article banner

Disclaimer

E-mail disclaimer

Grant Thornton is een handelsnaam van Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. (KvK-nummer 28105565), Grant Thornton Specialist Advisory Services B.V. (KvK-nummer 22031267), Grant Thornton Forensic & Investigation Services B.V. (KvK-nummer 50677667) en Grant Thornton Expatriate Services B.V. (KvK-nummer 28096260).

Genoemde B.V.'s zijn lid van Grant Thornton International Ltd. Grant Thornton International Ltd. en haar leden zijn geen wereldwijde vennootschap. Diensten worden geleverd door de onafhankelijke leden.

Op de diensten verleend door bovengenoemde vennootschappen zijn van toepassing.

Deze e-mail (inclusief gegevensbestanden die daarmee verzonden zijn) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. De informatie in de e-mail en verzonden bestanden is vertrouwelijk en kan voorts aan andere juridische beperkingen onderworpen zijn. Kennisneming van deze e-mail door een ander dan de geadresseerde is niet toegestaan.

Er kunnen geen rechten of aanspraken aan ontleend worden door een ander dan de geadresseerde, behoudens met onze schriftelijke toestemming. Indien zodanige toestemming niet verleend is, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid (van wat voor aard ook) jegens derden die handelen of niet handelen op basis van deze informatie.

Indien deze e-mail per vergissing bij u terecht gekomen is, verzoeken wij u daarmee zorgvuldig om te gaan, ons daarover direct te informeren, de e-mail van uw computer te verwijderen en eventuele kopieën of uitdraaien daarvan terstond te vernietigen. Iedere openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding of andere vorm van gebruik van deze e-mail is verboden.

Auteursrecht op deze e-mail en andere door ons gecreëerde documenten blijft door ons voorbehouden en wordt niet aan u overgedragen. Wij behouden ons voorts het recht voor om onszelf te presenteren als auteur van en passende maatregelen te nemen tegen misbruik van de inhoud van deze e-mail en/of daarmee verzonden documenten.

Website disclaimer

Ondanks dat Grant Thornton de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Grant Thornton niet garanderen dat deze informatie nog correct, compleet en/of actueel is.

De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld ter verstrekking van algemene informatie. De inhoud van deze website is niet gericht op gebruik door bezoekers in andere landen en/of jurisdictie dan Nederland.

De informatie op deze website kan niet worden beschouwd als juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Voor advies raden wij u aan altijd contact op te nemen met een van onze gekwalificeerde deskundigen.

Grant Thornton aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onjuiste informatie zoals weergegeven op deze website. Grant Thornton aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte (gevolg)schade welke voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de informatie op deze website.

Websites van derden

De website van Grant Thornton kan hyperlinks bevatten die leiden naar websites van derden, welke niet door Grant Thornton worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden. Grant Thornton aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites.

Deze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Grant Thornton.

Het Nederlandse recht is van toepassing en de Nederlandse rechter is bevoegd.