article banner
IFRS

Verslaggeving inzake aangehouden gelden van klanten

Ons laatste IFRS Viewpoint kijkt naar de uitdagende situatie van accounting voor ‘client money’.

De term aangehouden gelden van klanten ofwel 'client money' wordt gebruikt om een ​​verscheidenheid aan regelingen te beschrijven waarin de rapporterende entiteit fondsen houdt namens cliënten. Wij zijn van mening dat entiteiten ‘client money’ als een actief moeten waarderen (en een bijbehorende verplichting) als wordt voldaan aan de algemene definitie van een actief zoals opgenomen in het in het Conceptueel Raamwerk voor Financiële Verslaggeving (2018).

De definitie van een actief 

Het Conceptueel Raamwerk voor Financiële Verslaggeving (2018) definieert een actief als ' Een uit gebeurtenissen in het verleden voortgekomen middel waarover de entiteit de beschikkingsmacht heeft en waaruit in de toekomst naar verwachting economische voordelen naar de entiteit zullen vloeien.

Bepalen of aan de definitie wordt voldaan

Bepalen of aan deze definitie wordt voldaan, vereist een zorgvuldige analyse van de contractvoorwaarden en de economische realiteit van de regelingen voor het aanhouden van geld van klanten om te bepalen of het geld van de klant:

  • een resource is die wordt beheerd door de rapporterende entiteit
  • een recht verleent dat de potentie heeft om economische voordelen voor de rapporterende entiteit te genereren.

De implicaties van het voldoen aan de definitie

Als beide voorwaarden van toepassing zijn, moet het geld van de klant worden opgenomen als een actief van de rapporterende entiteit. Deze vaststelling kan een significante oordeelsvorming inhouden, in welk geval uitgebreide toelichtingen moeten worden opgenomen in overeenstemming met IAS 1 'Presentatie van de jaarrekening'.

Als een klantengeld regeling ertoe leidt dat contant geld bij een bank als een actief en een daarmee samenhangende verplichting aan een cliënt wordt opgenomen, is het dan veelal niet gepast deze posten met elkaar te verrekenen.

Wil meer weten? Download het volledige Viewpoint voor verdere informatie [ 136 kb ].

IFRS toepassen in uitdagende situaties

Onze IFRS Viewpoint-serie biedt inzichten van ons wereldwijde IFRS-team over de toepassing van IFRS in uitdagende situaties. Elke editie concentreert zich op een gebied waar de normen moeilijk zijn toe te passen of waarvoor nadere guidance ontbreekt.