wil aftrekken. Wilt u dat het liquidatieverlies in 2018 aftrekbaar is, rond dan de vereffening nog in 2018 af. Als u juist wilt dat uw holding pas in 2019 het liquidatieverlies aftrekt, stel de afronding van de vereffening uit tot in 2019.

Geef uw kind vóór 2019 een baan bij uw B.V.

In beginsel moet u inkomstenbelasting betalen als u als dga de aandelen in uw B.V. schenkt aan uw kinderen of aan een andere bedrijfsopvolger. U betaalt dan belasting over de waarde in het economische verkeer van de aandelen minus uw verkrijgingsprijs. Onder voorwaarden kunt u deze fiscale claim doorschuiven. Zo geldt de eis dat de verkrijger al gedurende 36 maanden vóór de schenking in dienstbetrekking was bij de B.V. Deze voorwaarde vergt dus enige voorbereiding. Als u uw aandelen fiscaal geruisloos wilt schenken op 1 januari 2022, moet deze begunstigde dus uiterlijk 31 december 2018 in dienst treden bij uw B.V.

Regel kwijtschelding vóór 2019

Heeft u borg gestaan voor uw B.V. en daarvoor een voorziening gevormd? Maar wordt u nu aangesproken voor een hoger bedrag dan voorzien? Dan zult u moeten nagaan of een gedeeltelijke kwijtschelding mogelijk is. De tweede vraag is wanneer deze kwijtschelding het best kan plaatsvinden. Het fiscaal voordelig om deze kwijtschelding nog in 2018 te regelen als uw box 1-inkomen in 2018 positief is terwijl u het volgende jaar een verlies verwacht. Het verschil tussen de borgstellingsvoorziening en uw werkelijke betaling als borg is namelijk belast als kwijtscheldingswinst. Deze is vrijgesteld, maar niet voor zover nog sprake is van een verlies in het desbetreffende jaar en openstaande verliezen uit het verleden. Als de kwijtscheldingswinst in 2019 valt, zal dus een deel ter grootte van het verlies in 2019 niet zijn vrijgesteld.

Trek u pas na 2018 terug uit VBI

Heeft u een aanmerkelijk belang in een vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI), dan berekent de Belastingdienst daarover in principe een fictief regulier voordeel van 5,38% van de waarde in het economische verkeer die aan het begin van het jaar was toe te rekenen aan de aandelen. Het bedrag dat u daadwerkelijk aan dividend heeft ontvangen, vermindert dit reguliere voordeel maar niet verder dan tot nihil. Als u het forfaitaire rendement te hoog vindt, zou u kunnen overwegen om uw aandelen in de VBI te vervreemden en in box 3 te gaan beleggen. Maar daar kunt u beter nog even mee wachten. Het forfaitaire voordeel wordt namelijk tijdsevenredig berekend. Als u na de peildatum voor box 3 in 2019 uw belang in de VBI vervreemdt, belandt de opbrengst voor 2018 nog niet in de rendementsgrondslag. En de hoogte van het forfaitair rendement valt ook mee omdat het maar over een korte periode wordt berekend.

Let op!
Als u uw vermogen binnen achttien maanden weer overbrengt van de VBI naar box 3, treedt een sanctie in werking. De fiscus belast dan dit zowel in box 2 als in box 3. Denkt u erover om vermogen over te hevelen van uw VBI naar box 3, check dan of u voldoet aan de genoemde termijn van 18 maanden.

Tip!
Er geldt wel een tegenbewijsregel. De sanctie geldt niet als u aannemelijk kunt maken dat u om zakelijke redenen het vermogen binnen 18 maanden terughaalt naar box 3.

Plan een herfinanciering

In boekjaren die op of na 1 januari 2019 beginnen zal een nieuwe algemene renteaftrekbeperking gelden voor B.V.'s, N.V.'s en andere vennootschapsbelastingplichtige lichamen. Grofweg gezegd betekent dit dat de rente aftrekbaar is tot maximaal 30% van de winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie. Leidt deze grens tot een renteaftrek van minder dan € 1 miljoen, dan geldt een aftrekmaximum van € 1 miljoen. Het niet-aftrekbare deel van de rente is naar het volgende jaar door te schuiven. Toch maakt deze maatregel het minder fiscaal interessant om veel met vreemd vermogen te financieren. Bedrijven moeten serieus overwegen of zij niet meer met eigen vermogen kunnen financieren.

Tip!
Als de wetgever deze robuuste renteaftrekbeperking invoert, ontstaat ook de ruimte om een of meer gecompliceerde renteaftrekbeperkingen af te schaffen. Bijvoorbeeld de renteaftrekbeperking die optreedt als een deelneming met te veel vreemd vermogen is gefinancierd (het voorstel om deze renteaftrekbeperking te laten vervallen is echter opgenomen in de omstreden Wet bedrijfsleven 2019). De renteaftrekbeperking die optreedt bij besmette transacties, blijft wel bestaan. Bij besmette transacties kunt u denken aan het financieren van een dividenduitkering met geld dat is geleend van gelieerde partij.

Zet coco's om in kapitaal

Is uw cliënt een bank of een verzekeringsmaatschappij die zogeheten aanvullend tier-1 kapitaalinstrumenten zoals contingent convertibles (coco's) heeft uitgegeven om financiële middelen mee aan te trekken? Dan is het misschien fiscaal voordeliger om deze coco's om te zetten in echt kapitaal. Tot nu toe was en is het voordeel van de coco's dat de vergoeding (de coupon) aftrekbaar is van de fiscale winst. Maar in boekjaren die op of na 1 januari 2019 beginnen, is de coupon niet langer aftrekbaar. Het kabinet wil überhaupt overmatige financiering met vreemd vermogen verder aanpakken.

Vraag vóór 1 januari 2019 ontvoeging aan

Wilt u dat een of meer lichamen die nu zijn gevoegd in een fiscale eenheid (FE) voor de vennootschapsbelasting deze FE op verzoek verlaten? En wilt u dat deze zogeheten ontvoeging plaatsvindt op 1 januari 2019? Dan moet u het verzoek om deze ontvoeging uiterlijk op 31 december 2018 hebben ingediend.

Lever vóór 1 januari 2019 het landenrapport over 2017 aan

Als de moedermaatschappij van een multinationale groep is gevestigd in Nederland en het boekjaar van de groep het kalenderjaar volgt, moet zij vóór 1 januari 2019 het landenrapport over 2017 inleveren bij de Belastingdienst. In uitzonderingsgevallen kunnen ook Nederlandse groepsmaatschappijen van multinationale groepen waarvan de uiteindelijke moedermaatschappij is gevestigd in het buitenland, verplicht zijn het landenrapport aan te leveren. Het nalaten van deze verplichting kan een bestuurlijke boete of zelfs strafrechtelijke sancties als gevolg hebben. De (moeder)maatschappij hoeft echter geen landenrapport in te dienen als geconsolideerde groepsomzet in het boekjaar 2016 minder dan € 750 miljoen was.

Vraag vóór 1 januari 2019 om aangifte in dollars te doen

Als u vanaf 2019 uw aangifte vennootschapsbelasting in dollars of een andere valuta dan de euro wilt indienen, moet u daartoe vóór 1 januari een verzoek indienen bij de Belastingdienst. Als de inspecteur uw verzoek inwilligt, bent u in beginsel voor een periode van tien jaar gebonden aan uw keuze.

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven

Wij brengen u graag op de hoogte van nieuwe inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en strategie voor de gezondheidszorgsector.

Aanmelden