Faillissement

BV opheffen: faillissement of ontbinding?

insight featured image
Steeds meer ondernemers maken zich zorgen over het voortbestaan van hun onderneming. Als u een dergelijke situatie op tijd aan ziet komen, kunt u nog nadenken over reddingsoperaties. Bijvoorbeeld door het openbreken van contracten, het aanbieden van een schuldeisersakkoord, reorganiseren, verkopen, fuseren, het zoeken van een samenwerking of iets anders. Komt u tot de conclusie dat er geen andere optie is dan het stoppen van de BV? Dan is het de vraag of u dat doet door faillissement aan te vragen of de BV te liquideren, oftewel op te heffen.
Onderwerpen

BV met schulden (opheffen): probeer faillissement te voorkomen

Als u nog in de positie bent om een faillissement te voorkomen, dan verdient dat de voorkeur. Zijn de schulden hoger dan de ‘baten’? Dan zal een schuldeisersakkoord of een surseance van betaling, met een degelijk voorbereid plan voor reorganisatie, vaak het laatste redmiddel zijn.

Eerder dit jaar hielden wij een webinar over faillissement en hebben wij een themapagina over faillissement, met tips, op onze website geplaatst.

Bij een faillissement verliest u de controle, de curator neemt dan de regie over en bepaalt wat er met uw onderneming zal gebeuren. Niet alleen staat u langs de zijlijn, de curator onderzoekt ook hoe het faillissement is veroorzaakt en of de bestuurders daarvan een verwijt is te maken. Naast het verlies van regie loopt u dus ook aansprakelijkheidsrisico’s die wellicht te voorkomen zijn door het opheffen van uw BV.

Stappenplan opheffen BV

Of het nu om een pensioen BV of een vennootschap met een actieve onderneming gaat: opheffing van een besloten vennootschap gaat altijd via dezelfde procedure.

Kort samengevat komt die neer op het volgende:

  1. De aandeelhouder(s) besluit(en) tot ontbinding.
  2. Beslissend is of er op dat moment nog ‘baten’ zijn (activa die te gelde kunnen worden gemaakt, denk ook aan de handelsnaam, intellectuele eigendomsrechten, etc.). Als er geen baten zijn, houdt de entiteit op te bestaan en doet u daarvan opgave aan het handelsregister.
  3. Als er wel baten zijn dan, moet(en) een of meer vereffenaar(s) worden benoemd, die het vermogen liquideren. Zij worden ingeschreven bij de kamer van koophandel en zijn belast met onder meer het opstellen van een rekening en verantwoording ‘waaruit de samenstelling en omvang van het overschot blijken’. De vereffenaar moet dus vaststellen wat het saldo van de baten is na voldoening van alle schuldeisers en - als er meerdere aandeelhouders zijn - aan wie dat saldo toekomt (plan van verdeling).
  4. Als de baten de schulden vermoedelijk overtreffen, moet de vereffenaar faillissement aanvragen. Tenzij de schuldeisers instemmen met voortzetting van de vereffening buiten faillissement.
  5. De vereffenaar deponeert de rekening en verantwoording bij het handelsregister en plaatst een advertentie in een landelijk nieuwsblad over de ontbinding en de deponering. Waarna schuldeisers twee maanden de tijd hebben om verzet aan te tekenen.
  6. Als er geen verzet is aangetekend kunnen eventuele baten conform de gedeponeerde stukken worden uitgekeerd. De vereffening eindigt zodra er geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn; de BV houdt op te bestaan en de vereffenaar registreert dat bij het handelsregister.

Bovenstaande beschrijving bevat alleen de hoofdpunten, dus niet alle formaliteiten en eisen voor het opheffen van de BV zijn opgesomd.

Turboliquidatie BV

Er wordt vaak gesproken over ‘turboliquidatie’. Dit is geen afzonderlijke procedure, maar simpelweg de eerste twee stappen uit de hierboven weergegeven procedure. Indien er op het moment van het nemen van het ontbindingsbesluit geen baten meer zijn, valt er niets te vereffenen en houdt de rechtspersoon direct op te bestaan.

De turboliquidatie werd in 1994 in de wet vastgelegd om ‘lege vennootschappen’ (door de wetgever aangeduid als: vennootschappen die geen activiteiten (meer) verrichten en waarin zich geen of zeer weinig activa bevinden) eenvoudig te kunnen ontbinden.

Voor de ondernemer is de turboliquidatie een aantrekkelijke wijze van bedrijfsbeëindiging. De procedure is:

  • snel (geen twee maanden verzetstermijn);
  • eenvoudig (geen rekening en verantwoording deponeren);
  • en goedkoop (geen kosten van het opstellen van een advertentie of het opvragen van een verklaring bij de rechtbank of er verzet is aangetekend).

Daarmee is de turboliquidatie ook aantrekkelijk voor kwaadwillenden en wordt deze procedure in de praktijk vaak misbruikt. De wetgever probeert misbruik met een ingrijpend wetsvoorstel te voorkomen, .

Grijp op tijd in om faillissement van de BV te voorkomen

Als u op tijd ingrijpt, valt faillissement mogelijk te voorkomen door het nemen van maatregelen, of door de onderneming te beëindigen en uw vennootschap te ontbinden.

Voor ontbinding gelden strikte voorschriften die, mits correct toegepast, vanzelf zullen leiden tot de normale ontbindingsprocedure - die enkele maanden in beslag neemt - of een turboliquidatie.

Bij de turboliquidatie moet u erop bedacht zijn dat de procedure in de toekomst een stuk minder ‘turbo’ wordt om misbruik van deze procedure te voorkomen.

Heeft u advies nodig met betrekking tot het opheffen van uw BV, het voorkomen van een dreigend faillissement of anders? Bel gerust met één van onze bedrijfsjuridisch adviseurs.

Wat moet ik doen bij een (dreigend) faillissement?
Wat moet ik doen bij een (dreigend) faillissement?
Lees dit artikel