Horizontaal toezicht

FAQ

Drs. Cor Overduin Drs. Cor Overduin

Wat is Horizontaal Toezicht?

Horizontaal Toezicht verwijst naar de nieuwe, fiscale werkwijze van de Belastingdienst. Horizontaal Toezicht helpt belastingplichtigen bij het tijdig signaleren en beheersen van fiscale risico’s, waardoor er eerder duidelijkheid over de fiscale positie van de organisatie ontstaat en de aangifte sneller wordt afgehandeld. Daardoor ontstaat er meer gemoedsrust en ruimte voor ondernemen. 

Dit nieuwe handhavingsbeleid gaat uit van wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie. Het vraagt de bereidheid van alle partijen om transparant te zijn; om mogelijke discussiepunten vooraf op tafel te leggen, open kaart te spelen en gezamenlijk naar oplossingen te zoeken.

Uitgangspunt van Horizontaal Toezicht is een intensievere samenwerking tussen de u en de Belastingdienst op basis van vrijwillige werkafspraken over het aangifteproces en een gezamenlijk kwaliteitssysteem. Deze worden vastgelegd in een convenant. U wordt geacht op juiste en tijdige manier aangifte te doen en samen met de Belastingdienst oplossingen te zoeken voor fiscale issues. De Belastingdienst kan zo sneller haar standpunt bepalen, wat bij u leidt tot meer zekerheid op kortere termijn en minder controles achteraf.

Wat is het verschil ten opzichte van de ‘oude’ aanpak?

Het grote verschil is het feit dat de relevante fiscale zaken (mogelijke risico’s) in de actualiteit kunnen worden afgehandeld binnen acceptabele commerciële deadlines. Samenwerking staat hierbij centraal. Dus afstemming vooraf, in plaats van controle achteraf. De aangiften vormen het sluitstuk in plaats van het startpunt van discussies.

Waarom Horizontaal Toezicht?

De traditionele vorm van aangifte doen en controleren kost de Belastingdienst, maar ook de andere betrokkenen zoals klant en adviseur, veel menskracht en is daarom ongewenst. Daar komt bij dat de Belastingdienst het meest gebaat is bij ondernemingen die – steeds juist, volledig en tijdig – afdragen wat zij aan belastingen verschuldigd zijn, zonder ingrijpen van de fiscus. Deze combinatie van factoren heeft geleid tot Horizontaal Toezicht.

Wat is de reikwijdte van Horizontaal Toezicht?

Horizontaal Toezicht is in beginsel van toepassing op alle fiscale gebieden (btw, loonheffingen, vennootschapsbelasting, etc.). De Belastingdienst accepteert echter een stapsgewijze aanpak. Het is daardoor mogelijk is om te starten met een beperkte reikwijdte om deze vervolgens uit te breiden.

Wat wordt er van u verwacht?

U moet laten zien dat u uw fiscale processen op orde heeft en ‘in control’ bent. Eventuele fiscale vraagstukken bespreekt u vooraf met de Belastingdienst. Het helpt hierbij indien u kunt aantonen dat u een goed werkend ‘Tax Control Framework’ heeft of plannen heeft deze in te richten. Een Tax Control Framework heeft betrekking op het interne fiscaal risicobeheersings- en controlesysteem. Een hulpmiddel hiervoor is de Tax Control Solution (TCS) die Grant Thornton in samenwerking met BWise heeft ontwikkeld.

Wat wordt er verwacht van de Belastingdienst?

De Belastingdienst streeft ernaar zo spoedig mogelijk te reageren op de door u voorgedragen fiscale kwesties. In principe wordt een termijn van 8 weken gehanteerd. Dit betekent dat u zekerheid vooraf krijgt met betrekking tot de fiscale kwesties. Vragenbrieven en traditionele belastingcontroles zullen (grotendeels) tot het verleden behoren. De Belastingdienst beperkt zijn activiteiten tot vooroverleg en het monitoren van het proces. Zij ziet toe op uw processen en de betrouwbaarheid daarvan. De Belastingdienst stemt haar toezicht af op de mate waarin de belastingplichtige fiscaal ‘in control’ is.

Wat zijn de voordelen van Horizontaal Toezicht voor u?

Snel duidelijkheid over uw fiscale situatie
Horizontaal Toezicht helpt organisaties bij het tijdig signaleren en beheersen van fiscale risico’s. Daardoor ontstaat er sneller duidelijkheid over uw fiscale positie, meer gemoedsrust en meer ruimte voor ondernemen. 

Geen (boeken)controles achteraf
‘Werken in het verleden’ maakt plaats voor ‘werken in het heden’. Door te kiezen voor Horizontaal Toezicht behoren boekencontroles tot de verleden tijd. Een belangrijke voorwaarde is dat u op juiste en tijdige wijze aangifte doen. Mogelijke discussiepunten worden vooraf aan de Belastingdienst voorgelegd en in samenspraak opgelost in plaats van controle achteraf waarbij de fiscus bij misstanden direct een boete oplegt.

Eén aanspreekpunt bij de Belastingdienst
De Belastingdienst streeft ernaar één vast aanspreekpunt toe te wijzen. Dat maakt de open en transparante communicatie die het nastreeft makkelijker, voor alle betrokkenen.

Hoe gaan partners om met meningsverschillen?

Binnen het samenwerkingsverband met de Belastingdienst is ruimte voor verschil van mening (‘agree to disagree’). Werken onder Horizontaal Toezicht betekent dus niet dat u het altijd eens moet zijn met de Belastingdienst. U heeft en houdt de vrijheid om een fiscaal geschil voor te leggen aan de rechter.

Komen de (fiscale) belangen mijn organisatie in het beding?

