article banner
Wet, werk en zekerheid

Wijzigingen per 1-1-2015

Aanzegtermijn

Voor de beëindiging van arbeidscontracten voor bepaalde tijd geldt een zogenoemde aanzegverplichting. Werkgever moet een werknemer minimaal een maand voorafgaand aan de einddatum van een arbeidsovereenkomst schriftelijk meedelen of het contract al dan niet wordt verlengd en onder welke voorwaarden.

Deze aanzeggingsplicht geldt alleen voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer. Houdt u zich hier niet aan dan staat daarop een sanctie: schadevergoeding ter hoogte van het loon voor het niet in acht genomen gedeelte van de aanzegtermijn van één maand. Als er een cao van toepassing is op de arbeidsovereenkomst die afwijkingen toestaat waarvoor overgangsrecht geldt, dan mogen de bepalingen uit de cao ook na 1 januari 2015 worden opgenomen tot aan de expiratiedatum maar maximaal tot 1 juli 2016.

Tip!

Inventariseer en houdt bij voor welke contracten u de aanzegtermijn van 1 maand in acht moet nemen. De aanzegtermijn van 1 maand is ingegaan in per 1 januari 2015. Let ook op of er een cao van toepassing is waarin (nog tijdelijk) afgeweken kan worden van de nieuwe wetgeving.

Geen proeftijd- en concurrentiebeding

Contracten voor bepaalde tijd aangegaan voor 6 maanden of korter mogen geen proeftijd meer bevatten. Verder kan in een contract voor bepaalde tijd in principe geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij u als werkgever gemotiveerd in de arbeidsovereenkomst aangeeft dat u een zwaarwichtig bedrijfs- of dienstbelang heeft. Dit geldt ook voor een relatiebeding.

Ga per werknemer na of het, gelet op de functie, noodzakelijk is om in een contract voor bepaalde tijd een concurrentiebeding op te nemen en geef in het contract aan welke belangen u hiermee wilt beschermen.

Oproepovereenkomsten

In oproepovereenkomsten (zoals nulurencontracten, min-max contracten of voorovereenkomsten) kan de loonuitsluiting voor de periodes waarop niet gewerkt wordt voor maximaal 6 maanden worden uitgesloten, bij cao kan hiervan worden afgeweken. Sinds 1 juli 2015 kan alleen nog bij cao afgeweken worden van de 6 maanden termijn wanneer de werkzaamheden incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang kennen.

Meer informatie?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem hiervoor contact op met één van onze bedrijfsjuridisch adviseurs.