Healthcare

Vpb-vrijstelling zorg-BV’s: overgangsrecht eindigt per 31 december 2021

ContributorName(contributor, true)
Door:
insight featured image
De geactualiseerde besluiten (2018 en 2019) over de toepassing van de vrijstelling van vennootschapsbelasting (Vpb) voor zorglichamen bevatten een aantal nieuwe inzichten en strengere voorwaarden voor zorg-BV’s. Het overgangsrecht vervalt per 31 december 2021 dus zorg dat u hier goed op voorbereid bent!
Onderwerpen

Komt uw zorg-BV in aanmerking voor de zorgvrijstelling?

Zorglichamen ondernemen meestal vanuit een stichting, coöperatie of een BV. Een BV is in principe belastingplichtig voor het gehele ondernemingsvermogen. Het is onder voorwaarden mogelijk om als zorg-BV een beroep te doen op de zorgvrijstelling.

Wettelijke voorwaarden besluit 2018

Om in aanmerking te komen voor deze vrijstelling moet u aan de volgende twee wettelijke eisen voldoen.

1. Werkzaamheden-eis

De werkzaamheden van de zorg-BV moeten voor minimaal 90 procent bestaan uit ‘het genezen, verplegen of verzorgen van zieken, kraamvrouwen, mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, wezen of ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen’. De ‘feitelijke werkzaamheden’ aan de doelgroep zijn hierbij leidend. Vaak is de omzet de graadmeter. U kan echter ook andere toetsingscriteria toepassen, zoals het aantal fte, gebruik van vierkante meters of de loonsom.

Advies
Controleer jaarlijks of de werkzaamheden van uw zorg-BV voldoen aan deze eis.

2. Winstbestemmingseis

Uw zorg-BV mag de jaarwinst én liquidatiewinst uitsluitend aanwenden voor een zorglichaam dat is vrijgesteld op grond van de zorgvrijstelling of het algemeen maatschappelijk belang.

Advies
Controleer of uw ‘statutaire bepalingen’ naadloos aansluiten bij de winstbestemmingseis.

Aangescherpte wettelijke voorwaarden besluit 2019

De wettelijke voorwaarden uit het besluit van 2018 zijn redelijk summier. Daarom heeft de Staatssecretaris in een besluit van eind 2018 extra uitleg gegeven van deze voorwaarden en extra voorwaarden gesteld voor zorg-BV’s. Nog geen jaar later is het besluit weer aangepast en zijn bepaalde onderdelen verduidelijkt.

Strenge eisen structuur en toezicht

Bevat uw ondernemingsstructuur één of meerdere BV’s, dan zijn er strenge eisen gesteld aan de structuur en het toezicht op de BV. Dit om te waarborgen dat met zorgactiviteiten behaalde winsten niet ‘weglekken’. Uw BV kan winsten uitkeren aan de aandeelhouder(s). Daarom moet er zowel een meervoudig bestuur als een toezichthoudend orgaan zijn. Daarnaast moet uw zorg-BV een ‘kwalificerende aandeelhouder’ hebben. Dat kan een lichaam van publiekrechtelijke aard, een (zorg)stichting of een ANBI zijn.

Een BV kan ook in aanmerking komen als kwalificerende aandeelhouder van een zorg-BV. Deze moet dan zelf ook een kwalificerende aandeelhouder hebben (dit mag geen BV zijn). U kan als zorg-BV dus alleen de zorgvrijstelling toepassen als de ‘hoogste’ en dus uiteindelijk gerechtigde in de structuur een stichting of vereniging is.

Overgangsrecht vervalt per 31 december 2021

De besluiten van 2018 en 2019 gelden per 20 december 2018 en bevatten overgangsrecht. Bestaande goedkeuringen of vaststellingsovereenkomsten zijn hierin toegestaan tot en met 31 december 2020 en is in verband met de coronacrisis verlengd tot en met 31 december 2021.

Voldoet uw zorg-BV door de aanscherpingen van het besluit niet meer aan alle (nieuwe) voorwaarden voor de zorgvrijstelling, dan heeft u dus nog tot en met 31 december 2021 de tijd om aanpassingen aan te brengen in uw statuten, bestuur en/of toezichthoudend orgaan. Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan is het zorglichaam dat niet kwalificeert voor de vrijstelling per 1 januari 2022 belastingplichtig voor de Vpb. Welke gevolgen dit heeft, leest u in ons volgende artikel.

Weer verlengen is nog niet zeker

Het is niet zeker of de Staatssecretaris besluit om het huidige overgangsrecht nogmaals te verlengen. Beoordeel daarom nu alvast of u in 2022 nog wel voldoet aan de voorwaarden of dat u een aangifte vennootschapsbelasting moet indienen.

Wilt u advies?

Wilt u meer weten over de juiste toepassing van de zorgvrijstelling? Neemt u dan contact op met .

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.