article banner
Btw

Nieuwe kleineondernemersregeling btw voor iedereen weggelegd?

Bob van der Steen

Per 1 januari 2020 gaat een nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) in voor de btw. Onder de nieuwe KOR kunnen alle btw-ondernemers gebruikmaken van een 'vrijstelling' voor kleine ondernemers. Nieuw is onder meer dat de KOR ook geldt voor in Nederland gevestigde rechtspersonen en vaste inrichtingen van buitenlandse rechtspersonen. Wilt u gebruik maken van deze nieuwe KOR dan moet u zich wel vooraf melden bij de Belastingdienst. Bij toepassing van de KOR kiest u in feite voor een ontheffing van de administratieve verplichtingen. U mag geen btw-facturen meer uitreiken en u kunt geen btw op kosten en investeringen meer in aftrek brengen. Ook hoeft u (meestal) geen btw-aangifte meer te doen. Tot zover de regeling op hoofdlijnen.

Lees meer btw-gerelateerde artikelen >>

Melden bij Belastingdienst

Het is een vrijwillige keuze om gebruik te maken van de KOR. Het moet dus niet. Om een goede keuze te maken, moet u weten of u in aanmerking komt voor de toepassing van de KOR. En zo ja, of het dan in uw specifieke geval wel handig of voordelig is om daarvan gebruik te maken. De regeling steekt namelijk iets ingewikkelder in elkaar dan op het eerste gezicht lijkt en is niet altijd voordelig.

  1. Als u nu gebruik maakt van de KOR (en afziet van de administratieve verplichtingen) dan hoeft u niets te doen, als u denkt in 2020 aan de nieuwe regels voor de KOR te voldoen en de KOR wenst toe te passen.
  2. Verwacht u in 2020 niet aan de nieuwe vereisten te voldoen of wenst u geen gebruik te maken van de nieuwe KOR, dan is ons advies de Belastingdienst hiervan uiterlijk voor 1 januari 2020 schriftelijk te informeren.
  3. Maakt u nu geen gebruik van de KOR, maar voldoet u naar verwachting in 2020 wel aan de vereisten en wilt u gebruik maken van de KOR, dan moet u dat voor 20 november 2019 schriftelijk melden bij de Belastingdienst.

Hiervoor zijn speciale formulieren verplicht gesteld. Uw keuze geldt voor drie jaar, tenzij u niet meer aan de voorwaarden voldoet binnen die tijd.

De voorwaarden voor de kleineondernemersregeling

Volgens de regeling mag u voor de KOR kiezen als uw omzet in een kalenderjaar in Nederland niet meer bedraagt dan 20.000 euro. Hier moet u al opletten. De omzet is het totaal van de vergoedingen van de door u geleverde diensten en goederen. De vergoeding is het bedrag dat u berekent zonder btw! Dus bij de berekening van de jaarlijkse omzet voor de KOR moet u om te beginnen geen rekening houden met de eventueel verschuldigde btw. Let op! Als u een margeregeling toepast, dan wordt uw omzet bepaald aan de hand van de verkopen en niet de marge.

De volgende complicatie is met welke omzet u wel of niet rekening moet houden bij de bepaling van de 20.000 euro. De meeste omzet in Nederland hoort daarbij, als die in Nederland belast is zonder de KOR. Maar ook bepaalde (weer niet alle) van btw vrijgestelde diensten, bepaalde export verkopen en bepaalde transacties met ambassades of buitenlandse strijdkrachten. De omzet behaald uit de verkoop van onroerende zaken of roerende zaken waarvoor u voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting kunt afschrijven, hoort er weer niet bij. Dat geldt ook voor bepaalde vrijgestelde diensten in Nederland en omzet die niet in Nederland, maar in het buitenland belast of vrijgesteld is.

Gevolgen van de kleineondernemersregeling

Maakt u gebruik van de KOR? Dan heeft u geen recht op aftrek van btw op kosten en investeringen. Het is mogelijk dat u de btw op investeringen in het verleden nog ten dele moet terugbetalen. Daar staat tegenover dat u ontheven bent van veel administratieve verplichtingen. Uw boekhouding kan eenvoudiger, u hoeft geen btw aangiften in te dienen, u hoeft geen facturen uit te reiken, etc. Heerlijk!

Uitzonderingen op de kleineondernemersregeling

De btw is de btw niet, als er geen uitzonderingen zijn. U kunt niet profiteren van de KOR indien u diensten of goederen inkoopt, waarvoor de btw naar u is verlegd. De btw-verlegging geldt in heel wat situaties, maar de belangrijkste zijn wel de verleggingsregeling in de bouw of als u diensten inkoopt in het buitenland of in Nederland van een buitenlandse ondernemer. U moet dan de btw aangeven op aangifte, maar u mag de btw niet in aftrek brengen. Voor deze activiteiten gelden de gebruikelijke administratieve vereisten.

Dit geldt ook als u diensten verleent aan een in een ander EU land gevestigde ondernemer. U moet dan toch facturen uitreiken, btw aangifte doen en de opgaaf intra communautaire transacties per maand indienen. De regeling geldt wel voor leveringen naar andere lidstaten, maar weer niet bij de verkoop van nieuwe vervoersmiddelen naar een andere lidstaat. Tot slot is de regeling ook niet van toepassing op de verkoop van onroerende zaken en rechten daarop, die u in uw onderneming heeft gebruikt.

Wat nu?

Denkt u in aanmerking te komen voor de KOR en wenst u daarvan gebruik te maken? Dan is waarschijnlijk flink wat uitzoekwerk nodig om na te gaan of u in aanmerking komt en of het wel handig is om gebruik te maken van de KOR. Er zijn situaties denkbaar dat u er maar beter vanaf kunt zien. Onze btw-specialisten zijn u daarbij graag van dienst.

Lees meer btw-gerelateerde artikelen >>

Actualiteiten