article banner
Prinsjesdagspecial belastingplan 2017

Maatregelen voor btw en accijnzen

De voorgestelde maatregelen treden per 1 januari 2017 in werking, tenzij anders vermeld.

  • Sneller vrijstelling van overdrachtsbelasting.
  • Personeelscriterium voor sportvrijstelling vervalt.
  • Btw-teruggaaf sneller en eenvoudiger.
  • Aanpassing wijnaccijnzen en accijnscontroles.
  • Vereenvoudiging accijnzen.

Mocht u naar aanleiding van deze special nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met één van onze specialisten.

Sneller vrijstelling van overdrachtsbelasting

Volgens het Hof van Justitie van de EU kan een terrein als bouwterrein in de zin van de Btw-richtlijn worden aangemerkt, wanneer uit een beoordeling van alle omstandigheden, mits ondersteund door objectieve gegevens, blijkt dat op de datum van levering het betrokken terrein daadwerkelijk bestemd was om te worden bebouwd. Daarbij speelt ook de intentie van de partijen een belangrijke rol.

Het begrip terrein wordt in de Wet op de omzetbelasting beperkter uitgelegd. Voorgesteld wordt om btw-ondernemers op grond van het arrest van het Europese Hof de mogelijkheid te bieden rechtsreeks een beroep te doen op de ruimere definitie van een bouwterrein in de Btw-richtlijn. In dat geval wordt in verband met de levering van het bouwterreinen btw in rekening gebracht en is de samenloopvrijstelling van overdrachtsbelasting van rechtswege van toepassing.

Tip

Aan de eis dat het bij een bouwterrein moet gaan om onbebouwde grond wordt ook voldaan, als de grond wordt geleverd waarop nog een gebouw staat. Maar dan moet de leverancier zich wel er toe hebben verbonden om dit gebouw in het kader van de levering volledig te slepen.

Personeelscriterium voor sportvrijstelling vervalt

De uitzondering die geldt op de btw-vrijstelling voor diensten van niet-winstbeogende watersportorganisaties, die personeel in dienst hebben voor het verrichten van werkzaamheden aan vaartuigen, is volgens het Europese Hof te strikt. Daarom komt die uitzondering op de vrijstelling te vervallen.

Niet-winstbeogende watersportorganisaties die personeel in dienst hebben voor de genoemde werkzaamheden kunnen zich voor alle nog niet definitief vaststaande aangiftetijdvakken op de uitspraak van het Europese Hof beroepen. Anderzijds is de btw-vrijstelling te ruim toegepast voor het ter beschikking stellen van lig- en bergplaatsen voor vaartuigen, voor zover deze plaatsen worden gebruikt voor vaartuigen voor recreatief gebruik. Dit wordt nu expliciet als uitzondering op de sportvrijstelling opgenomen.

Let op!

Zodra de niet-winstbeogende watersportorganisatie (weer) gebruik maakt van de btw-vrijstelling, verliest zij het recht op aftrek van btw op de kosten en investeringen die toe te rekenen zijn aan de vrijgestelde prestaties.

Btw-teruggaaf sneller en eenvoudiger

Het kabinet wil de teruggaafmogelijkheid van de al op aangifte voldane btw en milieubelasting bij oninbare vorderingen vereenvoudigen. Anders dan onder de huidige regeling verkrijgt de ondernemer uiterlijk één jaar na het opeisbaar worden van zijn vordering recht op teruggaaf. Daarnaast hoeft niet langer een separaat teruggaafverzoek ingediend te worden, maar kan het bedrag van de teruggaaf in mindering worden gebracht op de periodieke aangifte voor de btw of milieubelasting.

Betaalt de ondernemer een vordering die eerder als oninbaar is aangemerkt op een later tijdstip alsnog? Dan moet de eerder op de aangifte in mindering gebrachte btw of milieubelasting opnieuw op aangifte worden voldaan. De voorgestelde teruggaafregeling geldt overigens ook als een vordering wordt overgedragen aan een andere onderneming, zoals een factormaatschappij.

Let op!

Voor de afnemer wordt de termijn waarna bij niet-betaling de eerder in aftrek gebrachte btw moet worden gecorrigeerd, teruggebracht van twee naar één jaar. Dit is in lijn met de termijn van één jaar waarna recht op teruggaaf ontstaat bij de ondernemer die het goed of de dienst heeft geleverd.

Aanpassing wijnaccijnzen en accijnscontroles

De in de Wet UFM 2013 opgenomen wijnaccijnstarieven worden gecorrigeerd. Daarnaast wordt de huidige teruggaafregeling voor biobrandstoffen in de Wet op de accijns uitgebreid met hernieuwbare brandstoffen, zoals hernieuwbare methanol. Tevens stelt het kabinet voor in de Wet op de accijns een bepaling op te nemen om de benodigde apparatuur of dieren te mogen gebruiken bij controles. Daarvoor is niet langer de toestemming van de belanghebbende nodig.

Vereenvoudiging accijnzen

De structuur en tarifering van de accijns op tabaksproducten en de regelgeving om voorraadvorming voorafgaand aan de ingangsdatum van tariefverhogingen tegen te gaan, wordt aangepast. Zo wil het kabinet voor rooktabak de ad-valorem accijns laten vervallen. Verder mogen nog tot de eerste dag van de tweede kalendermaand na de kalendermaand van inwerkingtreding van nieuwe accijnstarieven, door fabrikanten en groothandelaren sigaretten en rooktabak die zijn voorzien van oude accijnszegels (en waarover dus al accijns is betaald) worden verkocht en afgeleverd aan de detailhandel. Dit betreft de anti-voorraadvormingsbepaling.

Let op!

De anti-voorraadvormingsbepaling zal niet van toepassing zijn op sigaren en pijptabak.