article banner
Prinsjesdagspecial belastingplan 2015

Overige maatregelen

De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2015 in werking treden, tenzij anders vermeld.

  • Arbeidskorting aangepast
  • Levensloop
  • Lagere belasting voor duurzaam opgewekte energie
  • Bank bevoegd om BSN te controleren
  • Rentevergoeding over teruggaven op basis van EU-recht
  • Herziening belastingstelsel
  • Personeelsleningen

Mocht u naar aanleiding van deze special nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met één van onze specialisten.

Arbeidskorting aangepast

Met ingang van 2015 wordt de arbeidskorting verder verhoogd. De maximum arbeidskorting voor het jaar 2015 bedraagt 2.220 euro, wat een verhoging van 123 euro betekent ten opzichte van 2014. Voor de hogere inkomens wordt de arbeidskorting afgebouwd tot nihil. De arbeidskorting wordt afgebouwd bij een inkomen tussen 49.900 euro en 100.800 euro.

Levensloop

Per 1 januari 2012 is de levensloopregeling voor nieuwe gevallen afgeschaft. In het jaar 2013 gold dat mensen die hun volledige tegoed opnamen, maar over 80 procent belasting hoefden te betalen. Deelnemers die onder het overgangsrecht vallen en daar in 2013 geen gebruik van hebben gemaakt, krijgen hier in 2015 opnieuw de gelegenheid toe. De 80 procent-regeling geldt dan ten hoogste voor het bedrag van de levensloopaanspraken op 31 december 2013.

Tip!
Deze regeling zal maar voor één jaar gelden en dus met ingang van 1 januari 2016 vervallen.

Lagere belasting voor duurzaam opgewekte energie

Als een coöperatie (of een vereniging van eigenaren) zelf duurzame elektriciteit opwekt en levert aan haar leden, hebben de leden onder voorwaarden recht op een lager tarief voor de energiebelasting. Deze mogelijkheid staat vanaf 1 januari 2015 ook open voor ondernemers die samenwerken in de vorm van een coöperatie of vereniging van eigenaren.

Let op!
Als één van de ondernemers voor meer dan 20 procent in de coöperatie deelneemt, wordt zijn aandeel te groot en vervalt het recht op korting.

Bank bevoegd om BSN te contoleren

Sinds vorig jaar is de ‘eenbankrekeningmaatregel’ in werking getreden. De Belastingdienst betaalt teruggaven inkomstenbelasting en toeslagen nog maar uit op één bankrekening, die op naam staat van de rechthebbende zelf. Banken worden vanaf komend jaar wettelijk bevoegd om periodiek de juistheid van de geregistreerde gegevens in hun eigen administratie te controleren aan de hand van het BSN van hun rekeninghouders. Dit moet nog meer fraude voorkomen.

Rentevergoeding over teruggaven op basis van EU-recht

Als achteraf blijkt dat de heffing (en inning) van belasting strijdig is geweest met het Unierecht en iemand daarom recht krijgt op een belastingteruggave, heeft hij ook recht op rente. Dat heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie bepaald en wordt nu vastgelegd in de wet. Er wordt een passende rentevergoeding geboden door in die situaties invorderingsrente te vergoeden. Die begint te lopen op de dag volgend op de dag waarop de belasting is betaald of op aangifte is voldaan of afgedragen, en eindigt op de dag voorafgaand aan die van de terugbetaling. De maatregel heeft onmiddellijke werking.

Tip!
Ook de dividendbelasting wordt onder de regeling voor belastingrente gebracht. Dat betekent bijvoorbeeld dat de Belastingdienst belastingrente vergoedt als de teruggaafbeschikking niet binnen acht weken na een verzoek hierom wordt vastgesteld.

Herziening belastingstelsel

Naast het Belastingplan 2015 zond de staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, een Kamerbrief met zijn keuzes voor een beter belastingstelsel naar de Tweede Kamer. Hij maakte hierin duidelijk dat het kabinet toe wil naar een hernieuwd belastingstelsel dat de werkgelegenheid en economische groei bevordert. De ambitie is om met een stelselherziening 100.000 banen te creëren door de lasten op arbeid met 15 miljard euro te verlichten. Deze herziening moet het huidige systeem van belastingen en toeslagen ook sterk vereenvoudigen. Specifieke maatregelen die de staatssecretaris nu al noemt en per 2016 in wil voeren zijn het verhogen van de aanslaggrenzen, het gedeeltelijk uit de loonbelasting halen van de dga, het schrappen van de middelingsregeling en het vereenvoudigen van pensioen in eigen beheer. Hij onderzoekt ook of de integratie van WBSO en de RDA haalbaar is en hint op een verlaging van de vennootschapsbelasting.

Personeelsleningen

Op dit moment is het zo dat het rentevoordeel van personeelsleningen in enkele situaties op nihil gewaardeerd wordt. De Minister van Financiën heeft aangegeven dat dit onwenselijk is geworden. In het wetsvoorstel Fiscale Verzamelingswet (in de loop van 2015 in te dienen) wordt op dit punt teruggekomen.