article banner
Belastingplan 2019

Maatregelen voor internationale ondernemingen

De voorgestelde maatregelen treden per 1 januari 2019 in werking, tenzij anders vermeld.

  • Afschaffing dividendbelasting
  • Controlled foreign companies

Afschaffing dividendbelasting

Het kabinet stelt voor om met ingang van 1 januari 2020 de dividendbelasting af te schaffen. Tegelijkertijd wordt een bronbelasting ingevoerd op dividenduitkeringen aan gelieerde vennootschappen voor zover de ontvangende vennootschap gevestigd is in een laag belast land of sprake is van misbruik. Vanaf 2021 gaat dit ook gelden voor intrestbetalingen of royaltybetalingen tussen gelieerde vennootschappen. Het tarief van de bronbelasting zal gelijk zijn aan dat van de vennootschapsbelasting, 23,9% in 2020 en 22,25% in 2021. Het Ministerie van Financiën zal jaarlijks een uitputtende lijst publiceren welke landen als laag belast kwalificeren.

Let op!
De voorgestelde antimisbruikbepalingen gelden niet alleen bij directe betalingen tussen vennootschappen, maar ook bij (gekunstelde) constructies met tussengeschoven vennootschappen en in situaties met hybride entiteiten.

Controlled foreign companies

Het kabinet wil een maatregel invoeren om misbruik met zogeheten 'controlled foreign companies' (CFC's) te bestrijden. Er kan sprake zijn van een CFC als een vennootschapsbelastingplichtig lichaam een (in)direct belang van meer dan 50% in een ander lichaam of een vaste inrichting heeft. Eventueel kan het lichaam dit belang samen met een gelieerde partij houden. Het andere lichaam of de vaste inrichting kwalificeert pas als een CFC als het is gevestigd in een staat die de winst van lichamen niet belast of tegen een tarief van minder dan 7% of is opgenomen op een lijst van 'niet-meewerkende' rechtsgebieden. De antimisbruikmaatregel houdt grofweg gezegd in dat renten, dividenden en royalty's van de CFC's aan als besmette voordelen worden aangemerkt. Als de CFC deze besmette voordelen niet (tijdig) uitkeert, rekent de Belastingdienst ze na aftrek van de bijbehorende kosten tot de winst van de Nederlandse houdstervennootschap.

Tip
Deze antimisbruikbepaling geldt niet in situaties waarin de CFC een wezenlijke economische activiteit uitoefent. Drijft de CFC een financiële onderneming of ontvangt zij doorgaans andere voordelen dan besmette voordelen en ontvangt zij de besmette voordelen doorgaans van derden? Dan is de antimisbruikmaatregel evenmin van toepassing.

Gerelateerde artikelen

Belastingplan 2021

Lees meer over andere wetsvoorstellen uit het Belastingplan 2021 of meld u aan voor ons webinar.

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven

Wij brengen u graag op de hoogte van nieuwe inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en strategie voor de gezondheidszorgsector.

Aanmelden