Healthcare

Update Wtza: wat wijzigt er voor zorg- en jeugdhulpverleners op 1 januari 2022?

Jeroen Bos
Door:
insight featured image
Vanaf 1 januari 2022 krijgt u door de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) als zorg- en jeugdhulpaanbieder te maken met een aantal belangrijke gewijzigde wetten en regels. Daarover publiceerden wij al eerder op onze website. Nu er meer duidelijkheid komt, geven we u graag een update.
Onderwerpen

Met welke wetswijzingen moet ik per 1 januari 2022 rekening houden?

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

Deze wet geeft zorg- en jeugdhulpaanbieders nieuwe toetredingsregels.

Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (AWtza)

Deze wet is een aanvulling op de Wtza. Hierin zijn aanvullende regels en verplichtingen opgenomen. Bijvoorbeeld over de jaarverantwoording. In de zomer is ook het Uitvoeringsbesluit Wtza definitief gepubliceerd.

Is de Wtza op mijn organisatie van toepassing?

De Wtza geldt voor alle zorgaanbieders behalve als u uitsluitend diensten verricht die onder de Wmo 2015 of Jeugdwet vallen en u daarnaast geen ‘zorg’ verleent.

Geldt de meldplicht vanaf 1 januari 2022 voor mijn organisatie?

Alle zorg- en jeugdhulpaanbieders hebben vanaf 1 januari 2022 een meldplicht. Deze melding doet u via de website van het CIBG. Zij sturen uw melding door naar de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Beschikt u als zorgaanbieder al over een WTZi-toelating (Wet toelating zorginstellingen)?

Dan hoeft u zich niet te melden. U bent namelijk al bekend bij de IGJ.

Heeft u als zorgaanbieder géén WTZi-toelating?

Dan kan u vanaf 1 januari 2022 in het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa) zien of uw organisatie hierin opgenomen is. Is dit het geval? Dan hoeft u zich als zorgaanbieder ook niet te melden. Is dit niet het geval en levert u ook geen jaarverantwoording over verslagjaar 2021 aan voor 1 juli 2022? Dan moet u zich als zorgaanbieder wél melden voor 1 juli 2022.

Bent u een nieuwe zorgaanbieder?

Dan moet u zich uiterlijk 3 maanden voor de start van de zorgverlening melden.

Deze meldplicht geldt ook voor: onderaannemers, beroeps- of bedrijfsmatige solisten en instellingen waarvan de zorg- of jeugdhulp uit een persoonsgebonden budget (pgb) komt.

Geldt de vergunningsplicht per 1 januari 2022 voor mijn organisatie?

Volgens de Wtza geldt er een vergunningplicht voor instellingen die:

  • medisch specialistische zorg (doen) verlenen;
  • instellingen die zorg (doen) verlenen met meer dan 10 zorgverleners waarbij de instelling valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) of onder de Wet langdurige zorg (Wlz);
  • instellingen die zorg verlenen die wordt bekostigd uit een Zvw-pgb of een Wlz-pgb.

Beschikt uw instelling op 1 januari 2022 al over een WTZi-toelating en bent u per die datum ook Wtza-vergunning plichtig? Dan hoeft u niets te doen voor de vergunning. De WTZi-toelating wordt automatisch omgezet in een Wtza-vergunning. De minister/het CIBG informeert u hierover in het derde kwartaal van 2021.

Heeft uw organisatie van rechtswege een WTZi-toelating (zoals apotheken, huisartsen e.d.)? Dan moet u wél een vergunning aanvragen vóór 1 januari 2024.

De vergunningplicht in de Wtza geldt niet voor onderaannemers, behalve als de hoofdaannemer een zogenoemde ‘lege huls’ is (met andere woorden: een zorgaanbieder die zelf geen zorg verleent en uitsluitend zorg ‘doet’ verlenen door een onderaannemer).

Geldt de eis van interne toezichthouder per 1 januari 2022 voor mijn organisatie?

Moet u als zorgaanbieder over een Wtza-vergunning beschikken? Dan geldt voor u ook de eis van een interne toezichthouder. De eisen waaraan de interne toezichthouder moet voldoen, zijn opgenomen in de Wtza en overgenomen uit het huidige Uitvoeringsbesluit WTZi. Deze zien voornamelijk toe op de onafhankelijkheid van de interne toezichthouder. Daarnaast zijn nog aanvullende eisen gesteld naar aanleiding van het Uitvoeringsbesluit Wtza. Zo mag een lid van de RvT/RvC tijdens of in een periode van 3 jaar voorafgaand aan het toezichthouderschap bijvoorbeeld niet met een overeenkomst van opdracht werkzaam zijn geweest voor de instelling. Daarnaast moet het toezichthoudend orgaan uit minimaal 3 personen bestaan en mag een natuurlijk persoon maximaal 4 jaar lid zijn van de interne toezichthouder van dezelfde instelling met eenmaal maximaal 4 jaar verlenging.

Bij een rechtspersoon moet uit de statuten blijken dat aan deze eisen is voldaan. Bij een niet-rechtspersoon (bijvoorbeeld een eenmanszaak, vennootschap onder firma of maatschap) moet dit uit een schriftelijke regeling blijken. Hoeft u als zorgaanbieder niets te doen om te melden en om een vergunning te krijgen? Ga dan wel na of uw statuten of reglement volledig is op dit punt.

Geldt een jaarverantwoording per 1 januari 2022 voor mijn organisatie?

De vergunningplicht onder de Wtza brengt ook een jaarverantwoordingsplicht met zich mee.
Valt uw organisatie onder de WTZi-instellingen voor onder andere medisch-specialistische zorg, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding? Dan moet u de jaarverantwoording over verslagjaar 2021, vóór 1 juni 2022 openbaar maken.

Maar let op: voor vrijwel álle zorgaanbieders geldt dat u de jaarverantwoording over verslagjaar 2022 vóór 1 juni 2023 openbaar moet maken. Voor slechts een beperkt aantal zorgaanbieders geldt dit niet. In het Wijzigingsbesluit Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer Wmg er op is slechts een beperkte groep zorgaanbieders uitgesloten van deze verplichting.

Uit de brief van de minister voor Medische Zorg van 7 juni aan de Tweede Kamer blijkt dat er toch nog is afgezien om een accountantsverklaring bij de jaarrekening van kleine zorgaanbieders te eisen. De minister sluit hiermee aan bij dezelfde vrijstelling voor de ‘kleine rechtspersoon’ in het Burgerlijk Wetboek: een netto omzet van niet meer dan 12 miljoen euro, niet meer dan 50 werknemers en de waarde van de activa mag niet meer dan 6 miljoen euro bedragen.

Uiteraard kan het zo zijn dat op een andere grond wél een (controle)verklaring van een accountant nodig is, bijvoorbeeld wanneer u als zorgaanbieder onder de Wet Normering Topinkomens (WNT) valt.

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact op met één van onze specialisten.

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.