article banner
Prinsjesdag 2019

Maatregelen voor btw & accijnzen

De voorgestelde maatregelen treden per 1 januari 2020 in werking, tenzij anders vermeld.

  • Laag btw-tarief elektronische uitgaven
  • Bewijs intracommunautair vervoer
  • Juist btw-identificatienummer
  • Oplossing voor voorraad op afroep
  • Regeling voor ketentransacties
  • Verhoging accijns op diesel
  • Verhoging tabakaccijns

Laag btw-tarief elektronische uitgaven

Het verlaagd btw-tarief van 9% (percentage 2019) gaat ook gelden voor boeken, educatieve informatie voor het onderwijs, dagbladen, tijdschriften en dergelijke in elektronische vorm. Ondernemer mogen het verlaagde tarief ook toepassen op het verlenen van toegang tot nieuwswebsites zoals die van dagbladen, weekbladen en tijdschriften.

Let op!
Elektronische uitgaven en nieuwswebsites die uitsluitend of hoofdzakelijk bestaan uit reclamemateriaal, video-inhoud of beluisterbare muziek mogen het verlaagde btw-tarief niet toepassen.

Bewijs intracommunautair vervoer

Het bewijs dat een goed de lidstaat heeft verlaten, is belangrijk voor de toepassing van het nihiltarief voor de btw. Het vereiste aantal bewijsstukken wordt teruggebracht tot twee niet-tegenstrijdige bewijsstukken. Zo worden voor bedrijven moeilijkheden en onzekerheden weggenomen. Bij twee niet-tegenstrijdige bewijsstukken worden de goederen geacht vanuit het grondgebied van de lidstaat van levering te zijn verzonden of vervoerd. Denk aan een ondertekend CMR-document en een door een onafhankelijke derde ondertekend vervoersdocument. De verklaring van de afnemer moet uiterlijk de tiende dag van de maand volgend op de maand waarin de intracommunautaire levering plaatsvond bij de leverancier zijn.

Let op!
De bewijsstukken moeten afkomstig zijn van twee partijen die onafhankelijk zijn van elkaar.

Juist btw-identificatienummer

Het indienen van een juiste periodieke Opgaaf Intracommunautaire Prestaties (Opgaaf ICP) is een voorwaardevoor toepassing van het nihiltarief voor de btw. Het vermelden van een juist btw-identificatienummer is nodig voor het indienen van een juiste Opgaaf ICP en wordt dus ook verplicht. Heeft een ondernemer niet aan de voorwaarden voldaan, dan vervalt de aanspraak op het nihiltarief op de betreffende levering. Herstel is mogelijk als naar het oordeel van de inspecteur alsnog de voorwaarden worden vervuld, bijv. door binnen een bepaalde termijn het juiste btw-identificatienummer van de afnemer te overleggen.

Tip
Voorkom het vervallen van uw aanspraak op het nihiltarief door het vermelden van een juist btw-identificatienummer.

Oplossing voor voorraad op afroep

De overbrenging door een ondernemer van eigen goederen uit het bedrijf naar een andere EU-lidstaat wordt niet langer behandeld als een levering van goederen onder bezwarende titel. De intracommunautaire levering (ICL) en de intracommunautaire verwerving (ICV) vinden daardoor pas later plaats. Niet de leverancier, maar de afnemer moet de ICV aangeven in de lidstaat van bestemming. De leverancier hoeft zich in het kader van de regeling inzake voorraad op afroep dus niet meer in de lidstaat van bestemming te registreren.

Let op!
De regeling wordt toegepast als aan de voorwaarden is voldaan en kan niet naar keuze worden toegepast.

Regeling voor ketentransacties

Het voorgestelde artikel bepaalt aan welke van de opvolgende leveringen in de keten het intracommunautair vervoer of de verzending moet worden toegeschreven. Alleen die levering wordt dan aangemerkt als de intracommunautaire levering. De overige leveringen binnen de keten worden aangemerkt als een binnenlandse levering. De leveringen in de keten vóór de intracommunautaire levering vinden plaats in de lidstaat van aanvang van het intracommunautaire vervoer. De leveringen in de keten na de intracommunautaire levering vinden plaats in de lidstaat waar het intracommunautair vervoer eindigt.

Let op!
Voor de toepassing van de regeling moet eerst worden bepaald wie in de keten de tussenhandelaar is aan wie het intracommunautaire vervoer of de intracommunautaire verzending wordt toegeschreven.

Verhoging accijns op diesel

Het kabinet stelt voor de accijns op diesel per 1 januari 2021 met 1 cent te verhogen. Ook voor 2023 stelt het kabinet voor de accijns op diesel met 1 cent per liter te verhogen.

Verhoging tabakaccijns

Met ingang van 1 april 2020 wordt de accijns van sigaretten zodanig extra verhoogd dat de verkoopprijs van een pakje sigaretten van 20 stuks € 1 stijgt. Dit is een eerste stap naar een verdere prijsverhoging van een pakje sigaretten tot € 10 in 2023. Om substitutie-effecten te voorkomen wordt ook het tarief van accijns op rooktabak (vooral shag) per kilogram met ingang van dezelfde datum in absolute zin gelijk verhoogd als het tarief van de accijns van 1000 sigaretten.

Actualiteiten

Belastingplan 2021

Lees meer over andere wetsvoorstellen uit het Belastingplan 2021 of meld u aan voor ons webinar.

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven

Wij brengen u graag op de hoogte van nieuwe inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en strategie voor de gezondheidszorgsector.

Aanmelden