article banner
Fiscale Eindejaarstips 2018

Maatregelen voor vermogende particulieren

Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Lees de fiscale eindejaarstips voor de auto:

 • Vraag nog dit jaar om teruggaaf over 2013
 • Onderhoud woning kind moet vóór 2019 klaar zijn
 • Laat de vrijstelling niet verdampen
 • Doe vóór 1 maart 2019 aangifte schenkbelasting
 • Ga flink aan de slag met uw studie
 • Doneer aan culturele instelling
 • Betaal uw alimentatie vóór 1 januari 2019
 • Sluit vóór 2019 samenlevingscontract
 • Vergeet niet om in 2018 periodiek te verrekenen
 • Rond echtscheiding nog dit jaar af
 • Betaal dit jaar nog lijfrentepremie
 • Verlaag eigen bijdrage Wlz
 • Verlaag uw spaargeld vóór 1 januari 2019
 • Los snel kleine schulden af
 • Doe nog in 2018 grote uitgaven
 • Betaal belastingaanslagen vóór 2019
 • Wacht met verkoop groene belegging
 • Geef in 2016 verzwegen inkomen op
 • Dien vóór 1 november 2018 uw verzoek om een voorlopige aanslag in

Mocht u naar aanleiding van deze eindejaarstips nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met één van onze specialisten.

Vraag nog dit jaar om teruggaaf over 2013

Als u over 2013 nog recht had op een teruggaaf van inkomstenbelasting, moet u deze teruggaaf vóór 1 januari 2019 aanvragen met een P-biljet. U krijgt het belastingbedrag terug als dit meer bedraagt dan de teruggaafdrempel. In 2013 bedroeg deze € 14, evenals in 2018 trouwens.

Doe nog vóór 1 januari 2019 een schenking

Als u nog vóór 1 januari 2019 aan uw (klein)kinderen schenkt, kunnen zij gebruikmaken van de jaarlijkse vrijstelling van € 5.363 (kinderen) of € 2.147 (algemene vrijstelling). Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar geldt daarnaast een eenmalige vrijstelling voor schenkingen van € 25.731. Hierbij valt de dag van de 40e verjaardag nog binnen de leeftijdsgrens. Is het een schenking aan kinderen voor een studie, dan is de eenmalige vrijstelling € 53.602. Bij een schenking voor een eigen woning is de eenmalige vrijstelling zelfs € 100.800. Met betrekking tot deze eenmalige vrijstelling is het echter niet noodzakelijk om haast te maken met een schenking, want in fiscaal opzicht maakt het in principe geen verschil of de schenking in 2018 of in 2019 wordt gedaan. De vrijstelling van € 100.800 geldt voor iedereen die tussen de 18 en 40 jaar is.

Tip!
U bent niet verplicht het gehele bedrag van € 100.800 in één jaar te schenken. Het onbenutte deel kunt u gespreid toepassen over een periode van maximaal twee jaren die direct volgen op het eerstgenoemde kalenderjaar. Houd er wel rekening mee dat de toepassing van de verhoogde vrijstelling wordt beïnvloed als eventueel in een voorgaand jaar al de toepassing van een eenmalig verhoogde schenking plaatsvond.

Let op!
Ook als u gespreid schenkt, mag de begunstigde de leeftijdsgrens van 40 jaar niet overschrijden. Heeft degene aan wie u wilt schenken de leeftijd van 40 jaar al bereikt, maar is zijn partner wel jonger, dan is de eenmalige vrijstelling toch toe te passen.

Onderhoud woning kind moet vóór 2019 klaar zijn

Heeft u in 2016 aan uw kind een bedrag geschonken om daarmee zijn eigen woning te verbeteren of te onderhouden? Dan zal uw kind waarschijnlijk toen de verhoogde schenkingsvrijstelling van € 53.016 hebben toegepast op de schenking. Een voorwaarde voor deze vrijstelling was dat de schenking is gedaan onder de ontbindende voorwaarde dat het geschonken bedrag binnen twee jaren na het kalenderjaar van schenking moet zijn besteed aan de verbetering of het onderhoud. Wijs uw kind dus erop dat de werkzaamheden in 2018 moeten zijn afgerond opdat de schenking niet vervalt!

