De specialisten van ons Global Mobility Services team assisteren u en uw (toekomstige) werknemers graag met een breed assortiment van vraagstukken omtrent immigratie en werkvergunningen; van het aanvragen van toegangs- en verblijfsvergunning bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) tot het verzorgen van gezinshereniging. Ons doel is om het immigratieproces zo efficiënt en kostenbesparend mogelijk voor u en uw werknemers in te richten.

Naast aanvragen voor en advisering over kennismigranten, assisteren wij u bij het worden van erkend referent, het verzorgen van een vergunning op basis van het Nederlands-Amerikaans Vriendschapsverdrag of Nederlands-Japans Handelsverdrag en de vergunningen voor onderzoekers. Ons Global Mobility Services team staat voor u klaar om deze processen te stroomlijnen en fungeert als een brug tussen u en de IND. Wij dienen uw aanvragen op tijd en volledig in en voorkomen daarmee (onnodige) vertraging door incomplete aanvragen of foutieve documenten.  

Daarnaast beoordeelt het Global Mobility Services Team of expats in aanmerking komen voor de 30%-regeling en assisteren bij de aanvraag daarvan.

Lees meer over de 30%-regeling

Immigratie en werken in Nederland

De Global mobility specialisten van Grant Thornton staan u onder andere bij op het gebied van visa, werkvergunningen en verblijfsvergunningen.

Expats in Nederland

Het tewerkstellen van expats in Nederland brengt veel uitdagingen met zich mee. Zowel voor de werkgever als voor de expat. Onze specialisten helpen u graag bij de vraagstukken bij immigratie en werken in Nederland.

Grant Thornton kan u helpen bij:

 • het aanvragen van vergunningen onder de kennismigranten regeling;
 • het aanmelden van uw organisatie bij de Immigratie en naturalisatiedienst, de IND;
 • het aanvragen van werkvergunningen en verlengingen;
 • het aanvragen van verblijfsvergunningen en verlengingen.

Kennismigranten

Kennismigranten zijn expats die gebruik maken van de 30%-regeling. Voor deze expats gelden specifieke regels omtrent het inkomen, de kennis en de minimale duur van de arbeidsovereenkomst. U moet als werkgever aangemeld zijn bij de IND om mee te kunnen doen aan het kennismigranten programma van de IND. Door mee te doen aan het programma:

 • kunnen expats op een eenvoudige en snelle wijze legaal in Nederland werken en wonen;
 • worden werk- en verblijfsvergunning gelijktijdig afgehandeld en verstrekt.

Werk- en verblijfsvergunningen overige expats

Niet alle buitenlandse werknemers die in Nederland komen werken hebben de status van kennismigrant. Voor deze groep expats kan Grant Thornton uw partner zijn voor de meest optimale voorwaarden bij het indienen van werkvergunningsaanvragen. De vergunning kan bijvoorbeeld gebaseerd worden op een ‘intercompany’ transfer of een traineeship.

Bent u zelf expat? Uiteraard kunnen wij u als individu helpen bij het aanvragen van de juiste verblijfsvergunning(en) voor u en uw familie.

Kennismigranten

Het in dienst nemen van kennismigranten draagt bij aan een frisse en stimulerende werkvloer en zorgt ervoor dat kandidaten van buiten de EU met specialistische kennis uw bedrijf kunnen helpen. Het aannemen van kennismigranten is een spannend proces voor de werkgever, de werknemer en zijn of haar familieleden. Ons Global Mobility Services team maakt het proces een stuk minder stressvol en makkelijker voor alle partijen.

Om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning als kennismigrant, moet de werknemer:

 • Voldoen aan de algemene eisen
 • Een arbeidsovereenkomst met een erkend referent hebben.
 • Voldoen aan de salariseisen (zie hieronder), het salaris moet marktconform zijn.

Salariseisen 2023

Kennismigranten en ICT (jonger dan 30) € 3,672 bruto (excl. 8% vakantietoeslag)
Kennismigranten en ICT (30 jaar en ouder) € 5,008 bruto (excl. 8% vakantietoeslag)
Na zoekjaarvisum/ recent afgestudeerd* € 2,631 bruto (excl. 8% vakantietoeslag)
EU Blauwe kaart € 5,867 bruto (excl. 8% vakantietoeslag)

Ons GMS-team zorgt ervoor dat uw werknemers en hun familieleden op tijd een inreisvisum (MVV) hebben, verzorgt de aanvraag voor de daadwerkelijke verblijfsvergunning bij de IND en assisteert de werknemer gedurende het hele proces van het aanleveren van de juiste documenten, tot de inschrijving bij de gemeente in Nederland.

Erkend referent (voor bedrijven)

Als bedrijf is het mogelijk om aangemerkt te worden als erkend referent. Dit is r een manier om het proces van expats aannemen te versnellen en vergemakkelijken. Ook is het een voorwaarde voor het in dienst nemen van kennismigranten. Als erkend referent levert u bij (toekomstige) vergunningsaanvragen minder documentatie aan, omdat u als werkgever al goedgekeurd bent door de IND. Ons GMS-team licht dit proces voor u als werkgever graag toe, voor zowel de plichten als voordelen die u als erkend referent heeft.

