article banner
Flexibilisering BV-recht

Meer inrichtingsvrijheid

Bij de inrichting van uw BV krijgt u meer vrijheid. Zo worden er minder wettelijke verplichtingen gesteld aan de inhoud van de statuten en is het mogelijk om stemrecht-en winstrechtloze aandelen uit te geven.

Lees verder op de volgende pagina's:

 • Kapitaal en aandelen
 • Introductie van winstrechtloze en stemrechtloze aandelen
 • Introductie van meervoudig stemrecht
 • Certificaten van aandelen
 • Uitbreiding van rechten, maar ook plichten van aandeelhouders
 • Verplichte blokkeringsregeling afgeschaft
 • Ondertekenen van de jaarrekening

Kapitaal en aandelen

Het is niet langer verplicht om in de statuten een maatschappelijk kapitaal op te nemen en tenminste 20 procent daarvan daadwerkelijk uit te geven. Maar, als in de statuten is bepaald dat er een maatschappelijk kapitaal is, dan moet het bedrag daarvan wel worden vermeld. Het opnemen van een maatschappelijk kapitaal kan van belang zijn, om zo in de statuten een bovengrens in te stellen voor de uitgifte van aandelen. Daardoor kan het bestuur niet ongelimiteerd aandelen uitgeven.

In de statuten hoeft niet langer het aantal aandelen te worden vermeld. Wel moet het nominale bedrag per aandeel worden aangegeven. Zijn er verschillende soorten aandelen, dan vermelden de statuten het nominale bedrag van elke soort.

De naam, de zetel en het doel van de BV moeten wel in de statuten worden opgenomen. Daarnaast moeten de statuten een regeling bevatten in geval van afwezigheid of belet (bijvoorbeeld ziekte) van een of meer bestuurders en commissarissen.

Introductie van winstrechtloze en stemrechtloze aandelen

Onder het huidig recht geeft een aandeel altijd recht op winst en op stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. Met de komst van het nieuwe BV-recht wordt dit doorbroken. Voortaan is het mogelijk om winstrechtloze- en stemrechtloze aandelen uit te geven. Dit moet dan wel worden vastgelegd in de statuten. Aandeelhouders van winstrechtloze aandelen hebben geen of slechts een beperkt recht op dividend.

Soms is het wenselijk dat een aandeelhouder niet deelt in de winst van de BV. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat de oprichter van een familievennootschap wel als aandeelhouder wil meebeslissen over de gang van zaken in de vennootschap, maar de winst liever aan zijn kinderen wil doen toekomen. Soms is het wenselijk dat een aandeelhouder geen stemrecht heeft, denk bijvoorbeeld aan vormen van werknemersparticipatie. Ook dit wordt mogelijk in het nieuwe BV-recht. Aandeelhouders van stemrechtloze aandelen hebben geen stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders.

Stemrechtloze aandelen moeten wel altijd recht geven tot deling in de winst of de reserves van de vennootschap. Een aandeel kan niet stemrechtloos en winstrechtloos tegelijk zijn.

Introductie van meervoudig stemrecht

In het nieuwe BV-recht kan veel flexibeler worden omgegaan met de stemrechtverdeling. Zo kan bijvoorbeeld in de statuten worden aangegeven dat bepaalde aandelen recht geven op het uitbrengen van meer dan één stem (meervoudig stemrecht) in de algemene vergadering van aandeelhouders.

Certificaten van aandelen

Het wettelijke onderscheid tussen met, en zonder, medewerking van de BV uitgegeven certificaten verdwijnt. Dit onderscheid, dat niet altijd duidelijk is, is onder huidig recht van belang voor het kunnen uitoefenen door certificaathouders van bepaalde rechten (geen stemrecht).

In het nieuwe BV-recht bepalen de statuten of certificaathouders vergaderrechten hebben. Stemrecht komt hen ook in de nieuwe regeling niet toe.

Stemrechtloze aandelen (zie Meer inrichtingsvrijheid) kunnen onder het nieuwe recht een goed alternatief zijn voor certificaten van aandelen.

Uitbreiding van rechten, maar ook plichten van aandeelhouders

In het nieuwe BV-recht hebben aandeelhouders meer rechten, maar ook de plichten zijn uitgebreid. Aandeelhoudersovereenkomsten zijn niet altijd meer nodig. Veel afspraken kunnen voortaan gewoon in de statuten van de BV worden opgenomen. Bedenk daarbij wel dat de statuten openbaar zijn en een aandeelhoudersovereenkomst niet.

