Hoe blijft u aan de wereldtop?

Nederland – waterland. Rotterdam – havenstad. De Nederlandse maritieme cluster is actief op alle continenten en omvat binnenvaart, havens, maritieme dienstverlening (inclusief maritiem onderwijs- en kennisinstituten), maritieme toeleveranciers, offshore, scheepsbouw, visserij, waterbouw, watersportindustrie en zeescheepvaart. Deze cluster, inclusief het havenindustrieel complex, zorgt voor 7,3 procent van het bruto nationaal product en voor werkgelegenheid van bijna 440.000 personen (5 procent van de werkgelegenheid in Nederland) - aldus de Rijksoverheid.

Hoe vaart u als organisatie als het gaat om het waarmaken van uw ambitie?

Partner Theo Ostermann

Maritieme sector

Neem contact op

Innovatie en export

De maritieme maakindustrie is onderdeel van de topsector Water, van waaruit wordt geïnvesteerd in kennis en innovatie. Want naast de export van goederen en diensten is ook de Nederlandse kennis en het vakmanschap een belangrijk exportproduct. Minister Schultz: “Nederland moet het hebben van innovatie. Het is onze hoogwaardige kennis die de maritieme cluster aan de wereldtop brengt. En houdt.” De research en development inspanningen liggen met 4,2 procent van de toegevoegde waarde dan ook aanzienlijk hoger dan de gemiddelde 2,0 procent van het bruto binnenlands product (bbp) (2013 cijfers CBS).

Innovatieve fiscale regelgeving

Voor de maritieme sector heeft Nederland fiscaal aantrekkelijke regelgeving en subsidies. Denk aan de afdrachtvermindering loonbelasting voor zeevarenden, de tonnageregeling, verschillende afschrijvingsfaciliteiten voor zeeschepen, maar ook de Energie-investeringsaftrek (EIA) en Milieu-investeringsaftrek (MIA) voor duurzame investeringen en de innovatiebox voor innovatieve oplossingen voor technische vraagstukken.

HR services

De maritieme cluster, het havenindustrieel complex en het haven gerelateerd vervoer bieden tezamen werkgelegenheid aan zo’n 5 procent van de Nederlandse beroepsbevolking. In de meeste sectoren van de cluster speelt vergrijzing een rol en is er behoefte aan nieuwe aanwas (De Nederlandse Maritieme Strategie 2015 – 2025). Vooral bij een aantrekkende economie verwachten veel bedrijven problemen met het verkrijgen van voldoende gekwalificeerd personeel. Werkgevers (en werknemers) worstelen vaak met de complexe belasting- en socialezekerheidspositie van de werknemers in het internationale verkeer (bij vervoer en offshore werkzaamheden). De specialisten van Grant Thornton zijn hier in thuis en overzien de problematiek.

Bedrijfsopvolging

Met name in sectoren waar familiebedrijven traditioneel sterk vertegenwoordigd zijn, zoals in de watersport/jachtbouw en de binnenvaart, is het aandeel meewerkende eigenaren en familieleden boven de 55 jaar opvallend. Bedrijfsopvolging, continuïteit van bedrijfsvoering en werkgelegenheid zijn hierdoor een serieus punt van aandacht. (Nederland Maritiem Land – Monitor 2015).

De specialisten van Grant Thornton bieden oplossingen door toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling met aandacht voor de continuïteit van de onderneming.

Offshore-industrie

Naast de traditionele maritieme sector, kent de offshore-industrie specifieke vraagstukken. Bijzondere projecten vragen ook om fiscale bijzondere deskundigheid. Vraagstukken zijn bijvoorbeeld:

  • wanneer is nog sprake van een traditionele scheepvaartonderneming, en wanneer is sprake van offshore werkzaamheden?
  • Wanneer is sprake van een vaste inrichting in geval van tijdelijke werkzaamheden in een ander land?
  • Hebben (installatie)werkzaamheden voor zonne- of windenergie op zee betrekking op de exploitatie of exploratie van de zeebodem?

Ieder land beantwoordt deze vragen anders. De antwoorden op deze vragen hebben niet alleen gevolgen voor de tonnageregeling, maar brengen ook winst allocatie-vraagstukken met zich mee (vaste inrichting problematiek) en kunnen gevolgen hebben voor de bemanning van een schip.

Grant Thornton kan u helpen bij:

  • het benutten van fiscale kansen (voor bijvoorbeeld de tonnageregeling en subsidies);
  • het flexibel financieren van nieuwe investeringen/schepen;
  • complexe (grensoverschrijdende) loonbelastingvraagstukken voor zeevarenden, maar ook voor personen die traditioneel gezien niet tot de vaste bemanning behoren, zoals offshore-engineers, etc.);
  • vaste inrichting problematiek bij offshore-werkzaamheden;
  • bedrijfsopvolging;
  • het slim combineren van verschillende faciliteiten (denk aan EIA, MIA, tonnageregeling subsidies, etc.) om uw voordeel te optimaliseren.

Internationaal netwerk

Grant Thornton is lid van het internationale netwerk van Grant Thornton International Ltd. Binnen dit internationale netwerk werken diverse specialisten in de maritieme sector, met een breed spectrum van dynamische organisaties. Van opkomende bedrijven tot snel groeiende en gevestigde wereldleiders.