Om in aanmerking te komen voor erkend referent schap, moet uw bedrijf aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • U staat ingeschreven bij de KVK.
 • Uw organisatie staat in Nederland ingeschreven in het Handelsregister van de KVK.
 • De continuïteit en solvabiliteit van uw organisatie is voldoende gewaarborgd.
 • Uw organisatie mag niet failliet zijn of uitstel van betaling (surseance) hebben gekregen.
 • Uw organisatie, bestuurders en andere bij uw organisatie betrokken (rechts)personen zijn betrouwbaar.
 • Afhankelijk van het type organisatie, zijn er aanvullende criteria – neem contact op om hier meer over te horen! 

IND leges 2023

  Minder dan 50 werknemers Meer dan 50 werknemers
Aanvraag erkend referent € 2,162 €4,326 
  Per werknemer in € Per familielid in €
Aanvraag voor een werk- en verblijfsvergunning  € 350  €210 
Aanvraag verlenging van de verblijfsvergunning € 350  €210 

Wij zijn er om u te begeleiden bij het proces tot erkend referent.   Wij treden gedurende het gehele proces op als uw contactpersoon met de IND, inclusief het indienen van het benodigde papierwerk en het beantwoorden van alle vragen die zich tijdens het proces voordoen.

Dutch-American Friendship Treaty (DAFT) vergunning

Het Nederlands-Amerikaanse Vriendschapsverdrag (DAFT) is een mooie kans voor Amerikaanse ondernemers om de Nederlandse markt te betreden en hun bedrijf hier te vestigen. Bovendien kan het Amerikaanse burgers in staat stellen om de activiteiten van een bedrijf in Nederland te leiden. Voor het aanvragen van een DAFT-vergunning moet er een bedrijf op worden gericht (NV, BV of als ZZP’er), of moet er sprake zijn van het werken voor een Nederlands bedrijf als manager/directeur.  Ons GMS-team geeft graag advies over welke route het beste bij uw situatie past. De DAFT maakt het ook makkelijker voor Nederlanders in bepaalde beroepen om een visum voor de VS te verkrijgen.

Wij helpen u graag met elke stap van de DAFT-procedure, van het voldoen aan de vereisten tot ervoor zorgen dat u de vereisten van uw vergunning handhaaft; wij zijn er om het proces eenvoudiger te maken voor u en uw bedrijf.

Voor het aanvragen van een DAFT-vergunning moet u aan de volgende vereisten voldoen:

 • U heeft de Amerikaanse nationaliteit.
 • Een van de volgende situaties geldt voor u:
  • U handelt tussen Nederland en Amerika.
  • U ontwikkelt en leidt de bedrijfsuitoefening van een bedrijf in Nederland. Dit betekent dat een van de volgende situaties voor u geldt:
   • U vertegenwoordigt een Amerikaans bedrijf en hebt een sleutelfunctie (erg belangrijke functie) bij dat bedrijf.
   • U hebt een vrij beroep. Dit geldt niet als u werkt voor of namens de overheid of in de gezondheidszorg.
   • U investeert veel geld (een aanzienlijk kapitaal) in uw bedrijf. Hoe hoog dit bedrag moet zijn hangt af van de vorm van uw bedrijf. Bij de meeste vormen houdt de IND minimaal een investering van € 4.500 aan.
Het Nederlands-Japanse Vriendschapsverdrag

Het Nederlands-Japanse Vriendschapsverdrag is een mooie kans voor Japanse ondernemers om de Nederlandse markt te betreden en hun bedrijf te vestigen. Bovendien kan het actieve Japanse zakenmensen in staat stellen om de activiteiten in Nederland te leiden. In dit soort situaties moet u een naamloze vennootschap (BV) of een zzp'er (ZZP) oprichten, of moet u, in een van de onderstaande situaties, voor een bedrijf werken. Hoe dan ook, wij geven u graag advies over welke route het beste bij uw situatie past!

Wij helpen u bij elke stap van het proces, van het voldoen aan de vereisten van het verdrag tot ervoor zorgen dat u de vereisten van uw vergunning handhaaft.

Wij zijn er om het proces eenvoudiger te maken voor u en uw bedrijf.

 • U heeft de Japanse nationaliteit.
 • Een van de volgende situaties geldt voor u:
  • U handelt tussen Nederland en Japan.
  • U ontwikkelt en leidt de bedrijfsuitoefening van een bedrijf in Nederland. Dit betekent dat een van de volgende situaties voor u geldt:
   • U vertegenwoordigt een Japans bedrijf en hebt een sleutelfunctie (erg belangrijke functie) bij dat bedrijf.
   • U heeft een vrij beroep. Dit geldt niet als u werkt voor of namens de overheid of in de gezondheidszorg.
   • U investeert veel geld (een aanzienlijk kapitaal) in uw bedrijf. Hoe hoog dit bedrag moet zijn hangt af van de vorm van uw bedrijf. Bij de meeste vormen houdt de IND minimaal een investering van € 4.500 aan.
Onderzoekers

Universiteiten en onderzoeksinstituten kunnen onder Richtlijn (EU) 2016/801 onderzoekers van buiten de EU in dienst nemen. Deze verblijfsvergunningen kunnen worden verkregen voor degenen die onderwijskundig onderzoek willen doen aan een Nederlandse instelling.

