Privacy statement Grant Thornton Search & Interim

Indien u solliciteert of een open sollicitatie achterlaat via de website van Grant Thornton Search & Interim ('GT S&I') verzamelen wij uw persoonsgegevens. In dit privacy statement vindt u informatie over ons, welke persoonsgegevens wij verzamelen hoe wij met uw gegevens om gaan. Mocht u na het lezen toch nog vragen hebben, neem dan contact op met een van de recruiters van GT S&I.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden.

1. Wervingsdoeleinden

 1. Wat houdt dit doeleinde in?
  Wanneer u een van onze recruiters benadert, solliciteert op een vacature of u aanmeldt op de wervingswebsite van GT S&I, nemen wij de door u verstrekte persoonsgegevens op in onze database. Wij verwerken uw persoonsgegevens tevens om onze database te kunnen beheren en om contact met u op te kunnen nemen. Op deze manier kunnen wij u informeren over nieuwe vacatures of u op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen.
 2. Welke rechtsgrondslag hanteren wij voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde?
  De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde is uw "toestemming". Door uw gegevens aan GT S&I te verstrekken stemt u er uitdrukkelijk mee in dat uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het in artikel 1, onder a) beschreven doeleinde. U hebt het recht om uw toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking.
 3. Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde?
  Voor dit doeleinde verwerken wij uw contactgegevens, foto's, informatie in het kader van de aanwerving (zoals uw cv, werkervaring, opleidingsgegevens, etc.) en correspondentie met GT S&I over sollicitaties (waaronder referenties).
 4. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens die voor dit doeleinde verwerkt worden?
  Voor dit doeleinde worden uw persoonsgegevens zo lang bewaard als nodig is om het wervingsproces af te ronden. Indien wij redelijkerwijs verwachten in de nabije toekomst andere interessante vacatures voor u te hebben en u hier toestemming voor heeft gegeven, kunnen wij uw persoonsgegevens na beëindiging van de sollicitatieprocedure nog maximaal 12 maanden voor deze doeleinden bewaren.

2. Om een arbeidsovereenkomst te bemiddelen

 1. Wat houdt dit doeleinde in?
  Wanneer u een dienstverband bij een opdrachtgever van GT S&I aangaat, verstrekken wij uw persoonsgegevens aan de opdrachtgever om een arbeidsovereenkomst op te stellen en te verwerken. Wanner u een interim overeenkomst met GT S&I aangaat, verwerken wij uw persoonsgegevens om een Overeenkomst van Opdracht op te stellen en te verwerken.
 2. Welke rechtsgrondslag hanteren wij voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde?
  U bent verplicht om GT S&I alle persoonsgegevens te verstrekken die de opdrachtgever van GT S&I nodig heeft om uw arbeidsovereenkomst op te kunnen stellen en om de opdrachtgever van GT S&I in staat te stellen te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in verband met uw arbeidsovereenkomst. Hetzelfde geldt voor het opstellen voor een Overeenkomst van Opdracht.
 3. Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde?
  Voor dit doeleinde verwerken wij voor zover relevant uw contactgegevens, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, foto's, burgerservicenummer, gegevens van uw identiteitsbewijs of paspoort, verklaring van uw arbeidssituatie, inschrijvingsnummer bij de KvK en btw-gegevens, informatie in het kader van de aanwerving (zoals werkervaring en opleidingsgegevens), gegevens over uw functie en positie, gegevens van uw werkvergunning, beschikbaarheid, arbeidsvoorwaarden, belastinggegevens, verzekeringsgegevens, betalingsgegevens en locatie en organisaties.
 4. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens die voor dit doeleinde verwerkt worden?
  Voor dit doeleinde worden uw persoonsgegevens na beëindiging van uw arbeidsovereenkomst bewaard (i) zo lang GT S&I wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te bewaren en (ii) indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is om de juridische belangen van GT S&I te beschermen. Na het verstrijken van 12 maanden worden uw persoonsgegevens uit onze systemen verwijderd.

3. Algemeen
Voor een optimale werking van de website verzamelen wij bij het bezoeken van deze website tevens de volgende gegevens:
-Uw IP adres en de (persoons)gegevens die u actief verstrekt via onze website
-Gegevens over uw activiteiten op onze website
-Internetbrowser en apparaat type
De verstrekking van deze persoonsgegevens is geen wettelijke of contractuele verplichting. De verstrekking van uw persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om gebruik te kunnen maken van de website.

Daarnaast verwerken wij de door u zelf via onze website actief ingevoerde gegevens. De verstrekking van die gegevens is een noodzakelijke voorwaarde om u de gevraagde dienst / product te kunnen leveren.

Cookies

Wij gebruiken uitsluitend functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Wij plaatsen geen cookies die uw surfgedrag bijhouden en gebruiken uw persoonsgegevens niet ten behoeve van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, tenzij u deze zelf invoert. In dat geval vindt verwerking plaats op basis van uw toestemming.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij:
a. wij daarvoor uw ondubbelzinnige toestemming hebben
b. dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst
c. dat noodzakelijk is om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting
d. wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben
Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Wijzigingen in dit privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze statement. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Rechten en contactgegevens

U heeft het recht een verzoek in te dienen om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking van u betreffende gegevens, alsmede het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en om overdracht van gegevens te vragen. Om er zeker van te zijn dat een dergelijk verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken ter bescherming van uw privacy.

Indien en voor zover wij gegevens verwerken op basis van uw toestemming heeft u het recht de toestemming te allen tijde in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

U kunt ons bereiken via:
Email adres: searcheninterim@nl.gt.com
Telefoonnummer: +31 (0)88 676 94 23
Postadres: Postbus 71003 1008 BA Amsterdam

Klachten, Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 1 mei 2018.