article banner
Ondernemingsrecht

BV opheffen? Kiest u een juridische fusie of liquidatie?

Mr. Geert de Jong Mr. Geert de Jong

Bent u van plan een bv op te heffen? Bijvoorbeeld omdat u hierin toch geen activiteiten meer in onderneemt? Dan heeft u de keuze uit verschillende methoden. In de praktijk wordt vaak gekozen voor liquidatie van de bv. Een juridische fusie kan echter een prima alternatief vormen. Wij zetten de verschillen voor u op een rij.

Lees ook: BV opheffen: faillissement of ontbinding? >>

In dit artikel leest u over:

Liquidatie

Reguliere liquidatie

Als u kiest voor liquidatie van uw vennootschap, wordt uw vennootschap ontbonden en het vermogen vereffend. Dat houdt in dat vorderingen worden geïnd, rechten en zaken te gelde worden gemaakt en de opbrengsten worden gebruikt om schulden en lopende verplichtingen af te wikkelen. Bij een positief eindsaldo worden de baten uitgekeerd aan de aandeelhouders. Als uw bv onroerende zaken bezit, moet u voor iedere onroerende zaak een aparte (notariële) leveringshandeling verrichten. Het voorbereiden en effectueren van de overdrachten kost veel tijd wanneer er veel vermogensbestanddelen in de bv zitten (bijvoorbeeld contracten). Een gewone liquidatieprocedure duurt een paar maanden, mede door de verzetsperiode van twee maanden; in die tijd kunnen eventuele schuldeisers verzet aantekenen tegen de door de vereffenaar te publiceren rekening en verantwoording.

Turboliquidatie

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een versnelde liquidatieprocedure in gang zetten: de zogenoemde turboliquidatie. Dit kan alleen als het zeker is dat in uw vennootschap geen baten meer aanwezig zijn. aangezien er dan niets te vereffenen valt, houdt de vennootschap direct na het ontbindingsbesluit op te bestaan. Blijkt achteraf dat deze veronderstelling onjuist is, dan loopt u als bestuurder risico’s, waaronder de aansprakelijkheid voor een ondernemingsschuld die nog bestond. Een goede voorbereiding en uitvoering van de turboliquidatie is derhalve noodzakelijk! De turboliquidatie is eenvoudiger dan de reguliere liquidatie; u maakt minder kosten en het scheelt u veel tijd (een turboliquidatie kan binnen een dag gerealiseerd zijn).

Fiscaal

Als de bv onderdeel uitmaakt van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting, dan leidt de liquidatie niet tot heffing. Is er geen sprake van een fiscale eenheid, dan bent u bij de liquidatie van de vennootschap vennootschapsbelasting verschuldigd over de in het vermogen van uw vennootschap aanwezige stille en fiscale reserves. Is de aandeelhouder een vennootschap dan is over het ontvangen dividend geen vennootschapsbelasting verschuldigd op grond van de deelnemingsvrijstelling. Is sprake van een liquidatieverlies (liquidatie-uitkering -/- opgeofferd bedrag voor de aandelen) dan is het verlies aftrekbaar op grond van de ‘liquidatieverliesregeling’.

Houdt u in privé alle aandelen in deze vennootschap, dan bent u over de liquidatie-uitkering 26,25% inkomstenbelasting (aanmerkelijkbelangheffing) verschuldigd. Deze wordt berekend over het saldo van de waarde in het economische verkeer en de verkrijgingsprijs van de aandelen. Mocht er liquidatieverlies zijn, dan is dit verlies (al dan niet op termijn) aftrekbaar.

Juridische fusie

Bij een juridische fusie vindt een rechtshandeling plaats tussen twee of meer rechtspersonen. Een van deze rechtspersonen (de verkrijgende vennootschap) verkrijgt het vermogen van de andere rechtspersoon (de verdwijnende vennootschap) onder algemene titel. Als gevolg van de juridische fusie houdt de verdwijnende vennootschap van rechtswege op te bestaan. Alle vermogensbestanddelen gaan van rechtswege over op de verkrijgende vennootschap. De verkrijgende vennootschap wordt aldus geacht in de voetsporen te zijn getreden van de verdwijnende vennootschap. Los van de fusieakte zijn hiervoor geen aparte (notariële) overdrachtshandelingen vereist, ook niet als er onroerende zaken in het spel zijn. Om die reden zou u kunnen kiezen voor een juridische fusie in plaats van een liquidatie. Net als de liquidatieprocedure kent de fusieprocedure een verzetsperiode; deze is echter korter dan bij een liquidatie, namelijk één maand.

Fiscaal

Ook bij een juridische fusie bent u in principe vennootschapsbelasting en/of inkomstenbelasting verschuldigd. Echter, een juridische fusie kan onder voorwaarden geruisloos, dus zonder belastingheffing, plaatsvinden. Net als bij een liquidatie vindt een binnen de fiscale eenheid uitgevoerde juridische fusie onder voorwaarden plaats zonder belastingheffing en mits zorgvuldig begeleid.

In het volgende schema zijn de hiervoor genoemde verschillen tussen de reguliere liquidatie, de turboliquidatie en de juridische fusie uiteengezet.

Betreft Reguliere liquidatie Turboliquidatie Juridische fusie
Verzetsperiode 2 maanden Geen 1 maand
Termijn traject Enkele maanden 1 week Enkele maanden
Liquidatiestukken Notulen, rekening & verantwoording, verdeling Notulen Fusieakte
Notariskosten Bij levering aandelen of vastgoed N.v.t. (vennootschap is leeg) Fusieakte
Belastingheffing Ja, tenzij fiscale eenheid Ja, tenzij fiscale eenheid Ja, tenzij geruisloze juridische fusie of fiscale eenheid

Lees ook: Fiscale gevolgen van faillissement binnen fiscale eenheid >>

Keuze liquidatie of juridische fusie

Of u moet kiezen voor een liquidatie of een juridische fusie hangt bijvoorbeeld af van de samenstelling van het vermogen van de af te wikkelen bv. Zijn er (veel) onroerende zaken en contracten, dan ligt een juridische fusie eerder voor de hand. Een fusie geeft ook zekerheid dat er geen vermogensbestanddelen kunnen achterblijven. Een belangrijk besliscriterium is de (beoogde) fiscale uitwerking. Onze specialisten adviseren u graag bij het maken van deze keuze.

Actualiteiten

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven

Wij brengen u graag op de hoogte van nieuwe inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en strategie voor de gezondheidszorgsector.

Aanmelden