Prinsjesdag 2021

Maatregelen voor (vermogende) particulieren

ContributorName(contributor, true)
Door:
insight featured image
De voorgestelde maatregelen zullen per 1-1-2022 in werking treden, tenzij anders vermeld.
Onderwerpen

Tarieven inkomstenbelasting 2022 niet-AOW-er

Belastingplichtigen die aan het begin van 2022 nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, krijgen in 2022 naar verwachting met de volgende tariefschijven te maken.

Tarief inkomstenbelasting 2022

Box 1-tarief  

Belasting inkomen meer dan (€)

Maar niet meer dan (€)

Tarief 2022 (%)

Schijf laag tarief 

69.398 

37,07% 

Schijf hoog tarief 

69.398 

49,50% 

Tarief inkomstenbelasting 2021

Box 1-tarief  

Belasting inkomen meer dan (€)

Maar niet meer dan (€)

Tarief 2021 (%)

Schijf laag tarief 

69.507

37,10% 

Schijf hoog tarief 

68.507 

49,50% 

Deze percentages zijn inclusief premies volksverzekeringen. Voor wie andere premies volksverzekeringen gelden, is een andere tariefstructuur van toepassing.

Tarieven inkomstenbelasting 2022 AOW-ers

Belastingplichtigen die aan het begin van 2022 de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt en zijn geboren na 1946, krijgen in 2022 naar verwachting met de volgende tariefschijven te maken.

Tarief inkomstenbelasting 2022 (AOW-ers)

Box 1-tarief  

Belasting inkomen meer dan (€)

Maar niet meer dan (€)

Tarief 2022 (%)

Tarief schijf 1 

35.472 

19,17% 

Tarief schijf 2 

35.472 

69.398 

37,07% 

Tarief schijf 3 

69.398 

49,50% 

Tarief inkomstenbelasting 2021 (AOW-ers)

Box 1-tarief  

Belasting inkomen meer dan (€)

Maar niet meer dan (€)

Tarief 2021 (%)

Tarief schijf 1 

35.129

19,20% 

Tarief schijf 2 

35.129 

68.507

37,10% 

Tarief schijf 3 

68.507

49,50% 

Deze percentages zijn inclusief premies volksverzekeringen. Voor wie andere premies volksverzekeringen gelden, is een andere tariefstructuur van toepassing.

Gewijzigde heffingskortingen

Hierin zijn alleen de wijzigingen in heffingskortingen opgenomen zoals vermeld in de Memorie van toelichting van het Belastingplan 2022. Deze betreffen belastingplichtigen die jonger zijn dan de AOW-leeftijd. Voor AOW-gerechtigden gelden lagere maxima.

Heffingskortingen 

2022 (€) 

2021 (€) 

Algemene heffingskorting maximaal  

2.874 

2.837 

Arbeidskorting maximaal 

4.260 

4.205 

Inkomensafhankelijke combinatiekorting max. 

2.534 

2.815 

Jonggehandicaptenkorting 

771 

761 

Uitzondering fiscaal partnerbegrip voor toepassing IACK

Voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) wordt de behandeling van belastingplichtigen met een in het buitenland woonachtige partner gelijkgetrokken met de behandeling van belastingplichtigen met een partner die binnenlandse belastingplichtige is.

Iemand die in het buitenland op één adres woont met een niet-werkende partner kan nu voor de IACK nog als alleenstaande worden aangemerkt. Ook kan het voorkomen dat twee buitenlands belastingplichtigen met Nederlands arbeidsinkomen die buiten Nederland op hetzelfde adres met een kind staan ingeschreven, beiden recht hebben op de IACK. Deze uitzonderingen op het fiscale partnerbegrip zullen niet meer gelden voor de IACK.

Versoepeling huurtoeslag statushouders

De geboorte van een kind bij verblijfsgerechtigde ouders kan leiden tot verlies van huurtoeslag. Het kind beschikt namelijk bij de geboorte niet over een verblijfsvergunning. Voor het recht op huurtoeslag is vereist dat alle bewoners een verblijfsvergunning hebben. Die eis wordt versoepeld. Bij het beoordelen van het recht op huurtoeslag wordt de verblijfsstatus van minderjarige leden van het huishouden niet meer meegewogen. Uitsluitend personen van 18 jaar of ouder moeten over een geldige verblijfsvergunning beschikken.

Technische aanpassing berekeningswijze rendementspercentage box 3

De rendementspercentages voor inkomen uit sparen en beleggen (box 3) worden jaarlijks aangepast. Om deze technische aanpassing voor belastingplichtigen beter controleerbaar te maken, worden de berekeningswijzen in de wet uitdrukkelijk in formulevorm vastgelegd. Hiermee wordt geen verandering aangebracht in de berekeningswijze, alleen de schrijfwijze wordt algebraïsch. De gevolgen van een aanpassing van het basisjaar kunnen vanaf 2022 bij ministeriële regeling worden gedaan.

Wijziging partnerbegrip groene beleggingen

Belastingplichtigen of de partner met vrijgestelde groene beleggingen krijgen een aanslag inkomstenbelasting voor box 3. Deze beleggingen zijn namelijk ook relevant voor de inkomensafhankelijke regelingen. In de Belastingplannen 2022 wordt met terugwerkende kracht naar 1 januari 2021 het opleggen van een aanslag bij de aanwezigheid van groene beleggingen gecorrigeerd. Dan wordt een aanslag alleen opgelegd indien de groene beleggingen behoren tot het bezit van de belastingplichtige of zijn partner met wie hij het gehele jaar gehuwd (of geregistreerd partner) was.

Wetsvoorstel Hersteloperatie Toeslagen

Het (nog in te dienen) voorstel Wet hersteloperatie toeslagen betreft met name codificatie van beleidsbesluiten die al in werking zijn getreden en worden uitgevoerd. Op dit moment wordt nog gewerkt aan aanvullende regelingen om recht te doen aan kinderen van gedupeerde ouders, ex-partners van gedupeerden en gedupeerden bij andere toeslagen. Er komt ook een ‘beleidsbesluit private schulden’.

De grondslagen voor de uitkeringen door gemeenten zullen worden opgenomen in het wetsvoorstel. Dat gaat vooral om het vergoeden van kwijtgescholden publieke schulden en hulp aan gedupeerde ouders op de vijf leefgebieden (werk, wonen, zorg, gezin en financiën).

Meld u aan voor onze Prinsjesdagspecial