article banner
Prinsjesdag 2019

Maatregelen voor internationale situaties

De voorgestelde maatregelen treden per 1 januari 2020 in werking, tenzij anders vermeld.

  • Bronbelasting op renten en royalty’s
  • Nadere invulling begrip vaste inrichting
  • Herziening earningsstrippingsmaatregel
  • Liquidatie- en stakingsverliesregeling
  • Rentevergoeding bij late terugbetaling BES
  • Grensbedragen teruggaaf BES
  • Overige wijzigingen BES

Bronbelasting op renten en royalty’s

Tot op heden kent Nederland geen bronheffing op rente- en royaltybetalingen door Nederlandse lichamen (vennootschappen en instellingen) aan buitenlandse lichamen. Dit gaat veranderen. Het kabinet wil een einde maken aan het ongewenst gebruik daarvan. Nederland kent veel belastingverdragen op basis waarvan rente en royalty’s zonder heffing aan een Nederlands lichaam kunnen worden uitbetaald, waarna het Nederlandse lichaam de betalingen zonder inhouding van bronheffing kan doorsluizen naar een lichaam in een belastingparadijs (laagbelastend land). Het kabinet wil per 2021 een bronbelasting op uitgaande rente- en royaltybetalingen naar dergelijke landen invoeren. De bronbelasting gaat ook gelden in diverse misbruiksituaties. Het gaat niet alleen om brievenbusmaatschappijen. Met deze maatregel wordt ook gepoogd om verschuiving van winsten naar laagbelastende landen tegen te gaan. Daarom vallen ook lichamen met echte activiteiten in Nederland eronder en kunnen deze inhoudingsplichtig worden. Wel moet het gaan om gelieerde partijen, partijen die zodanig met elkaar verbonden zijn dat de activiteiten van het ene lichaam door het andere lichaam kunnen worden bepaald. Dat is in ieder geval zo als meer dan 50% van de statutaire stemrechten worden vertegenwoordigd.

Het tarief is even hoog als het hoogste tarief van de vennootschapsbelasting.

De wet treedt in werking per 1 januari 2021. Enkele misbruikbepalingen gaan al gelden vanaf 1 januari 2020.

Let op!
Internationale concerns zullen ruim voor 2021 hun rente- en royaltystromen onder de loep moeten nemen.

Nadere invulling begrip vaste inrichting

De aanwezigheid van een vaste inrichting (bijvoorbeeld een filiaal) is een van de aangrijpingspunten voor een staat om tot belastingheffing van een niet in die staat gevestigd lichaam of ondernemer over te gaan. Er bestaan mogelijkheden om de kwalificatie als vaste inrichting kunstmatig te omzeilen. De nieuwe invulling van het begrip vaste inrichting richt zich tegen deze vorm van belastingontwijking. In verdragssituaties wordt in de nationale wetgeving (loonbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting) verwezen naar de definitie van de vaste inrichting in het specifiek van toepassing zijnde belastingverdrag. Zo wordt voorkomen dat er op basis van de nationale wet geen sprake is van een vaste inrichting, terwijl het heffingsrecht onder een belastingverdrag wel aan Nederland toekomt. In niet-verdragssituaties wordt door opname van de definitie in nationale wetgeving aangesloten bij de meest recente versie van het OESO-modelverdrag en de bijbehorende internationale antimisbruikmaatregelen in het kader van het BEPS-project.

Herziening earningsstrippingsmaatregel

De wetgever stelt voor dat de inspecteur een afgegeven beschikking met betrekking tot het voort te wentelen saldo aan renten kan herzien bij een nieuw feit, kwade trouw of een voor de belastingplichtige redelijkerwijs kenbare fout. Hiervoor zal eenzelfde termijn gaan gelden als voor navordering van te weinig geheven belasting. Daarnaast kan de inspecteur een beschikking afgeven ingeval het voortgewentelde saldo aan renten van een eerder jaar in aftrek komt bij het bepalen van de winst van een jaar. Deze maatregelen dragen bij aan de rechtszekerheid voor belastingplichtigen en het toezicht op de regeling door de Belastingdienst.

Liquidatie- en stakingsverliesregeling

Bedrijven kunnen nu bij de ontbinding van een dochteronderneming of het staken van een bedrijfsactiviteit in het buitenland onbeperkt verliezen aftrekken van hun Nederlandse winst. Voorgesteld is om vanaf 2021 de liquidatie- en stakingsverliesregeling zo aan te passen dat minder vaak een verlies in aftrek kan worden gebracht. Dit volgt uit een initiatiefwetsvoorstel waarvan het kabinet heeft aangegeven dit in grote lijnen te willen overnemen. Op basis van het initiatiefwetsvoorstel is nog slechts aftrek mogelijk voor belangen van meer dan 25% ten aanzien van rechtspersonen in de EU/EER. In niet EU/EER-situaties en tussen 5% en 25% blijven verliezen aftrekbaar tot een bedrag van 1 miljoen euro. De zojuist genoemde percentages en de 1 miljoen ‘MKB-drempel’ zullen naar verwachting nog worden verhoogd.

Let op!
Dit plan is nog niet in een wetsvoorstel vastgelegd. Het is de bedoeling dat de aanpassingen vanaf 2021 gaan gelden.

Rentevergoeding bij late terugbetaling BES

Op grond van de Belastingwet BES moet een belastingschuldige bij te late betaling invorderingsrente betalen, maar vindt geen rentevergoeding plaats bij te late betaling door de Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN). Voorgesteld wordt voortaan rentevergoeding te geven als BCN te laat betaalt.

Grensbedragen teruggaaf BES

De Wet inkomstenbelasting BES bevat een bijzondere regeling voor het al dan niet opleggen van een aanslag en het al dan niet verrekenen van voorheffingen voor gevallen waarin loon is belast volgens de tabel voor bijzondere beloningen. Voorgesteld wordt deze bijzondere regeling te schrappen en voor deze situaties de algemene regeling te hanteren.

Overige wijzigingen BES

Instellingen (‘lichamen’) die volgens de Belastingwet BES geacht worden in Nederland te zijn gevestigd, worden verplicht om een gewaarmerkt afschrift van de jaarrekening bij de inspecteur in te dienen. Het kabinet verkort de bewaarplicht van loonbelastingverklaringen en voor de Douane- en Accijnswet BES tot zeven jaar. Het 0%-tarief voor de invoer van personenauto’s op Bonaire wordt beperkt tot personenauto’s die geen CO2 uitstoten. In Caribisch Nederland wordt een factureringsplicht ingevoerd voor iedereen die, anders dan in dienstbetrekking, werkzaamheden of diensten voor derden verricht.

Lees meer over internationaal ondernemen

Actualiteiten

Belastingplan 2021

Lees meer over andere wetsvoorstellen uit het Belastingplan 2021 of meld u aan voor ons webinar.

Nationale maatregelen

Belastingplan 2020

Internationale maatregelen

Belastingplan 2020

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven

Wij brengen u graag op de hoogte van nieuwe inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en strategie voor de gezondheidszorgsector.

Aanmelden