article banner
Prinsjesdag 2020

Belastingplan 2021 video: internationale fiscale maatregelen

Monique Pisters Monique Pisters

Ieder jaar vindt op de derde dinsdag in september Prinsjesdag plaats, de dag waarop de Nederlandse regering haar budget- en belastingplannen voor de komende periode aankondigt. In deze video leidt Deirdre Overweel, Manager international tax, u door de meest relevante veranderingen voor internationaal opererende bedrijven.

Lees meer over internationaal ondernemen

Videotranscript

Lees het hele videotranscript

Vennootschapsbelasting tarieven

In het belastingplan 2021 is aangekondigd dat het hoge tarief in de vennootschapsbelasting 25% zal blijven. Dit in tegenstelling tot de eerder aangekondigde verlaging. Het lage tarief zal met ingang van 2021 wel dalen van 16,5% naar 15%. Daarnaast zal deze eerste schijf waarop het tarief van 15% van toepassing zal zijn worden verhoogd van 200,000 naar 245.000 in 2021 en naar 395.000 in 2022. Tot slot wordt het tarief van de innovatiebox, zoals eerder aangekondigd verhoogd van 7 naar 9%.

Coronareserve

In lijn met het eerder gepubliceerde beleidsbesluit mogen vennootschapsbelastingplichtigen in hun aangifte vennootschapsbelasting 2019 een reserve vormen voor verliezen die zij in het boekjaar 2020 verwachten te lijden, mits deze verliezen het gevolg zijn van de Coronacrisis.

Het in aanmerking te nemen verlies mag echter niet groter zijn dan het totale verlies dat voor 2020 wordt verwacht. Daarnaast mag de dotatie aan de Corona-reserve niet hoger zijn dan de winst die in 2019 is gerealiseerd voordat die reserve werd gevormd. Met het vormen van de fiscale coronareserve wordt de liquiditeitspositie van de onderneming sneller verbeterd dan het geval zou zijn onder de reguliere verliesverrekeningsregels.

'Baangerelateerde Investerings Korting' (BIK)

Een nieuwe maatregel om bedrijven te stimuleren om investeringen te doen is de zogenaamde 'Baangerelateerde Investerings Korting' (BIK). Deze regeling voorziet in een korting voor de onderneming op de af te dragen loonheffing, de korting bedraagt een percentage op basis van de gedane investeringen. Het betreft een tijdelijke maatregel. De Nederlandse regering zal in een later stadium een lange termijnmaatregel voorstellen met een vergelijkbaar doel.

Beperking liquidatie en stakingsverliesregeling

Tot slot werd op Prinsjesdag het wetsvoorstel inzake de beperking van de liquidatieverliesregeling en de stakingsverliesregeling gepubliceerd. Op basis van de huidige regelingen kunnen Nederlandse bedrijven liquidatie en stakingsverliezen op deelnemingen en vaste inrichtingen onder voorwaarden volledig in aftrek brengen. Dit geldt ongeacht de vestigingsplaats van de deelneming of vaste inrichting.

Liquidatieverlies

Uit het wetsvoorstel volgt dat deze verliezen boven de 5 miljoen slechts nog aftrekbaar zijn voor zover de deelneming of vaste inrichting gevestigd is binnen de EU en het een belang van meer dan 50% betreft. Verliezen tot 5mio blijven dus volledig aftrekbaar, ongeacht de vestigingsplaats van de deelneming of vaste inrichting. Deze nieuwe regeling zal in werking treden per 1 januari 2021

Verliesverrekening

In de vennootschapsbelasting kunnen ondernemingen momenteel verliezen 1 jaar achterwaarts en 6 jaar voorwaarts verrekenen. In het belastingplan 2021 is aangekondigd dat de verliesverrekening per 2022 zal worden aangepast. Per 2022 zullen verliezen onbeperkt voorwaarts verrekenbaar worden. Echter worden er grenzen gesteld aan het verlies dat jaarlijks kan worden gecompenseerd. Op basis van het plan is de compensatie van fiscale verliezen afhankelijk van de belastbare winst van het betreffende jaar. Winsten tot EUR 1.000.000 kunnen volledig worden gebruikt om verliezen te compenseren. Is de belastbare winst groter dan EUR 1 miljoen, mag slechts 50% van de resterende belastbare winst worden gebruikt om verliezen te compenseren.

Aanpassing arm’s length principle – Aanpak informeel kapitaal structuren

Onder het huidige at arms length principe kan in Nederland een aftrek worden genomen ter zake van een intercompany transactie, ongeacht of bij de gelieerde partij deze corresponderende bate in de heffing wordt betrokken. Dit kan resulteren in een aftrek in Nederland, terwijl in het andere land de bate niet of niet geheel in de heffing wordt betrokken. Op Prinsjesdag is bekend gemaakt dat het kabinet dit wilt aanpakken door slechts aftrek toe te staan voor zover de bate wordt belast in het andere land. Een wetsvoorstel hierover wordt in het voorjaar van 2021 verwacht.

Overige wijzigingen

Naast de eerder genoemde voorstellen en aankondigingen zijn er nog meer voorstellen en wijzigingen in aantocht, bijvoorbeeld:

  • een onderzoek naar de introductie van een kapitaalaftrek in combinatie met een beperking van de earningsstripping regel
  • bronbelasting op rente- en royaltybetalingen aan jurisdicties met lage belastingen
  • de aanpassing van de verrekening voorheffingen met vennootschapsbelasting naar aanleiding van het Sofina-arrest;
  • een wetsvoorstel tot invoering van een (aanvullende) dividendbelasting voor betalingen aan laagbelaste en niet-coöperatieve rechtsgebieden (in het voorjaar van 2021);
  • een onderzoek naar een mogelijk nieuw groepsregime wordt voortgezet. Het besluit of dat moet resulteren in een wetsvoorstel wordt volgend jaar na de verkiezingen genomen.

Belastingplan 2021

Lees meer over andere wetsvoorstellen uit het Belastingplan 2021 of meld u aan voor ons webinar.

Meld u aan voor onze Prinsjesdagspecial

Blijf jaarlijks op de hoogte van de nieuwe fiscale maatregelen. Meld u aan voor onze Prinsjesdagspecial:

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven

Wij brengen u graag op de hoogte van nieuwe inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en strategie voor de gezondheidszorgsector.

Aanmelden