Laat de vrijstelling niet verdampen

Als in 2015 of 2016 gebruik is gemaakt van de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling (van maximaal € 52.752 respectievelijk € 53.016) voor de eigen woning, kunt u uiterlijk in 2018 als schenker uw eerdere schenking nog aanvullen met hooguit € 46.824. Bij dit bedrag geldt als uitgangspunt dat in 2017 nog geen aanvulling heeft plaatsgevonden. Verder is de aanvulling alleen vrijgesteld als de ontvanger of zijn partner nog steeds voldoen aan de geldende leeftijdseis (18-40 jaar). Ook moet het gehele bedrag worden gebruikt voor de eigen woning.

Doe vóór 1 maart 2019 aangifte schenkbelasting

Als u in 2018 een of meer schenkingen heeft ontvangen, waarover u schenkbelasting moet betalen, dien dan uw aangifte schenkbelasting in vóór 1 maart 2019. In dat geval bent u in ieder geval op tijd. Als u de eenmalige (bijzondere) verhoogde vrijstelling voor schenkbelasting wilt gebruiken zodat u per saldo niets betaalt, moet u ook tijdig uw aangifte indienen. In deze aangifte moet u namelijk verzoeken om toepassing van de eenmalige (bijzondere) verhoogde vrijstelling. Als u later dan vier maanden na afloop van het kalenderjaar van schenking de aangifte schenkbelasting indient, gaat de aanslagtermijn pas de dag na de aangifte in. Dat betekent dat u langer moet wachten voordat u zekerheid heeft.

Tip!
U kunt de aangifte schenkbelasting zoeken op de website van de Belastingdienst, of online aangifte schenkbelasting doen via 'Mijn Belastingdienst'.

Ga flink aan de slag met uw studie

Volgend jaar zijn scholingskosten voor een opleiding of studie gericht op een (toekomstig) beroep waarschijnlijk voor het laatst aftrekbaar. Het vorige kabinet wilde namelijk de aftrek van scholingskosten afschaffen, maar de afschaffing is steeds uitgesteld. Het lijkt er nu op dat de scholingskostenaftrek in 2020 komt te vervallen. Als u nog niet zo ver bent gevorderd met uw studie, is het dus verstandig om hier wat meer vaart achter te zetten. Bovendien zijn de scholingskosten dit jaar aftrekbaar tegen maximaal 51,95% en in 2019 tegen maximaal 51,75%.

Tip!
Als u ondernemer bent, kunt u onder voorwaarden ook na 2018 de kosten voor scholing blijven aftrekken als ondernemingskosten.

Doneer aan culturele instelling

Als u nog in 2018 een schenking wilt doen aan een goed doel, is een donatie aan een culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI) fiscaal voordeliger dan een donatie aan een gewone ANBI. Een gift aan een culturele instelling levert u namelijk voor de inkomstenbelasting een aftrekpost op van 125% van het geschonken bedrag, in plaats van 100%. De extra aftrek van 25% is gemaximeerd op € 1.250. Ook geldt evenals bij gewone giften een drempel van 1% van het verzamelinkomen (maar de drempel bedraagt minstens € 60) vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek en een maximale aftrek van 10% van het verzamelinkomen (vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek). Bovendien daalt in 2019 het maximum percentage waartegen u de giften kunt aftrekken van 51,95% naar 51,75%

Tip!
Heeft u een eigen B.V. heeft, dan kunt u via uw B.V. ook schenken aan een culturele instelling. Dat levert in de vennootschapsbelasting een extra aftrek op van 50% van het bedrag dat uw B.V. heeft geschonken aan culturele instellingen, met een maximum van € 2.500.

