article banner
Prinsjesdagspecial belastingplan 2014

Overige maatregelen

Deze voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2014 in werking treden, tenzij anders vermeld.

  • Opzettelijk onjuiste voorlopige aanslag aangevraagd? Bestraft met vergrijpboete
  • Einde (keuze)regeling buitenlandse belastingplichtigen
  • Celstraf dreigt bij niet-betalen belasting
  • Belastingrente Vpb omhoog naar 8%

Wilt u weten wat deze nieuwe maatregelen voor uw organisatie betekenen en welke kansen het biedt?

Neem dan direct contact op met onze specialisten voor een gesprek.

Opzettelijk onjuiste voorlopige aanslag aangevraagd? Bestraft met vergrijpboete

Het opzettelijk onjuist of onvolledig verstrek-ken van gegevens en inlichtingen in het kader van de voorlopige aanslagregeling en bij herziening wordt beboetbaar. De inspecteur kan een vergrijpboete opleggen die maximaal 100% van het belastingbedrag bedraagt dat ten onrechte is of zou zijn teruggegeven of ten onrechte niet is of zou zijn betaald.

Einde (keuze)regeling buitenlandse belastingplichtigen

Onder de huidige keuzeregeling kan een buitenlands belastingplichtige onder bepaalde voorwaarden voor bepaalde persoonlijke aftrekposten (met name hypotheekrente en alimentatie) gelijk worden behandeld als een binnenlands belastingplichtige. Deze keuzeregeling wordt per 1 januari 2015 afgeschaft en vervangen door een 90%-regeling. In wezen wordt een nieuwe categorie belastingplichtige geïntroduceerd: de kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. Dit betekent in het algemeen dat voortaan alleen deze categorie van niet-inwoners voor deze aftrekposten in aanmerking komen en alleen voor zover in het woonland geen recht op een aftrekpost bestaat. Hiermee volgt Nederland de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie. De regeling wordt verder ingeperkt doordat deze in principe alleen nog voor inwoners van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en de BES-eilanden geldt. Wel houdt de regering de mogelijkheid open om bij algemene maatregel van bestuur ook andere buitenlandse belastingplichtigen, bijvoorbeeld met een klein wereldinkomen, als kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen aan te merken. Daarnaast blijven de specifieke regelingen voor Curaçao, St. Maarten en Aruba en Suriname geldig. Inwoners van (andere) verdragslanden hebben anders dan nu voor de keuzeregeling geen recht meer op de faciliteit.

In de nieuwe regeling worden bij kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen alleen inkomsten uit Nederland belast. Bijgevolg komen de nadelige consequenties van de huidige keuzeregeling, zoals het progressievoorbehoud, de terugploegregeling en de inhaalregeling te vervallen. Daarnaast verdwijnt het keuze-element van de huidige regeling: voortaan kwalificeert een buitenlandse belastingplichtige wel of niet voor deze regeling. Er geldt in principe geen overgangsrecht.

Celstraf dreigt bij niet-betalen belasting

Wie keurig netjes belastingaangifte doet, maar de verschuldigde belasting vervolgens opzettelijk niet betaalt, riskeert in de toekomst een gevangenisstraf. Het kabinet wil de wet hierop laten aanpassen. Momenteel kan een belastingplichtige die de aangiftebelasting wel juist aangeeft, maar deze vervolgens niet betaalt, niet strafrechtelijk worden vervolgd voor belastingfraude. Wel kan hij een bestuurlijke boete krijgen, maar vaak staat al vast dat deze boete niet inbaar is, en dan heeft zo’n boete weinig effect. Om de potentiële fraudeur af te schrikken, wil het kabinet daarom dat een gevangenisstraf dan wel een hoge boete kan worden geëist als een belastingplichtige met opzet niet op tijd of helemaal niet betaalt.

Let op!
Op grond van het wetsvoorstel kan ook gevangenisstraf worden geëist als het verschuldigde bedrag slechts gedeeltelijk wordt betaald. Hierbij gaat het om een celstraf van maximaal zes jaar of een geldboete van de vijfde categorie (maximaal € 78.000).

Belastingrente Vpb omhoog naar 8%

Vanaf 1 januari 2014 blijft gelden dat voor de belasting- en  invorderingsrente wordt aangesloten bij de wettelijke rente voor niet-handelstransacties. Nieuw is dat daarbij een ondergrens gaat gelden van 4%. Bovendien geldt straks een uitzondering voor de belasting- en invorderingsrente voor de vennootschapsbelasting. Daarvoor wordt aangesloten bij de wettelijke rente voor handelstransacties, met een ondergrens van 8%.