Een overzicht:

Uitbreiding van rechten

 • Aandeelhouders kunnen ook buiten de algemene vergadering om besluiten nemen. Deze mogelijkheid hoeft niet langer statutair te worden gecreëerd. Alle vergadergerechtigden moeten hier dan wel mee instemmen. Vergadergerechtigden zijn bijvoorbeeld de aandeelhouders en houders van certificaten waaraan bij de statuten vergaderrecht is verbonden.
 • De statuten kunnen bepalen dat bijvoorbeeld de algemene vergadering van aandeelhouders concrete aanwijzingen geeft aan het bestuur. Het bestuur moet deze aanwijzingen opvolgen, behalve als dit in strijd is met het belang van de BV en haar onderneming.
 • In de statuten kan worden vastgelegd dat een groep aandeelhouders een aparte vergadering van aandeelhouders vormt. Ook kunnen voortaan aandeelhoudersvergaderingen buiten Nederland worden gehouden.
 • Houders van aandelen van een bepaalde soort of duiding krijgen het recht om rechtstreeks bestuurders of commissarissen te benoemen of te ontslaan. Dit moet wel vastgelegd zijn in de statuten.
 • Aandeelhouders met een minderheidsbelang kunnen rekenen op extra bescherming. Bepaalde statutenwijzigingen kunnen niet tegen de wil van een aandeelhouder worden opgelegd. Levert de statutenwijziging een extra verplichting op en stemt de minderheidsaandeelhouder tegen, dan is hij niet gebonden aan de verplichting. Deze aandeelhouder heeft dan vervolgens een uittreedrecht.
 • Ook houders van stemrechtloze aandelen worden extra beschermd. Zo kan een besluit tot wijziging van de statuten ten nadele niet zonder toestemming van deze aandeelhouders worden genomen.

Uitbreiding van plichten

 • Het is mogelijk om in de statuten verbintenisrechtelijke verplichtingen op te leggen aan (bepaalde) aandeelhouders. Deze verplichtingen kunnen gelden tegenover andere aandeelhouders, de BV zelf of tegenover derden. De statuten kunnen bijvoorbeeld bepalen dat een aandeelhouder verplicht is producten/diensten te leveren of een lening moet verstrekken aan de BV. Of dat de aandeelhouder een aandeelhoudersovereenkomst verplicht moet naleven.
 • De statuten kunnen eisen verbinden aan het aandeelhouderschap.
 • Statutair kunnen afspraken worden vastgelegd over verplichte of vrijwillige overdracht van aandelen en tegen welke prijs.
 • De statuten kunnen bepalen dat bij niet-nakoming van een statutaire verplichting het stemrecht van de aandeelhouder, het recht op uitkeringen of het vergaderrecht wordt opgeschort.

Verplichte blokkeringsregeling afgeschaft

Voorheen had een aandeelhouder die zijn aandelen wilde verkopen goedkeuring nodig van zijn mede-aandeelhouders of moest hij deze eerst aan hen aanbieden. Het vrij overdragen van aandelen was, voor zover de statuten dit niet beperkte, alleen mogelijk aan bijvoorbeeld de echtgenoot of geregistreerd partner. In het nieuwe BV-recht wordt de verplichte blokkeringsregeling afgeschaft.

Vanaf oktober mag u zelf beslissen of u een blokkeringsregeling in de statuten wilt opnemen. Zo kunt u de overdracht van aandelen statutair wel of niet beperken. Ook kan de overdracht voor een bepaalde periode helemaal worden uitgesloten.

Wordt er statutair niets geregeld, dan voorziet de wet in een aanbiedingsregeling. In dat geval is voor een geldige overdracht vereist dat de aandeelhouder die een of meer van zijn aandelen wil vervreemden, deze eerst moet aanbieden aan zijn medeaandeelhouders.

Ondertekenen van de jaarrekening

Het bestuur maakt de jaarrekening op en deze moet ook worden ondertekend door het bestuur en eventuele commissarissen van de BV. De jaarrekening moet vervolgens onder huidig recht worden vastgesteld in de algemene vergadering van aandeelhouders. Wettelijk strekt de vaststelling niet tot kwijting (decharge) van een bestuurder of een commissaris. Decharge, oftewel kwijting moet apart worden verleend bij aandeelhoudersbesluit.

In het nieuwe BV-recht is de vaststelling van de jaarrekening in de algemene vergadering van aandeelhouders niet altijd meer verplicht. Voorwaarde is dan wel dat alle aandeelhouders tevens bestuurder van de BV zijn. Bovendien moeten alle overige vergadergerechtigden met deze manier van vaststellen hebben ingestemd en kennis hebben genomen van de opgemaakte jaarrekening. Vaststelling betekent in dat geval ook het verlenen van kwijting aan de bestuurders en commissarissen.