Betaal uw alimentatie vóór 1 januari 2019

Een alimentatiebetaling aan uw ex-echtgenoot vormt een onderdeel van de persoonsgebonden aftrek. In 2018 is de alimentatie aftrekbaar tegen maximaal 51,95%. In 2019 is de alimentatie maar aftrekbaar tegen hoogstens 51,75%. Probeer dus om de alimentatie in 2018 te laten vallen. Maar dit betekent wel dat u uiterlijk op 31 december 2018 het alimentatiebedrag moeten hebben overgemaakt.

Let op!
U mag een alimentatieverplichting niet als schuld opvoeren in box 3.

Sluit vóór 2019 samenlevingscontract

Fiscaal partnerschap kan voordelig zijn, bijvoorbeeld als een van de partner zijn heffingsvrije vermogen in box 3 niet volledig benut. Misschien zijn u en uw partner nog niet elkaars fiscale partner, maar kunt u nog regelen dat u beiden voor het hele jaar als elkaars fiscale partner worden aangemerkt. U moet dan in elk geval ongehuwd samenwonen en per 1 januari 2018 op hetzelfde woonadres staan ingeschreven. Daarnaast moet zich een bepaalde situatie voordoen. De situatie die het makkelijkst op korte termijn is te realiseren, is het afsluiten van een notarieel samenlevingscontract. Als u dit vóór 1 januari 2019 regelt en voldoet aan de eerdergenoemde voorwaarden, kunt u alsnog voor heel 2018 als fiscale partners worden aangemerkt.

Tip!
Er zijn nog vijf andere situaties waarin het fiscale partnerschap voor het hele jaar te verkrijgen is. Namelijk als uit uw relatie een kind is geboren, een van u beiden een kind van de ander heeft erkend, een van u beiden als partner van de ander is aangemerkt in een pensioenregeling, u samen met uw partner een eigen woning bezit of op uw woonadres een minderjarig kind van minstens een van u beiden staat ingeschreven. In dat laatste geval moet zowel u als uw partner meerderjarig zijn.

Vergeet niet om in 2018 periodiek te verrekenen

Echtgenoten die op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd met een periodiek verrekenbeding, willen nog weleens vergeten om deze verrekening ook uit te voeren. En als de verrekening achterwege is gebleven, zal bij het einde van het huwelijk door scheiding of overlijden (ook fiscaal) worden afgerekend alsof er gemeenschap van goederen was. Bent u ook getrouwd onder huwelijkse voorwaarden met een verrekenbeding, vergeet dan niet om deze afrekening ook over 2018 op te stellen.

Tip!
U kunt een periodiek verrekenbeding dat jarenlang niet is uitgevoerd, 'repareren' door de te verrekenen bedragen alsnog te berekenen en de uitkomst vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst. Vervolgens moet u het beding wel jaarlijks uitvoeren of u moet de huwelijkse voorwaarden op dit punt laten aanpassen.

Rond echtscheiding nog dit jaar af

Als u in een scheidingsprocedure zit en verwacht meer te krijgen dan uw ex-echtgenoot (bijvoorbeeld een onderneming), probeer dan de echtscheiding nog dit jaar af te ronden. Het voordeel hiervan is dat u uw overbedelingsschuld aan uw ex-echtgenoot mag aftrekken van uw rendementsgrondslag van box 3. Bovendien kan fiscaal partnerschap nadelig uitpakken voor het recht op bepaalde toeslagen voor u of uw ex-partner.

Betaal dit jaar nog lijfrentepremie

Mocht u te maken hebben met een pensioengat, dan kunt u overwegen om een lijfrente af te sluiten. De lijfrentepremies zijn bovendien binnen bepaalde grenzen fiscaal aftrekbaar. De aftrek van lijfrentepremie is in eerste instantie beperkt tot de zogeheten jaarruimte. Daarnaast is de premie alleen aftrekbaar als u deze ook daadwerkelijk heeft betaald in het jaar waarin u haar wilt aftrekken. Zorg er daarom voor dat u de lijfrentepremie uiterlijk 31 december 2018 heeft betaald.