Ook onder Horizontaal Toezicht blijft het belang van de organisatie voorop staan. U mag de fiscaal meest gunstige weg blijven bewandelen. De rol van pro actieve adviseur bij Grant Thornton blijft daarbij hetzelfde. 

Hoe kan ik deelnemen aan Horizontaal Toezicht?

Grant Thornton heeft een intermediairsconvenant met de Belastingdienst gesloten, u kunt dus via ons deelnemen. Vervolgens tekent u een deelnemersverklaring en wordt u aangemeld bij de Belastingdienst. Bij acceptatie wordt u opgenomen in het Horizontaal Toezicht.

Grote organisaties kunnen ook zelf een individueel convenant afsluiten met de Belastingdienst. Het één en ander is onder meer afhankelijk van diverse (omvang)criteria.

Wat zijn de gevolgen als ik niet meedoe met Horizontaal Toezicht?

Op langere termijn kunt u mogelijk geconfronteerd worden met meer belastingcontroles. De bedrijven binnen Horizontaal Toezicht zullen namelijk minder controles krijgen en het ligt in lijn der verwachting dat deze ‘overcapaciteit’ ingezet zal worden bij organisaties die niet aan Horizontaal Toezicht meedoen.

Verder liggen er aanbevelingen van de commissie Stevens die er mogelijk toe leiden dat deelnemers aan Horizontaal Toezicht extra beloond worden, dit is echter nog niet met zekerheid te stellen.

Krijg ik met Horizontaal Toezicht ook makkelijker een betalingsregeling voor mijn belastingschulden?

Nee, Horizontaal Toezicht geldt alleen voor de aangiftes omzetbelasting, loonbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Voor belastinginvorderingen geldt het niet en krijgt u dus ook geen voorkeursbehandeling.

Is deelname aan Horizontaal Toezicht makkelijk op te zeggen?

U kunt deelname op ieder moment opzeggen, zonder opgaaf van reden.

Een aangifte blijkt onjuist te zijn; krijg ik bij deelname aan Horizontaal Toezicht nu geen boete?

Binnen Horizontaal Toezicht kunt u nog steeds een boete krijgen. Deze boete is afhankelijk van de soort fout en of u aantoonbaar onjuist heeft gehandeld. Indien dit het geval is, kunt u nog steeds een boete krijgen die overigens niet hoger of lager zal zijn dan de ‘oude’ situatie.

Wat zijn de ervaringen van Grant Thornton met Horizontaal Toezicht?

Eerder onderzoek onder 250 mkb-organisaties door Grant Thornton en Intomart GfK wees uit dat organisaties over het algemeen positief zijn over het Horizontaal Toezicht. Dit vooral vanwege ‘de gelijkwaardige samenwerking’ en ‘transparantie’ die het organisaties op korte termijn biedt.

Wat vindt Grant Thornton van de kritiek van de commissie Stevens op Horizontaal Toezicht?

Horizontaal Toezicht is een geheel nieuwe manier van samenwerken, die om een transparante houding en nieuwe competenties van de betrokken partijen vraagt. Een dergelijk proces vergt veel tijd. De commissie Stevens constateert knelpunten en doet aanbevelingen maar prijst de Belastingdienst vooral met het maken van deze stap.

Grant Thornton deelt deze mening: Horizontaal Toezicht is bezig volwassen te worden. Dat bepaalde plooien glad gestreken moeten worden is logisch. Los daarvan, is Grant Thornton ervan overtuigd dat Horizontaal Toezicht op lange termijn: 

  • tot efficiencywinst leidt; 
  • zorgt voor minder bureaucratie;
  • bijdraagt aan groei van organisaties. 

Verandert er iets inzake de samenwerking tussen mij en Grant Thornton?

Nauwelijks. De werkwijze van Grant Thornton is getoetst en goedgekeurd door de Belastingdienst. Dat betekent dat Grant Thornton op dezelfde wijze richting u zal blijven adviseren. Er verandert hooguit iets in de communicatiedriehoek tussen klant, adviseur en de fiscus.

Wat kost Horizontaal Toezicht mij?

Eerder onderzoek van Grant Thornton en Intomart Gfk wijst uit dat het merendeel van de ondervraagden geen idee heeft wat Horizontaal Toezicht kost. De exacte kosten en baten zijn ook lastig in te schatten. Wel is het zo dat door het ontbreken van fiscale controles achteraf, er ook minder kans op boetes is. Een goed ingericht Tax Control Framework, bijvoorbeeld onze TCS, zorgt bovendien voor een verdere efficiencyslag en kan dus op langere termijn geld besparen maar vooral risico’s beperken.

Wat is de TCS van Grant Thornton en BWise?

De Tax Control Solution (TCS) van Grant Thornton en BWise helpt middelgrote organisaties om fiscale risico’s op het terrein van onder meer loonbelasting, BTW en VpB te beheersen. Onze solution maakt inzichtelijk hoe processen bij organisaties dienen te worden aangepast om het gewenste level van 'in control' zijn te bereiken.

Naast Horizontaal Toezicht is de TCS ook inzetbaar t.b.v. risicobeheersing van verschillende stakeholders (bijvoorbeeld Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen, aandeelhouders, banken etc.).

De web-based software is ontwikkeld in samenwerking met BWise en getest onder klanten van Grant Thornton. De voordelen:

  • stroomlijnen van de fiscale functies in alle bedrijfsprocessen, doordat tax controls opgenomen worden in het business control framework;
  • voorkomen van dubbele handelingen;
  • op dagelijkse basis inzicht op de vraag of je ‘in control’ bent;
  • opbouwen audit trail, waardoor zowel de fiscus als de RvB, RvC en externe auditor op elk gewenst moment een goede 'in control' doorsnede kunnen maken van de fiscale aspecten.