WKR

Dga, maak optimaal gebruik van de WKR!

John Boer
Door:
insight featured image
De Werkkostenregeling (WKR) geldt ook voor u als dga. Maakt u hier voor uzelf al gebruik van? U heeft twee opties waardoor de WKR óók voor uzelf gunstig uitpakt: benut uw vrije ruimte optimaal óf verlaag uw dga-salaris met de mogelijkheden binnen de WKR. Daarnaast is er nog een derde extra optie.
Onderwerpen

Download ons Whitepaper werkkostenregeling (WKR)

U leest meer over en ontvangt tips voor:

 • De vrije ruimte.
 • Hoe de WKR goed is voor uw medewerkers.
 • Hoe de WKR goed is voor de dga.
 • Wat de WKR betekent voor uw organisatie.

Wat is de WKR?

Onder de WKR mag u in 2024 maximaal 1,92 procent voor de eerste 400.000 euro (3% in 2023) van het totale fiscale loon, plus 1,18 procent van de resterende loonsom besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor werknemers. Dit is de 'vrije ruimte'. 

U moet deze, bijvoorbeeld in uw administratie, aanwijzen en labelen als ‘eindheffingsloon’. Over de vrije ruimte hoeft u geen loonheffing af te dragen. Over het bedrag boven de vrije ruimte, betaalt de werkgever een eindheffing van 80 procent. Naast vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen binnen de vrije ruimte kan u andere zaken onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen die gericht zijn vrijgesteld of waarvan de waarde op nihil is gesteld ('nihilwaardering').

Optie 1: Biedt vrije ruimte mogelijkheid voor vergoeding?

U mag een vergoeding of verstrekking tot een bedrag van 2.400 euro sowieso aanmerken als ‘gebruikelijk’. U hoeft dit dus niet verder te onderbouwen en dit bedrag hoeft niet te voldoen aan de maximum afwijking van 30 procent van wat gebruikelijk is.

Overschrijdt u het totaal van de vergoedingen en verstrekkingen in de vrije ruimte? Dan moet u hierover een eindheffing van 80 procent betalen. Dit lijkt nadelig, maar de 80 procent eindheffing pakt vaak voordeliger uit dan uitkeren via uw reguliere loon.

U doet er als dga goed aan te bekijken of er voldoende vrije ruimte is om uzelf een vergoeding van 2.400 euro toe te kennen.

Waarom is overschrijding vrije ruimte vaak voordelig?

Als het totaal van de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen de vrije ruimte overtreft, bent u als werkgever een eindheffing van 80 procent verschuldigd over het meerdere. Echter, pakt de 80 procent eindheffing vaak voordeliger uit dan via regulier loon. Hoe zit dit?

Voorbeeld: dga als enige werknemer (voor 2024)

Holding BV wil aan de dga, als enige werknemer, een netto vergoeding van 2.400 euro toekennen. Stel dat het tarief waartegen de belastingdienst de werknemer belast 49,5 procent is. Om op 2.400 euro netto uit te komen, moet de BV als werkgever een vergoeding toekennen van 4.752,50 euro, omdat:

Bruto vergoeding  € 4.752,50
Af: 49,5% loonheffing € 2.352,50
Netto vergoeding € 2.400

Maar stel:

Berekening WKR-vergoeding 2.400 euro

Stel, uw loon als dga is 100.000 euro. Dan is de vrije ruimte van de WKR 1.920 euro (maximaal 1,92 procent, 2024) en de overschrijding is 480 euro. De WKR-heffing bedraagt dan 384 euro. Het voordeel van dectoepassing van het eindheffingsregime is dan 2.352,50 - 384 = 1.968,50 euro.
Voor uw partner geldt dat die als werknemer van de BV ook 2.400 euro mag ontvangen ten laste van de vrije ruimte.

Optie 2: ‘Verlaag’ gebruikelijk dga-salaris in 2024 met de WKR

De gebruikelijkloonregeling bepaalt dat uw dga-salaris minimaal het hoogste van de volgende bedragen moet zijn:

 • (tot en met 2022 75 procent van) van het salaris uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
 • het hoogste salaris van de werknemers die in dienst zijn binnen het bedrijf;
 • 56.000 euro (51.000 euro in 2023).

De WKR kan het uit te keren dga-salaris verlagen, waardoor u minder loonheffing hoeft te betalen. De gebruikelijkloonregeling sluit aan bij het loonbegrip voor de loonbelasting, inclusief de bijtelling voor de auto en omvat ook eindheffingsbestanddelen.

U mag dus de vergoedingen en verstrekkingen die u als eindheffingsbestanddeel onder de vrije ruimte van de WKR brengt, inclusief gerichte vrijstellingen zoals reis- en andere kosten, ook tot uw gebruikelijk dga-salaris rekenen.

Voorbeeld uit te keren dga-salaris

Dga-salaris: 75.000 euro
Bijtelling auto: 10.000 euro
Aangewezen WKR-eindheffingsbestanddelen: 5.000 euro
Uit te keren dga-salaris: 60.000 euro

Extra optie: gebruik WKR voor dga of werknemer met studerende kinderen

Studeren kost al snel 11.000 euro tot 12.000 euro per jaar (Nibud). Heeft u als dga zelf studerende kinderen? Of wilt u uw werknemers met studerende kinderen financieel ondersteunen? Dan heeft u hiervoor 3 mogelijkheden:

 1. Studietoelage toewijzen via de WKR
 2. Studietoelage direct aan het studerend kind toekennen
 3. Studiefonds oprichten

We lichten de eerste mogelijkheid hier voor u uit.

Studietoelage toewijzen via WKR

De BV kan als werkgever een studietoelage vergoeden via de WKR. Let op: de vergoeding mag niet meer bedragen dan 3.000 euro. Dit ziet de belastingdienst als gebruikelijk voor het collegegeld en bijkomende kosten.

Voorbeeld

De BV als werkgever geeft de dga als werknemer met studerende kinderen per jaar een vergoeding van 3.000 euro voor collegegeld en bijkomende studiekosten. De werkgever mag deze vergoeding voor studiekosten aanwijzen als eindheffingsloon, want een vergoeding van 3.000 euro voor studiekosten is gebruikelijk.

Let hierbij op dat:

 • Er voldoende vrije ruimte beschikbaar is om de studiekostenvergoeding hierin onder te brengen. Als u al gebruikmaakt van de 2.400 euro die sowieso mag, dan zijn de mogelijkheden dus beperkt.
 • De BV notulen moet maken, zodat duidelijk is dat de studietoelage tijdig is aangewezen voor de WKR. Dit kan een korte brief zijn voor de dga als werknemer waarin de BV de toewijzing bevestigt.
 • De BV het bedrag op de gebruikelijke wijze opneemt in de loonadministratie.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het als dga optimaal benutten van de vrije ruimte in de WKR, het verlagen van uw gebruikelijk dga-salaris of over het direct toekennen van 7.649 euro aan een studerende kind of het oprichten van een studiefonds? Hier zijn verschillende mogelijkheden en regels voor. Wij adviseren u daar graag over. Neem contact op met John Boer of bespreek uw specifieke situatie met één van onze adviseurs.

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.