Tip!
Stel, u heeft in de afgelopen 5 jaar lijfrentepremies betaald, maar vergeten om deze inkomstenbelasting op te geven in uw aangifte. Bovendien staat de desbetreffende aangifte al onherroepelijk. In dat geval kunt u een verzoek om ambtshalve vermindering indienen bij de inspecteur. U moet dan kunnen bewijzen dat u de betaalde premie niet heeft afgetrokken. Dit kunt u bijvoorbeeld doen met kopieën van uw aangifte en de aanslag over het betreffende jaar.

Verlaag eigen bijdrage Wlz

Uw box 3-vermogen heeft niet alleen gevolgen voor de inkomstenbelasting, maar ook voor onder andere de toekenning van toeslagen. Hierbij geldt immers een vermogenstoets. Ook de eigen bijdrage voor zorg op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz-zorg) is afhankelijk van de box 3-vermogen op de peildatum (1 januari). Daarom is het misschien raadzaam om uw box 3-vermogen vóór 1 januari 2019 te verlagen door bijvoorbeeld schenkingen te doen.

Let op!
Bij het vaststellen van de eigen bijdrage voor de Wlz kijkt de overheid standaard naar uw vermogen van twee jaar geleden. Dit betekent dat een verandering in dit vermogen (bijvoorbeeld door nu te schenken) pas twee jaar later effect heeft. U kunt onder voorwaarden voor 2019 verzoeken om verlegging van het peiljaar 2017 naar 2019. Dan heeft verlaging van uw vermogen per 1 januari 2019 wel effect voor 2019. Informeer hiervoor bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Verlaag uw spaargeld vóór 1 januari 2019

Als gevolg van de extreem lage rente op spaargeld leidt de box 3-heffing over spaargeld tot een hoge belastingdruk. U kunt deze druk voor 2019 verlagen door vóór de peildatum van 1 januari 2019 uw spaargeld te gebruiken voor een van de volgende alternatieven: uw spaargeld inbrengen in een nieuwe B.V., uw spaargeld inbrengen in een open fonds voor gemene rekening, uw spaargeld storten als informeel kapitaal of agio in uw B.V., of uw spaargeld omzetten in een vordering op uw B.V. (zogeheten terbeschikkingstellingsvordering).

Let op!
Aan de genoemde voordelen kunnen wel nadelen en risico's kleven. Aan de oprichting van een B.V. zijn bijvoorbeeld kosten verbonden. Ga na wat voor u de beste optie is en of deze per saldo voordeliger is dan uw spaargeld in box 3 te laten staan.

Los snel kleine schulden af

Het laten staan van kleine schulden is fiscaal nadelig, omdat zij pas de heffingsgrondslag van box 3 verlagen voor zover zij een drempel van € 3.000 (bedrag 2018) per partner hebben overschreden. Het is fiscaal voordeliger om deze schulden af te lossen zodat zij op de peildatum van 1 januari 2019 niet langer aanwezig zijn en de box 3-heffing direct is verlaagd.

Doe nog in 2018 grote uitgaven

Is uw vermogen zo hoog dat u box 3-heffing moet betalen en bezit u genoeg spaargeld om eventuele uitgaven nog in 2018 te doen? Overweeg dan om grote privéaankopen die u eigenlijk in 2019 had willen doen, zoals de aanschaf van een nieuwe auto of nieuwe meubels, vóór 1 januari 2019 te doen. Dergelijke bezittingen behoren namelijk niet tot de grondslag voor de box 3-heffing, terwijl het spaargeld dat u voor de aankoop gebruikt dan op de peildatum van 1 januari 2019 ook niet meer meetelt voor de grondslag. Zo kunt u in box 3 flink wat besparen!

