Faillissement

Faillissement stappenplan: van aanvraag tot doorstart

Steven Fierst van Wijnandsbergen
Door:
insight featured image
Stel dat een faillissement onvermijdelijk is, hoe verloopt dat dan? Lees de onderstaande 7 stappen.
Onderwerpen

1 Faillissement aanvragen

De schuldenlast is te ver opgelopen en u kunt niet meer aan uw betalingsverplichting voldoen. Het is tijd voor een faillissementsaanvraag. Die faillissementsaanvraag moet u doen om uw onderneming failliet te laten verklaren. Als uw onderneming haar schuldeisers niet kan betalen, dan kunnen één of meerdere schuldeisers bij de rechtbank het faillissement van uw onderneming aanvragen. U kunt echter ook zelf het faillissement van uw onderneming bij de rechtbank aanvragen. Degene die het faillissement aanvraagt moet aantonen dat de onderneming niet meer aan haar betalingsverplichtingen voldoet. Ook moeten er minstens twee schuldeisers zijn. Na de aanvraag volgt de procedure bij de rechtbank.

BV opheffen: faillissement of ontbinding?
BV opheffen: faillissement of ontbinding?
Lees dit artikel

2 Uw onderneming wordt failliet verklaard

De faillissementsaanvraag is ingediend en komt bij de rechter. De rechter bepaalt vervolgens of de aanvraag van het faillissement terecht is. Tijdens de zitting kunt u zich verdedigen, al dan niet met een advocaat, of met schriftelijk ‘verweer’. In dit verweer laat u bijvoorbeeld zien dat u toch aan uw betalingsverplichting kunt voldoen of dat u de rechter verzoekt om toelating tot de wettelijke schuldsanering, indien u daarvoor in aanmerking komt.

Als de rechter het faillissement uitspreekt dan is uw onderneming failliet en wordt een curator aangesteld en een rechter-commissaris benoemd. De faillietverklaring werkt terug tot 00.00 uur van de dag dat het faillissement wordt uitgesproken.

Het kan ook zijn dat de faillissementsaanvraag door de rechtbank wordt afgewezen of op verzoek van de schuldenaar wordt omgezet in surseance van betaling of een schuldsanering (dit laatste kan alleen als de schuldenaar een natuurlijk persoon is of een onderneming uitoefent in de vorm van een eenmanszaak, VOF, CV of een maatschap). Daar gaan wij nu niet verder op in.

3 Rechter benoemt curator

Het faillissement is een feit en de curator benoemd. Vanaf dit moment kunt u geen beslissingen meer nemen voor uw onderneming en verliest u de zeggenschap over het ondernemingsvermogen. Het beheer van de boedel wordt onder toezicht van de rechter-commissaris door de curator overgenomen. Daarnaast inventariseert de curator de administratie en de bezittingen van de onderneming. De curator heeft de bevoegdheid om de gehele administratie in te zien en op te eisen.

4 Beperkingen tot faillissement is afgerond

U moet rekening houden met een aantal beperkingen die u krijgt opgelegd. Zo moet u bijvoorbeeld meewerken aan de afhandeling van het faillissement. Als de curator u vraagt om informatie en stukken aan te leveren die voor de behandeling van het faillissement noodzakelijk zijn, dan bent u verplicht hier gehoor aan te geven. Verder is door de faillietverklaring op het gehele vermogen van uw onderneming beslag komen te rusten, zodat u niet meer daarover kunt beschikken. De curator neemt nu de beslissingen voor de onderneming, dus u kunt geen nieuwe contracten afsluiten of andere handelingen namens de onderneming verrichten.

5 Verificatie

De curator start vaak direct na zijn aanstelling met vereffening (verkoop van activa). Pas daarna wordt duidelijk of er voldoende middelen zijn om een  uitkering aan de concurrente schuldeisers te doen. Als dat het geval is volgt een verificatievergadering. Tijdens deze verificatievergadering kunnen schuldeisers wiens vorderingen door de curator worden betwist, hun vorderingen toelichten en proberen deze alsnog erkend te krijgen. Als de curator alleen preferente schuldeisers kan voldoen, dan vindt een zogenoemde ‘vereenvoudigde afwikkeling’ plaats.

In de verificatievergadering kan de failliet éénmalig aan de schuldeisers aanbieden om een gedeelte van de schulden af te lossen, in ruil voor een finale kwijting.

Daar zijn twee uitkomsten mogelijk:

  1. Het voorstel van de curator wordt aangenomen door de schuldeisers. Daarna doet de rechtbank uitspraak. Als het voorstel wordt aangenomen en door de rechtbank wordt goedgekeurd (gehomologeerd) betekent dit het einde van het faillissement. Met de homologatie van het akkoord worden ook de schuldeisers die niet instemden met het akkoord aan het schuldeisersakkoord gebonden. U dient daarna de ondernemingsschulden in te lossen, zoals in het akkoord beschreven door de curator.
  2. Of de schuldeisers of de rechtbank wijzen het voorstel van de curator af. In dat geval spreekt de rechter ‘insolventie’ uit, dit komt neer op het feit dat u uw schulden niet kunt betalen. Met als gevolg dat de bezittingen van de onderneming door de curator worden verkocht om de schulden aan de schuldeisers zoveel als mogelijk af te lossen.
Two people looking at a tablet
Moet ik een jaarrekening publiceren na faillissement?
Lees dit artikel

6 Einde faillissement

Wanneer eindigt een faillissement? Daar zijn verschillende manieren voor:

  • Uw schulden zijn afgelost.
  • U heeft te weinig (zakelijke) bezittingen. Het faillissement eindigt dan ‘bij gebrek aan baten’ omdat uw bezittingen ontoereikend zijn om de kosten van het faillissement te bekostigen.
  • De faillissementsaanvraag wordt ongeldig verklaard. Zie punt 1.
  • U komt in aanmerking voor wettelijke schuldsanering. Zie punt 2.
  • U bereikt een akkoord met de schuldeisers. Zie toelichting onder punt 5.

Na het einde van het faillissement verkrijgt de schuldenaar die een natuurlijk persoon is het beheer en de beschikking over zijn of haar vermogen terug. Als het faillissement van een rechtspersoon (zoals een BV, NV, stichting of vereniging) eindigt wegens gebrek aan baten of door insolventie, dan wordt deze na het eindigen van het faillissement ontbonden.

7 Doorstart na faillissement

Ook al is uw vennootschap failliet, dat betekent nog niet altijd het einde van uw onderneming. Soms is het mogelijk een doorstart te maken, doordat de curator de winstgevende delen van uw onderneming weet te verkopen. De onderneming wordt dan voortgezet door een andere rechtspersoon. Dat kan een derde partij zijn maar ook een andere vennootschap van uzelf. Werd de onderneming gedreven in een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid, dan is een doorstart niet mogelijk.

Wat moet ik doen bij een (dreigend) faillissement?
Wat moet ik doen bij een (dreigend) faillissement?
Lees dit artikel