Voor een verblijfsvergunning als onderzoeker gelden de volgende eisen:

 • Je gaat werken in een van de volgende functies:
  • Betaalde onderzoeker;
  • Onbetaalde onderzoeker met beurs;
  • Promovendus.
 • Je gaat onderzoek doen bij een onderzoeksinstituut in Nederland dat erkend referent is.
  • Je kunt in het openbaar register erkende referenten nagaan of de werkgever erkend is als referent (Openbaar register arbeid en kennismigrant (ind.nl).
 • Je hebt een diploma hoger onderwijs.
 • Je werkgever heeft fundamentele onderdelen van jouw onderzoeksproject goedgekeurd.
 • Je hebt een arbeidsovereenkomst of een gastovereenkomst met je werkgever.
 • Je gaat voldoende inkomen verdienen.
Vergunningen voor familieleden (gezinshereniging)

Bent u Nederlander of een EU-burger, of heeft u een Nederlandse verblijfsvergunning voor langdurig verblijf en woont u in Nederland woont? In dat geval heeft u het recht om uw gezin bij u te laten komen. Veelvoorkomende fouten in IND-aanvragen leiden tot lange wachttijden voor beslissingen. Met onze expertise verloopt het proces veel sneller en grondiger.

Om een geslaagde aanvraag tot gezinshereniging te doen, moet u aan de onderstaande criteria voldoen:

Partners:

 • U heeft een langdurige relatie, zijn getrouwd of hebben een geregistreerd partnerschap.
 • U bent beiden ouder dan 21.
 • Uw partner gaat bij u inwonen in Nederland en laat zich registreren op hetzelfde adres.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of u heeft een geldige Nederlandse verblijfsvergunning.
  • Heeft u een verblijfsvergunning op niet-tijdelijke humanitaire gronden? Of een verblijfsvergunning als economisch niet-actieve langdurig ingezetene van de EU? Dan moet u eerst minimaal 1 jaar in Nederland wonen met een geldige verblijfsvergunning. Dit geldt niet als u nu in het buitenland woont en samen naar Nederland komt. Of als het in het belang is van uw minderjarige kinderen dat uw partner nu al naar Nederland komt.
 • U voldoet aan de inkomenseisen.
 • U verklaart referent van uw partner te zijn.
 • Uw partner heeft het inburgeringsexamen gehaald (als dat nodig is).
  • Dit geldt niet als uw partner geen machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) nodig heeft.

Minderjarige kinderen:

 • U kind is onder de 18 jaar.
 • Uw kind is nog geen eigen familie begonnen.
 • Uw kind hoort bij uw gezin en behoorde daar ook al toe in het buitenland.
 • Uw kind gaat bij u in Nederland wonen en wordt ingeschreven op uw adres.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of u heeft een geldige Nederlandse verblijfsvergunning.
  • Heeft u een verblijfsvergunning op niet-tijdelijke humanitaire gronden? Of een verblijfsvergunning als economisch niet-actieve langdurig ingezetene van de EU? Dan moet u eerst minimaal 1 jaar in Nederland wonen met een geldige verblijfsvergunning. Dit geldt niet als u nu in het buitenland woont en samen naar Nederland komt. Of als het in het belang is van uw minderjarige kinderen dat uw partner nu al naar Nederland komt.
 • U voldoet aan de inkomenseisen.
 • U bent de voogd van uw kind.
  • Is de andere ouder nog in het land van herkomst? En heeft die ouder ook het ouderlijk gezag over het kind? Dan moet die ouder een toestemmingsverklaring ondertekenen, waarmee hij toestemming geeft voor het vertrek van het kind naar Nederland.
 • U treedt op als referent voor uw kind.
Verblijfsvergunning als zelfstandige

Om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning als zelfstandige, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Uw werk is van essentieel belang voor de Nederlandse economie.
 • U staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • U voldoet aan de voorwaarden om uw beroep uit te oefenen of als zelfstandige te gaan werken.
 • U voldoet aan de inkomenseisen. Dit moet blijken uit uw ondernemingsplan.
 • Als u freelancer (ZZP’er) bent, moet u minimaal 1 opdracht in Nederland hebben. Werken als freelancer betekent dat u geen baas heeft en aparte opdrachten accepteert.

Ons Global Mobility Services team zorgt ervoor dat uw aanvraag volledig en zo kansrijk mogelijk is. Daarnaast leggen wij u stap voor stap uit wat er moet gebeuren. Wij adviseren u over het Nederlandse puntensysteem waarmee de overheid beoordeelt of uw onderneming van “essentieel belang” voor de Nederlandse economie is.