Betaal belastingaanslagen vóór 2019

Belastingaanslagen tellen niet mee als schulden voor box 3. Daarom is het aan te raden om een ontvangen belastingaanslag vóór 1 januari 2019 te betalen. Over de gelden waarmee u deze aanslag betaalt, hoeft u dan immers geen box 3-heffing te betalen.

Tip!
De regel dat een openstaande belastingschuld niet als schuld meetelt in box 3 kent uitzonderingen. Zo mag u de nog niet betaalde erfbelasting wél als schuld aangeven in box 3.

Wacht met verkoop groene belegging

Wilt u de vrijstellingen in box 3 optimaal benutten, vergeet dan niet de vrijstelling voor groene beleggingen. Deze beleggingen zijn namelijk vrijgesteld tot een maximum van € 57.845 (bedrag 2018) per persoon (€ 115.690 bij fiscale partners). Met de extra heffingskorting van 0,7% levert dit in box 3 een behoorlijke belastingbesparing op. Wilt u dit belastingvoordeel ook in 2019 benutten, dan is het van belang dat u de groene fondsen op 1 januari 2019 (peildatum) in bezit heeft. Dus als u overweegt om deze fondsen van de hand te doen, houd deze dan in elk geval aan tot na 1 januari 2019.

Tip!
Als u nog geen groene beleggingen heeft maar overweegt om uw geld groen te beleggen, doe dit dan zo mogelijk al vóór 1 januari 2019. In dat geval kunt u immers al in 2019 profiteren van de vrijstelling én de heffingskorting.

Geef in 2016 verzwegen inkomen op

Heeft u inkomen of vermogen verzwegen bij de aangifte die u in 2016 verzorgde? Geef dat alsnog op en maak daarbij gebruik van de inkeerregeling. Stuurt u het verzoek om gebruik te maken van de inkeerregeling binnen twee jaar na de aangifte waarin u het vermogen heeft verzwegen, dan krijgt u namelijk geen vergrijpboete. Als u wel te laat inkeert, zal de inspecteur trouwens de boete verminderen tot 40% van de maximale boete die hij kan opleggen als u helemaal niet inkeert. De inkeerregeling ziet niet op verzwegen vermogen dat in het buitenland is aangehouden!

Tip!
Deze beperking geldt voor belastingaangiften die ingediend hadden moeten worden vóór 1 januari 2018. Inkeren (ter zake van buitenlands vermogen) voor aangiften die ingediend zijn of hadden moeten zijn, blijft nog mogelijk, steeds binnen de hierboven genoemde periode van twee jaar.

Let op!
Als vermogen in box 3 verzwijgt en niet inkeert, riskeert u een boete van 75% bij grove schuld, 150% bij opzet en 300% bij ernstige fraude of recidive. Er kunnen strafverzwarende en strafverminderende factoren zijn waardoor het percentage eventueel nog hoger of juist lager wordt.

Dien vóór 1 november 2018 uw verzoek om een voorlopige aanslag in

Als u uw box 3-vermogen per 1 januari 2019 wilt drukken, dien dan vóór 1 november 2018 een verzoek om een voorlopige aanslag in. Als de Belastingdienst u vóór 1 januari 2019 een belastingaanslag oplegt die u direct betaalt, heeft u uw box 3-vermogen al verminderd. Maar ook in het geval dat de Belastingdienst pas na 31 december 2018 de aanslag vaststelt, kunt u uw belaste box 3-vermogen verlagen. U mag in deze situatie namelijk het na 31 december 2018 betaalde belastingbedrag aftrekken van het box 3-vermogen van 1 januari 2019. Hetzelfde geldt overigens ook als u vóór 1 oktober een definitieve aangifte heeft ingediend.

Let op!
Als u alleen maar een schattingsformulier voor IB-ondernemers en resultaatgenieters indient, telt dit niet als het aanvragen van een voorlopige aanslag.