Nederland – waterland. Rotterdam – havenstad. De Nederlandse maritieme sector is actief op alle continenten en omvat binnenvaart, havens, maritieme dienstverlening (inclusief maritiem onderwijs- en kennisinstituten), maritieme toeleveranciers, offshore, scheepsbouw, visserij, waterbouw, watersportindustrie en zeescheepvaart. Deze sector zorgde in 2016 voor 3,3 procent van het bruto nationaal product en voor werkgelegenheid van bijna 272.000 personen (3 procent van de werkgelegenheid in Nederland) - aldus de Rijksoverheid.

Hoe vaart u als organisatie als het gaat om het waarmaken van uw groeiambities?

Innovatie en export

De maritieme maakindustrie is onderdeel van de topsector Water, die investeert in kennis en innovatie. Naast de export van goederen en diensten is ook de Nederlandse kennis en het vakmanschap een belangrijk exportproduct. Oud Minister Schultz in [jaartal invoegen]: “Nederland moet het hebben van innovatie. Het is onze hoogwaardige kennis die de maritieme sector aan de wereldtop brengt. En houdt.” De research en development inspanningen liggen met 3,4 procent dan ook aanzienlijk hoger dan de gemiddelde 1,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) (Cijfers CBS Monitor Topsectoren 2017).

Innovatieve fiscale regelgeving

Voor de maritieme sector heeft Nederland fiscaal aantrekkelijke regelgeving en subsidies. Denk aan de afdrachtvermindering loonbelasting voor zeevarenden, de tonnageregeling en verschillende afschrijvingsfaciliteiten voor zeeschepen. Maar ook de Energie-investeringsaftrek (EIA), Milieu-investeringsaftrek (MIA) voor duurzame investeringen en de innovatiebox voor innovatieve oplossingen voor technische vraagstukken. Het blijkt dat het gebruik van beschikbare subsidiemiddelen in de sector wat achterblijft, gezien het relatief hoge aandeel van R&D uitgaven in de sector.

Grant Thornton heeft bijzondere expertise inzake alle genoemde regelingen, en in het bijzonder de tonnageregeling en de innovatiebox.


  • Het belastingvoordeel voor rederijen en scheepvaartbedrijven. Maar wist u dat de tonnageregeling ook bereikbaar is voor transporteurs die scheepsruimte huren (zoals charters, slotcharters)?

HR services

De maritieme sector, het havenindustrieel complex en het haven gerelateerd vervoer bieden samen werkgelegenheid aan zo’n 5 procent van de Nederlandse beroepsbevolking. Door vergrijzing binnen de sector is er behoefte aan nieuwe aanwas (De Nederlandse Maritieme Strategie 2015 – 2025). Vooral bij een aantrekkende economie verwachten veel bedrijven problemen met het verkrijgen van voldoende gekwalificeerd personeel. Werkgevers (en werknemers) worstelen vaak met de complexe belasting- en socialezekerheidspositie van werknemers bij internationale vervoer (bij vervoer en offshore werkzaamheden). zijn hier in thuis en overzien de problematiek.

Bedrijfsopvolging

Met name in sectoren waar familiebedrijven traditioneel sterk vertegenwoordigd zijn, zoals in de watersport/jachtbouw en de binnenvaart, is het aandeel meewerkende eigenaren en familieleden boven de 55 jaar opvallend. , continuïteit van bedrijfsvoering en werkgelegenheid zijn hierdoor een serieus punt van aandacht. (De Nederlandse Maritieme Cluster: Monitor 2017).

De specialisten van Grant Thornton bieden oplossingen door toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling met aandacht voor de continuïteit van de onderneming.

Offshore-industrie

Naast de traditionele maritieme sector, kent de offshore-industrie specifieke vraagstukken. Bijzondere projecten vragen ook om fiscale bijzondere deskundigheid,bijvoorbeeld:

  • Wanneer is sprake van een traditionele scheepvaartonderneming en wanneer is sprake van offshore werkzaamheden?
  • Wanneer is sprake van een vaste inrichting in geval van tijdelijke werkzaamheden in een ander land?
  • Hebben (installatie)werkzaamheden voor zonne- of windenergie op zee betrekking op de exploitatie of exploratie van de zeebodem?

Ieder land beantwoordt deze vragen anders. De antwoorden op deze vragen hebben niet alleen gevolgen voor de tonnageregeling, maar brengen ook winstallocatie-vraagstukken met zich mee (vaste inrichting problematiek) en kunnen gevolgen hebben voor de bemanning van een schip.

Grant Thornton kan u helpen bij:

  • (voor bijvoorbeeld de tonnageregeling en subsidies);
  • het flexibel financieren van nieuwe investeringen/schepen;
  • voor zeevarenden, maar ook voor personen die traditioneel gezien niet tot de vaste bemanning behoren, zoals offshore-engineers;
  • vaste inrichting problematiek bij offshore-werkzaamheden;
  • het slim combineren van verschillende faciliteiten (denk aan EIA, MIA, tonnageregeling subsidies, etc.) om uw voordeel te optimaliseren.

Internationaal netwerk

Grant Thornton is lid van . Binnen dit internationale netwerk werken diverse specialisten in de maritieme sector, met een breed spectrum van dynamische organisaties. Van opkomende bedrijven tot snel groeiende en gevestigde wereldleiders.