Btw

Ruimere toepassing btw-vrijstelling voor aanvullende zorgdienstverlening

Robert-Jan Brethouwer
Door:
insight featured image
Het Gerechtshof Den Bosch heeft geoordeeld dat 24-uurs diensten, verleend door een fiscale eenheid omzetbelasting van zorginstellingen aan andere zorginstellingen, onder een btw-vrijstelling vallen. Zowel voor diensten aan intramurale als aan extramurale cliënten. Hiermee legt het Gerechtshof Den Bosch de toepassing van de btw-vrijstelling op nauw met de zorg samenhangende prestaties ruimer uit dan momenteel in de praktijk plaatsvindt.
Onderwerpen

Blijf op de hoogte van de laatste updates voor de zorgsector

Wat betekent dit voor uw zorgorganisatie?

Op grond van deze uitspraak kan de btw-vrijstelling op meer zorg gerelateerde prestaties, die tussen zorginstellingen worden verricht, worden toegepast. Met name vanwege een toename in de automatisering en het uitbesteden van zorgtaken (zoals zorg op afstand), is dit een uitspraak die perspectief biedt.

Situatie

De belanghebbende is een fiscale eenheid omzetbelasting die bestaat uit twee zorgstichtingen en drie BV’s. Belanghebbende houdt zich bezig met het verzorgen en verplegen van intramurale cliënten. Via één van de BV’s worden 24-uurs zorgdiensten op afstand verricht aan externe zorginstellingen. Het gaat zowel om 24-uurs reactieve zorg op afstand (bereikbaarheid, personenalarmering, dwaaldetectie) als 24-uurs proactieve zorg op afstand (luisterzorg, cameratoezicht). De door de technische middelen gegenereerde alarmsignalen worden door centralisten, die kwalificeren als Verzorgende IG (hierna: VIG-er), behandeld. Zij beoordelen of er (zorg)opvolging nodig is. De BV verricht deze zorgopvolging niet zelf; de opvolgzorg wordt door de afnemers (de externe zorginstellingen) zelf geregeld.

In geschil is of voor de 24-uurs zorgdiensten, verleend aan intra- en extramurale cliënten van externe zorginstellingen, een btw-vrijstelling geldt. Het hof oordeelt dat het verlenen van de 24-uurs zorgdiensten, verleend aan intramurale cliënten, valt onder de btw-vrijstelling voor het verzorgen en het verplegen van in een inrichting opgenomen personen dan wel onder de sociaal-culturele btw-vrijstelling. De 24-uurs zorgdiensten, verleend aan extramurale cliënten, vallen onder de sociaal-culturele btw-vrijstelling.

Nauw samenhangende zorgprestaties

De door de BV verleende 24-uurs zorgdiensten vallen, op zichzelf bezien, niet onder de bewoording ‘medische verzorging’ of ‘verpleging’. Het hof oordeelt echter dat de diensten wel kwalificeren als een nauw samenhangende dienst met het verzorgen en verplegen van in een inrichting opgenomen personen. De 24-uurs zorgdiensten zijn namelijk onontbeerlijk voor het verrichten van de verzorging en verpleging en dragen er aan bij dat deze verzorging en verpleging onder optimale omstandigheden kan worden verricht. Het hof voegt hieraan toe dat dit ook geldt voor de 24-uurs zorgdiensten waarbij de centralisten geen opvolgzorg inschakelen.
De 24-uurs zorgdiensten verleend door belanghebbende aan intramurale cliënten van andere zorginstellingen vallen primair daarom onder de btw-vrijstelling voor het verzorgen en het verplegen van in een inrichting opgenomen personen

Sociaal-culturele btw-vrijstelling

Op grond van de sociaal-culturele btw-vrijstelling zijn aangewezen leveringen en diensten vrijgesteld van btw, mits geen winst wordt beoogd en er niet een ernstige verstoring van concurrentieverhoudingen optreedt. Een van de aangewezen posten is post B13: de leveringen en diensten die als zodanig worden verricht door ziekenhuizen, poliklinieken, psychiatrische inrichtingen en dergelijke inrichtingen, voor zover deze leveringen en diensten niet reeds kunnen worden gerangschikt onder de btw-vrijstelling voor het verzorgen en het verplegen van in een inrichting opgenomen personen.

Het hof oordeelt dat voor zover de 24-uurs zorgdiensten van belanghebbende niet kunnen worden aangemerkt als het verzorgen en het verplegen van in een inrichting opgenomen personen of als handelingen die daarmee nauw samenhangen, de 24-uurs zorgdiensten zijn vrijgesteld op grond van de sociaal-culturele btw-vrijstelling. De 24-uurs zorgdiensten voor extramurale cliënten van externe zorginstellingen vallen volgens het hof onder de sociaal-culturele btw-vrijstelling op grond van post B13, omdat de 24-uurs zorgdiensten niet wezenlijk verschillen van de diensten die verleend worden aan externe zorginstellingen die intramurale zorg verlenen.

De sociaal-culturele vrijstelling op grond van post B13 is een ‘vangnetbepaling’ op grond waarvan de dienstverlening van intramurale zorginstellingen is vrijgesteld, die niet reeds valt onder de reguliere btw-vrijstelling voor het verzorgen en verplegen van opgenomen personen.

Wij raden zorginstellingen aan om op basis van deze uitspraak te beoordelen of zij niet ten onrechte btw berekent of betaalt op verrichte of ingekochte zorg gerelateerde prestaties. Wij helpen u graag bij deze beoordeling. Neemt u dan contact op met één van onze Healthcare specialisten.