article banner
Healthcare

Aankondiging (wettelijke) maatregelen in de zorg

Jeroen Bos Jeroen Bos

Nieuwe maatregelen moeten voorkomen dat ‘personen met verkeerde intenties in de zorg aan de slag gaan’. Dat blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer van de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Medische Zorg en Sport. De Tweede Kamer had de ministers hierom verzocht, inclusief de verwachte tijdlijnen. In de brief staan zeven maatregelen, waarvan vier in de vorm van aangekondigde of reeds aanhangige wetsvoorstellen.

Zeven maatregelen

De aangekondigde maatregelen zetten wij hieronder kort uiteen met daarbij de verwachte tijdlijn. Daaronder lichten wij nog enkele maatregelen nader toe.

Maatregel: Verwachte tijdlijn:
Wetsvoorstel Integere bedrijfsvoering zorgaanbieders (Wibz) Indiening uiterlijk begin 2021
Wetsvoorstel Bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg (Wbsrz)

6 januari 2020 voorgelegd aan Raad van State. In juni 2020 aan Tweede Kamer

Wetsvoorstel Bevorderen contracteren Indiening binnenkort
Wetsvoorstel Versterking Wet normering topinkomens (WNT) Indiening voorjaar 2020
Maatregelen rond het persoonsgebonden budget (pgb) Voorjaar 2020
Maatregelen rond de Jeugdwet Nader informeren Tweede Kamer in maart 2020
Maatregelen rond het Wmo-toezicht Gedurende 2020

Wetsvoorstel Integere bedrijfsvoering zorgaanbieders (Wibz)

Dit wetsvoorstel beoogt de wettelijke eisen aan de bedrijfsvoering van zorgaanbieders aan te scherpen, door:

  • aanvullende voorwaarden aan dividenduitkeringen te stellen (meer over dit onderwerp en haar ontwikkeling leest u in ons eerder gepubliceerde artikel ‘Winstuitkering in medisch-specialistische zorg van de baan?’;
  • een wettelijke verplichting om iedere vorm van belangenverstrengeling te voorkomen;
  • een versterking van de positie van de interne toezichthouder binnen de zorgaanbieder;
  • een nadere inrichting van de vergunning op grond van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza), de wet die de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) vervangt en  die onder meer een meldplicht voor alle nieuwe zorgaanbieders inhoudt. Tevens worden meer intrekkingsgronden geïntroduceerd.

Wetsvoorstel Bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg (Wbsrz)

Dit wetsvoorstel is reeds voorgelegd aan de Raad van State en bevat twee onderdelen die de samenwerking tussen verschillende instanties moet verbeteren om zorgfraude aan te pakken, namelijk:

  1. de introductie van een Waarschuwingsregister zorgfraude waar gegevens over fraudeurs centraal geregistreerd worden en die toegankelijk is voor verschillende instanties;
  2. de introductie van een stichting Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ) via welke entiteit de uitwisseling van signalen omtrent fraude plaatsvindt.

Wetsvoorstel Bevorderen contracteren

Met dit wetsvoorstel wordt geregeld:

  • de mogelijkheid om een sector aan te wijzen, waarvoor de overheid de hoogte van de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg in nadere regelgeving vastlegt;
  • een nadere invulling van het hinderpaalcriterium.

Meer over deze onderwerpen leest u in ons artikel ‘’.

Wetsvoorstel Versterking Wet normering topinkomens (WNT)

Kort gezegd tracht deze wet de reikwijdte van de WNT uit te breiden door deze van toepassing te laten zijn op zowel hoofdaannemers als onderaannemers in de zorg, om ontwijking tegen te gaan. Hieromtrent en ten aanzien van overige ontwikkelingen op het gebied van de WNT hebben wij eerder bericht.

Overige maatregelen

De aangekondigde maatregelen rond het pgb, de Jeugdwet en het Wmo-toezicht kunt u verder nalezen in de Kamerbrief.

Wij houden de ontwikkelingen in de gaten. Heeft u vragen over één van deze onderwerpen? Neem contact op met één van .

Actualiteiten