Thema: Geschilbeslechting

Visie Grant Thornton

Drs. Peter Schimmel Drs. Peter Schimmel

Wat betekenen de conclusies uit het onderzoek?

Vier vragen aan Peter Schimmel, partner Forensic & Investigation Services bij Grant Thornton.

 1. Wat was de aanleiding van het project?
  "In de wereld van privaat onderzoek wordt wat afgerommeld. Denk daarbij niet alleen aan bekende (in onderzoek) onervaren ex-politici die worden gevraagd voor een onderzoekscommissie, maar ook aan ondernemingskamer-onderzoekers en forensisch accountants. Er zijn maar weinig onderzoeksrapporten waaruit duidelijk blijkt waartoe het onderzoek is bedoeld, wat het toetsingskader is, wat de precieze onderzoekshandelingen zijn geweest en waarom en voor wie de uitkomsten bedoeld zijn.

  Dat dit vaak ontbreekt, komt doordat in veel gevallen dit ook voor de onderzoekers niet geheel duidelijk is geweest. Bovendien druipen veel rapporten van waardeoordelen en suggesties, die het voor de gebruiker niet meer mogelijk maken om onbevooroordeeld tot een eigen inzicht en waardering van de feiten te komen.

  Grant Thornton neemt het verrichten van feitenonderzoek of waarheidsvinding ten behoeve van geschilbeslechting zeer serieus. Wij hebben daarom onder een representatief deel van haar belangrijkste opdrachtgevers, vooraanstaande procesadvocaten, een onderzoek gedaan naar ervaringen, wensen en ideeën. Daarbij dient te worden opgemerkt, dat een deel van die advocaten sinds kort zelf onderzoeken verricht, zogenaamde corporate investigations. Die laatste ontwikkeling maakt het nog ingewikkelder, want waar accountants en private onderzoekers enig regelgevend kader delen, is dat voor advocaten naar hun eigen inzicht niet het geval."

 2.  Wat betekent dit voor de klant?
  "Een accountant dient in ieder geval zijn onpartijdigheid te waarborgen, maar een advocaat is per definitie een partijvertegenwoordiger. Zonder duidelijke spelregels is het maar de vraag wat de waarde is van de uitkomsten van dergelijk werk. De klant blijft dan zitten met een altijd te hoge rekening, terwijl de onderzochte persoon of rechtspersoon beschadigd achterblijft. Het is daarom tijd voor een boek dat richting geeft aan hoe het ook kan. Welke vragen moet je als klant stellen? Hoe houd je als klant beheersing over wat er gebeurt? Hoeveel gaat een onderzoek kosten en wat mag je daarvoor verwachten?

  Grant Thornton vindt dat privaat onderzoek beter kan, beter moet en neemt daarin de leiding. Dit boek levert daartoe voor betrokken professionals zoals advocaten, rechters en uiteraard particuliere onderzoekers een belangrijke bijdrage."

 3. Wat moet er veranderen?
  "Het zou goed zijn als alle partijen die waarheidsvinding verrichten door middel van financieel juridisch onderzoek in en om administratieve omgevingen, zich aan dezelfde spelregels moeten houden, waarbij professionaliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid gewaarborgd zijn. Op die manier kunnen partijen zich beter onderscheiden op kwaliteit, waarmee de markt wordt gediend. Nu kiezen klanten vaak uit veiligheid voor een bureau met een grote naam, in de hoop dat het 'wel goed komt' of gaan ze in zee met een partij die de klus goedkoop kan klaren. Als ons werk transparanter en beter normeerbaar wordt, dan kan de klant op de juiste criteria een keus maken, zodat hij het meeste waar voor zijn geld krijgt."

 4. Moet er nieuwe regelgeving komen voor onderzoekende advocaten?
  "De huidige (dwingende) regelgeving voor accountants en private onderzoekers verdient wellicht een update, maar vooral handhaving, want die ontbreekt volledig. Voorts zou ook de advocatuur zich aan de al geldende regelgeving moeten houden. Die waarborgt een bepaald kennisniveau, het omgaan met privacy gevoelige gegevens en de omgang met personen die in het onderzoek als betrokkene worden aangemerkt."