article banner
Prinsjesdag 2018

Belastingplan 2019: welke fiscale wijzigingen komen eraan?

Mr. Geert de Jong Mr. Geert de Jong

Volgende week dinsdag is het zo ver: Prinsjesdag! Op dat moment wordt duidelijk welke fiscale wijzigingen ons kabinet precies in petto heeft. Een aantal wijzigingen is eerder aangekondigd. In de media ging het de afgelopen tijd met name over de beoogde afschaffing van de dividendbelasting. In dit stuk leest u een aantal andere (verwachte) wijzigingen.

Beperking afschrijving vastgoed

Bedrijfspanden in eigen gebruik kunnen op dit moment worden afgeschreven tot een 'bodemwaarde' van 50 procent van de WOZ-waarde. Met ingang van volgend jaar wordt de bodemwaarde opgetrokken tot 100 procent van de WOZ-waarde. Een verslechtering dus. Afwaardering tot lagere bedrijfswaarde is wel mogelijk, maar in de praktijk is het lastig een lagere bedrijfswaarde aannemelijk te maken.

Verlaging vpb-tarief

Het tarief van de vennootschapsbelasting wordt vanaf 2019 in fasen verlaagd.

  2018 2019 2020 2021
0 – 200.000 20% 19% 17,5% 16%
Vanaf 200.000 25% 24% 22,5% 22%

Beperking verliesverrekening in de vennootschapsbelasting

Op dit moment kan een verlies in de vennootschapsbelasting worden verrekend met een winst in het voorgaande jaar (carry back) of met winsten in de negen volgende jaren (carry forward). De carry forward-periode wordt naar verwachting verkort tot zes jaren.

Renteaftrekbeperking vennootschapsbelasting

Op grond van de zogenoemde Anti Tax Avoidance Directive 1 (ATAD1) wordt nieuwe regelgeving ingevoerd om bovenmatige (overname-)renteaftrek te bestrijden. De nieuwe regelgeving heeft met name gevolgen voor grote ondernemingen. Voor het MKB is voor de nieuwe renteaftrekbeperking een ruime doelmatigheidsgrens is bedacht, rente tot 1.000.000 euro aftrekbaar. Een aantal van de bestaande renteaftrekbeperkingen wordt geschrapt. De nu bestaande renteaftrekbeperking in het kader van uitholling van de belastinggrondslag / winstdrainage blijft bestaan; hiervan heeft ook het MKB last.

Spoedreparatiemaatregelen fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, kunnen belastingplichtige vennootschappen voor de vennootschapsbelasting worden 'gevoegd' in een fiscale eenheid. Ze worden dan fiscaal behandeld als ware er sprake van één belastingplichtig lichaam.

Het Europese Hof van Justitie heeft beslist dat het feit dat sommige belastingplichtigen (vanwege hun vestigingsplaats) dit regime niet kunnen benutten in strijd is met EG-recht. Als reactie op genoemd arrest van het Europese Hof van Justitie heeft de staatssecretaris (met terugwerkende kracht tot 25 oktober 2017) spoedmaatregelen voorgesteld. Deze spoedmaatregelen hebben tot gevolg dat voor de toepassing van een aantal wettelijke bepalingen de fiscale eenheid moet worden weggedacht.

In de komende tijd moet veel tijd en aandacht worden besteed om te bezien welke gevolgen de spoedmaatregelen voor u hebben en of eventuele nadelige consequenties te voorkomen zijn.

Verhoging aanmerkelijk belangtarief

Naar verwachting gaat het aanmerkelijk belangtarief vanaf 2020 stapsgewijs omhoog.

2018 2019 2020 2021
25% 25% 27,5% 28,5%

Naar verwachting wordt er geen overgangsmaatregel getroffen voor reeds binnen de vennootschap voor de tariefsverhoging opgepotte reserves. Om die reden kan het mogelijk slim zijn om nog vóór 2020 aanmerkelijk belangdividend uit te keren.

Btw

De belangrijkste wijziging binnen de btw is de verhoging van het 6%-tarief tot 9%. Omdat het kabinet vindt dat ondernemers al genoeg administratieve lasten hebben, worden geen naheffingen opgelegd voor in 2018 verrichte betalingen voor prestaties verricht in 2019.

Ook wordt binnen de btw de Kleine Ondernemersregeling (KOR) gemoderniseerd tot een omzet gerelateerde vrijstelling zonder recht op vooraftrek. Deze wijziging gaat in op 1 januari 2020.

30%-regeling

De 30%-regeling geeft werkgevers de mogelijkheid om aan werknemers die vanuit het buitenland worden geworven maximaal 30 procent van het loon belastingvrij te vergoeden. De maximale looptijd van deze faciliteit wordt met ingang van 2019 met drie jaren verkort tot vijf jaren.

Volgende week dinsdag wordt het gehele belastingpakket voor 2019 gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Bent u benieuwd hoe dat er uit ziet en wat de consequenties kunnen zijn voor uw belastingpositie?

Gerelateerde artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven

Wij brengen u graag op de hoogte van nieuwe inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en strategie voor de gezondheidszorgsector.

Aanmelden